TITLUL PRELIMINAR – Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil

CAPITOLUL I – Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă

Art. 1 – Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă
Art. 2 – Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă
Art. 3 – Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului
Art. 4 – Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene

CAPITOLUL II – Principiile fundamentale ale procesului civil

Art. 5 – Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor
Art. 6 – Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil
Art. 7 – Legalitatea
Art. 8 – Egalitatea
Art. 9 – Dreptul de dispoziţie al părţilor
Art. 10 – Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului
Art. 11 – Obligaţiile terţilor în desfăşurarea procesului
Art. 12 – Buna-credinţă
Art. 13 – Dreptul la apărare
Art. 14 – Contradictorialitatea
Art. 15 – Oralitatea
Art. 16 – Nemijlocirea
Art. 17 – Publicitatea
Art. 18 – Limba desfăşurării procesului
Art. 19 – Continuitatea
Art. 20 – Respectarea principiilor fundamentale
Art. 21 – Încercarea de împăcare a părţilor
Art. 22 – Rolul judecătorului în aflarea adevărului
Art. 23 – Respectul cuvenit justiţiei

CAPITOLUL III – Aplicarea legii de procedură civilă

Art. 24 – Legea aplicabilă proceselor noi
Art. 25 – Legea aplicabilă proceselor în curs
Art. 26 – Legea aplicabilă mijloacelor de probă
Art. 27 – Legea aplicabilă hotărârilor
Art. 28 – Teritorialitatea legii de procedură

CARTEA I – Dispoziţii generale

TITLUL I – Acţiunea civilă

Art. 29 – Noţiune
Art. 30 – Cereri în justiţie
Art. 31 – Apărări
Art. 32 – Condiţii de exercitare a acţiunii civile
Art. 33 – Interesul de a acţiona
Art. 34 – Realizarea drepturilor afectate de un termen
Art. 35 – Constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept
Art. 36 – Calitatea procesuală
Art. 37 – Legitimarea procesuală a altor persoane
Art. 38 – Transmiterea calităţii procesuale
Art. 39 – Situaţia procesuală a înstrăinătorului şi a succesorilor săi
Art. 40 – Sancţiunea încălcării condiţiilor de exercitare a acţiunii civile

TITLUL II – Participanţii la procesul civil

CAPITOLUL I – Judecătorul. Incompatibilitatea

Art. 41 – Cazuri de incompatibilitate absolută
Art. 42 – Alte cazuri de incompatibilitate
Art. 43 – Abţinerea
Art. 44 – Recuzarea
Art. 45 – Invocarea incompatibilităţii absolute
Art. 46 – Judecătorii care pot fi recuzaţi
Art. 47 – Cererea de recuzare. Condiţii
Art. 48 – Abţinerea judecătorului recuzat
Art. 49 – Starea cauzei până la soluţionarea cererii
Art. 50 – Compunerea completului de judecată
Art. 51 – Procedura de soluţionare a abţinerii sau a recuzării
Art. 52 – Procedura de soluţionare de către instanţa superioară
Art. 53 – Căi de atac
Art. 54 – Incompatibilitatea altor participanţi

CAPITOLUL II – Părţile

Art. 55 – Enumerare
SECŢIUNEA 1 – Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale

Art. 56 – Capacitatea procesuală de folosinţă
Art. 57 – Capacitatea procesuală de exerciţiu
Art. 58 – Curatela specială

SECŢIUNEA 2 – Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

Art. 59 – Condiţii de existenţă
Art. 60 – Regimul juridic al coparticipării procesuale

SECŢIUNEA 3 – Alte persoane care pot lua parte la judecată
SUBSECŢIUNEA 1 – 1. Intervenţia voluntară

Art. 61 – Forme
Art. 62 – Intervenţia principală
Art. 63 – Intervenţia accesorie
Art. 64 – Procedura de judecată. Căi de atac
Art. 65 – Situaţia intervenientului
Art. 66 – Judecarea cererii de intervenţie principală
Art. 67 – Judecarea cererii de intervenţie accesorie

SUBSECŢIUNEA 2 – 2. Intervenţia forţată

SUBSECŢIUNEA 21 I. Chemarea în judecată a altei persoane

Art. 68 – Formularea cererii. Termene
Art. 69 – Comunicarea cererii
Art. 70 – Poziţia terţului în proces
Art. 71 – Scoaterea pârâtului din proces

SUBSECŢIUNEA 22II. Chemarea în garanţie

Art. 72 – Condiţii
Art. 73 – Formularea cererii. Termene
Art. 74 – Procedura de judecată

SUBSECŢIUNEA 23 III. Arătarea titularului dreptului

Art. 75 – Condiţii
Art. 76 – Formularea cererii. Termen
Art. 77 – Procedura de judecată

SUBSECŢIUNEA 24IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane

Art. 78 – Condiţii. Termen
Art. 79 – Procedura de judecată

SECŢIUNEA 4 – Reprezentarea părţilor în judecată

SUBSECŢIUNEA 1 – 1. Dispoziţii generale

Art. 80 – Formele reprezentării
Art. 81 – Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului
Art. 82 – Lipsa dovezii calităţii de reprezentant

SUBSECŢIUNEA 2 – 2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională

Art. 83 – Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice
Art. 84 – Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice
Art. 85 – Forma mandatului
Art. 86 – Mandatul general
Art. 87 – Conţinutul mandatului
Art. 88 – Încetarea mandatului
Art. 89 – Renunţarea la mandat şi revocarea mandatului

SECŢIUNEA 5 – Asistenţa judiciară

Art. 90 – Condiţii de acordare
Art. 91 – Dispoziţii speciale

CAPITOLUL III – Participarea Ministerului Public în procesul civil

Art. 92 – Modalităţi de participare
Art. 93 – Efecte faţă de titularul dreptului

TITLUL III – Competenţa instanţelor judecătoreşti

CAPITOLUL I – Competenţa materială

SECŢIUNEA 1 – Competenţa după materie şi valoare

Art. 94 – Judecătoria
Art. 95 – Tribunalul
Art. 96 – Curtea de apel
Art. 97 – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

SECŢIUNEA 2 – Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă

Art. 98 – Reguli generale
Art. 99 – Cazul mai multor capete principale de cerere
Art. 100 – Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi
Art. 101 – Valoarea cererii în cazuri speciale
Art. 102 – Cererea de plată parţială
Art. 103 – Cererea privind prestaţii succesive
Art. 104 – Cererile în materie imobiliară
Art. 105 – Abrogat
Art. 106 – Dispoziţii speciale

CAPITOLUL II – Competenţa teritorială

Art. 107 – Regula generală
Art. 108 – Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Art. 109 – Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Art. 110 – Cererile îndreptate împotriva unei entităţi fără personalitate juridică
Art. 111 – Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Art. 112 – Pluralitatea de pârâţi
Art. 113 – Competenţa teritorială alternativă
Art. 114 – Cereri în materie de tutelă şi familie
Art. 115 – Cererile în materie de asigurări
Art. 116 – Alegerea instanţei
Art. 117 – Cererile privitoare la imobile
Art. 118 – Cererile privitoare la moştenire
Art. 119 – Cereri privitoare la societăţi
Art. 120 – Cereri privitoare la insolvenţă sau concordatul preventiv
Art. 121 – Cererile împotriva unui consumator

CAPITOLUL III – Dispoziţii speciale

Art. 122 – Regimul regulilor de competenţă
Art. 123 – Cereri accesorii, adiţionale şi incidentale
Art. 124 – Apărări şi incidente procedurale
Art. 125 – Cererea în constatare
Art. 126 – Alegerea de competenţă
Art. 127 – Competenţa facultativă
Art. 128 – Incidente privind arbitrajul

CAPITOLUL IV – Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei

SECŢIUNEA 1 – Necompetenţa şi conflictele de competenţă

Art. 129 – Excepţia de necompetenţă
Art. 130 – Invocarea excepţiei
Art. 131 – Verificarea competenţei
Art. 132 – Soluţionarea excepţiei
Art. 133 – Conflictul de competenţă. Cazuri
Art. 134 – Suspendarea procesului
Art. 135 – Soluţionarea conflictului de competenţă
Art. 136 – Dispoziţii speciale
Art. 137 – Probele administrate în faţa instanţei necompetente

SECŢIUNEA 2 – Litispendenţa şi conexitatea

Art. 138 – Excepţia litispendenţei
Art. 139 – Excepţia conexităţii

SECŢIUNEA 3 – Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei

Art. 140 – Temeiul strămutării
Art. 141 – Cererea de strămutare
Art. 142 – Instanţa competentă
Art. 143 – Suspendarea judecării procesului
Art. 144 – Judecarea cererii
Art. 145 – Efectele admiterii cererii
Art. 146 – Formularea unei noi cereri de strămutare
Art. 147 – Delegarea instanţei

TITLUL IV – Actele de procedură

CAPITOLUL I – Forma cererilor

Art. 148 – Condiţiile generale
Art. 149 – Numărul de exemplare
Art. 150 – Înscrisurile anexate
Art. 151 – Cererea formulată prin reprezentant
Art. 152 – Cererea greşit denumită

CAPITOLUL II – Citarea şi comunicarea actelor de procedură

Art. 153 – Obligaţia de a cita părţile
Art. 154 – Organe competente şi modalităţi de comunicare
Art. 155 – Locul citării
Art. 156 – Obligaţia alegerii locului citării
Art. 157 – Cuprinsul citaţiei
Art. 158 – Alegerea locului citării şi al comunicării altor acte de procedură
Art. 159 – Termenul pentru înmânarea citaţiei
Art. 160 – Invocarea şi înlăturarea neregularităţilor privind citarea
Art. 161 – Înmânarea făcută personal celui citat
Art. 162 – Înmânarea făcută altor persoane
Art. 163 – Procedura de comunicare
Art. 164 – Cuprinsul dovezii de înmânare şi al procesului-verbal
Art. 165 – Data îndeplinirii procedurii
Art. 166 – Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Art. 167 – Citarea prin publicitate
Art. 168 – Afişarea
Art. 169 – Comunicarea între avocaţi sau consilieri juridici
Art. 170 – Comunicarea în instanţă
Art. 171 – Zilele de comunicare
Art. 172 – Schimbarea locului citării
Art. 173 – Comunicarea către alţi participanţi

CAPITOLUL III – Nulitatea actelor de procedură

Art. 174 – Noţiune şi clasificare
Art. 175 – Nulitatea condiţionată
Art. 176 – Nulitatea necondiţionată
Art. 177 – Îndreptarea neregularităţilor actului de procedură
Art. 178 – Invocarea nulităţii
Art. 179 – Efectele nulităţii

TITLUL V – Termenele procedurale

Art. 180 – Stabilirea termenelor
Art. 181 – Calculul termenelor
Art. 182 – Împlinirea termenului
Art. 183 – Actele depuse la poştă, servicii specializate de curierat, unităţi militare sau locuri de deţinere
Art. 184 – Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art. 185 – Nerespectarea termenului. Sancţiuni
Art. 186 – Repunerea în termen

TITLUL VI – Amenzi judiciare şi despăgubiri

Art. 187 – Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni
Art. 188 – Alte cazuri de sancţionare
Art. 189 – Despăgubiri pentru amânarea procesului
Art. 190 – Stabilirea amenzii şi despăgubirii
Art. 191 – Cererea de reexaminare

CARTEA II – Procedura contencioasă

TITLUL I – Procedura în faţa primei instanţe

CAPITOLUL I – Sesizarea instanţei de judecată

SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii generale

Art. 192 – Dreptul de a sesiza instanţa
Art. 193 – Procedura prealabilă

SECŢIUNEA 2 – Cererea de chemare în judecată

Art. 194 – Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Art. 195 – Numărul de exemplare
Art. 196 – Nulitatea cererii
Art. 197 – Timbrarea cererii
Art. 198 – Cumulul de cereri
Art. 199 – Înregistrarea cererii
Art. 200 – Verificarea cererii şi regularizarea acesteia
Art. 201 – Fixarea primului termen de judecată
Art. 202 – Reprezentarea judiciară a părţilor în caz de coparticipare procesuală
Art. 203 – Măsuri pentru pregătirea judecăţii
Art. 204 – Modificarea cererii de chemare în judecată

SECŢIUNEA 3 – Întâmpinarea

Art. 205 – Scopul şi cuprinsul întâmpinării
Art. 206 – Comunicarea întâmpinării
Art. 207 – Întâmpinarea comună
Art. 208 – Sancţiunea nedepunerii întâmpinării

SECŢIUNEA 4 – Cererea reconvenţională

Art. 209 – Noţiune şi condiţii
Art. 210 – Disjungerea cererii reconvenţionale

CAPITOLUL II – Judecata

SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii generale

Art. 211 – Scopul judecării procesului
Art. 212 – Locul judecării procesului
Art. 213 – Desfăşurarea procesului fără prezenţa publicului
Art. 214 – Continuitatea instanţei
Art. 215 – Ordinea judecării proceselor
Art. 216 – Atribuţiile preşedintelui completului de judecată
Art. 217 – Poliţia şedinţei de judecată
Art. 218 – Infracţiuni de audienţă
Art. 219 – Verificări privind prezentarea părţilor
Art. 220 – Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Art. 221 – Amânarea judecăţii prin învoiala părţilor
Art. 222 – Amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare
Art. 223 – Judecarea cauzei în lipsa părţii legal citate
Art. 224 – Discutarea cererilor şi excepţiilor
Art. 225 – Folosirea traducătorului şi interpretului
Art. 226 – Ascultarea minorilor
Art. 227 – Prezenţa personală a părţilor în vederea soluţionării amiabile a litigiului
Art. 228 – Imposibilitatea şi refuzul de a semna
Art. 229 – Termen în cunoştinţă
Art. 230 – Preschimbarea termenului
Art. 231 – Notele de şedinţă. Înregistrarea şedinţei
Art. 232 – Redactarea încheierii de şedinţă
Art. 233 – Cuprinsul încheierii de şedinţă
Art. 234 – Reguli aplicabile
Art. 235 – Încheieri preparatorii şi interlocutorii
Art. 236 – Domeniu de aplicare

SECŢIUNEA 2 – Cercetarea procesului

SUBSECŢIUNEA 1 – Dispoziţii comune

Art. 237 – Scopul şi conţinutul cercetării procesului
Art. 238 – Estimarea duratei cercetării procesului
Art. 239 – Alegerea procedurii de administrare a probelor
Art. 240 – Locul cercetării procesului
Art. 241 – Asigurarea celerităţii
Art. 242 – Suspendarea judecăţii cauzei
Art. 243 – Împrejurări care pun capăt procesului
Art. 244 – Terminarea cercetării procesului

SUBSECŢIUNEA 2 – Excepţiile procesuale

Art. 245 – Noţiune
Art. 246 – Excepţii absolute şi relative
Art. 247 – Invocare
Art. 248 – Procedura de soluţionare

SUBSECŢIUNEA 3 – Probele

SUBSECŢIUNEA 31 – 1. Dispoziţii generale

Art. 249 – Sarcina probei
Art. 250 – Obiectul probei şi mijloacele de probă
Art. 251 – Lipsa îndatoririi de a proba
Art. 252 – Obligativitatea cunoaşterii din oficiu
Art. 253 – Posibilitatea cunoaşterii din oficiu
Art. 254 – Propunerea probelor. Rolul instanţei
Art. 255 – Admisibilitatea probelor
Art. 256 – Convenţii asupra probelor
Art. 257 – Renunţarea la probă
Art. 258 – Încuviinţarea probelor
Art. 259 – Revenirea asupra probelor încuviinţate
Art. 260 – Administrarea probelor
Art. 261 – Locul administrării probelor
Art. 262 – Cheltuielile necesare administrării probelor
Art. 263 – Situaţia părţii decăzute
Art. 264 – Aprecierea probelor

SUBSECŢIUNEA 32 – 2. Dovada cu înscrisuri

SUBSECŢIUNEA 321 – I. Dispoziţii generale

Art. 265 – Noţiune
Art. 266 – Înscrisurile pe suport informatic
Art. 267 – Înscrisurile în formă electronică
Art. 268 – Rolul semnăturii

SUBSECŢIUNEA 322 – II. Înscrisul autentic

Art. 269 – Noţiune
Art. 270 – Putere doveditoare
Art. 271 – Nulitatea şi conversiunea înscrisului autentic

SUBSECŢIUNEA 323 – III. Înscrisul sub semnătură privată

Art. 272 – Noţiune
Art. 273 – Putere doveditoare
Art. 274 – Pluralitatea de exemplare
Art. 275 – Formalitatea „bun şi aprobat”
Art. 276 – Sancţiunea nerespectării formalităţilor speciale
Art. 277 – Înscrisurile întocmite de profesionişti
Art. 278 – Data certă a înscrisului sub semnătură privată
Art. 279 – Registrele şi hârtiile domestice
Art. 280 – Registrele profesioniştilor
Art. 281 – Menţiunile făcute de creditor

SUBSECŢIUNEA 324 – IV. Înscrisurile pe suport informatic

Art. 282 – Noţiune
Art. 283 – Prezumţia de validitate a înscrierii
Art. 284 – Puterea doveditoare

SUBSECŢIUNEA 325 – V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată

Art. 285 – Regimul duplicatelor
Art. 286 – Regimul copiilor
Art. 287 – Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice

SUBSECŢIUNEA 326 – VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare

Art. 288 – Putere doveditoare

SUBSECŢIUNEA 327 – VII. Regimul altor înscrisuri

Art. 289 – Alte categorii de înscrisuri
Art. 290 – Anexele
Art. 291 – Modificările înscrisului

SUBSECŢIUNEA 328 – VIII. Administrarea probei cu înscrisuri

Art. 292 – Depunerea înscrisurilor
Art. 293 – Obligaţia părţii adverse de a prezenta înscrisul
Art. 294 – Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Art. 295 – Refuzul de a prezenta înscrisul
Art. 296 – Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Art. 297 – Obligaţia terţului de a prezenta înscrisul
Art. 298 – Obligaţia autorităţii sau instituţiei publice de a prezenta înscrisul
Art. 299 – Înscrisurile care nu pot fi trimise instanţei
Art. 300 – Prezentarea registrelor profesioniştilor

SUBSECŢIUNEA 329 – IX. Verificarea înscrisurilor

Art. 301 – Recunoaşterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Art. 302 – Obligaţia de verificare a înscrisului
Art. 303 – Procedura de verificare
Art. 304 – Denunţarea înscrisului ca fals
Art. 305 – Verificarea stării înscrisului denunţat ca fals
Art. 306 – Ascultarea părţilor
Art. 307 – Suspendarea procesului şi sesizarea parchetului
Art. 308 – Cercetarea falsului de către instanţa civilă

SUBSECŢIUNEA 33 – 3. Proba cu martori

SUBSECŢIUNEA 331 – I. Admisibilitatea probei cu martori

Art. 309 – Admisibilitatea probei
Art. 310 – Începutul de dovadă scrisă

SUBSECŢIUNEA 332 – II. Administrarea probei cu martori

Art. 311 – Ascultarea şi înlocuirea martorilor
Art. 312 – Ascultarea martorilor necitaţi
Art. 313 – Refuzul martorului de a se prezenta
Art. 314 – Imposibilitatea de prezentare
Art. 315 – Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
Art. 316 – Ascultarea rudelor şi afinilor
Art. 317 – Persoanele scutite de a depune mărturie
Art. 318 – Identificarea martorului
Art. 319 – Depunerea jurământului
Art. 320 – Scutirea de jurământ
Art. 321 – Ascultarea martorului
Art. 322 – Reascultarea şi confruntarea martorilor
Art. 323 – Consemnarea declaraţiei martorului
Art. 324 – Aprecierea probei cu martori
Art. 325 – Bănuiala de mărturie mincinoasă
Art. 326 – Drepturi băneşti ale martorului

SUBSECŢIUNEA 34 – 4. Prezumţiile

Art. 327 – Noţiune
Art. 328 – Prezumţiile legale
Art. 329 – Prezumţiile judiciare

SUBSECŢIUNEA 35 – 5. Expertiza

Art. 330 – Încuviinţarea expertizei
Art. 331 – Numirea expertului
Art. 332 – Recuzarea expertului
Art. 333 – Înştiinţarea şi înlocuirea expertului
Art. 334 – Ascultarea expertului
Art. 335 – Efectuarea expertizei la faţa locului
Art. 336 – Raportul de expertiză
Art. 337 – Lămurirea sau completarea raportului
Art. 338 – Efectuarea unei noi expertize
Art. 339 – Drepturi băneşti ale expertului
Art. 340 – Comisie rogatorie

SUBSECŢIUNEA 36 – 6. Mijloacele materiale de probă

Art. 341 – Lucrurile ca mijloace de probă
Art. 342 – Păstrare
Art. 343 – Verificare
Art. 344 – Restituire. Trecerea în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale

SUBSECŢIUNEA 37 – 7. Cercetarea la faţa locului

Art. 345 – Încuviinţarea cercetării la faţa locului
Art. 346 – Efectuarea cercetării la faţa locului
Art. 347 – Consemnarea rezultatului cercetării

SUBSECŢIUNEA 38 – 8. Mărturisirea

SUBSECŢIUNEA 381 – I. Admisibilitatea probei

Art. 348 – Noţiune şi feluri
Art. 349 – Mărturisirea judiciară
Art. 350 – Mărturisirea extrajudiciară

SUBSECŢIUNEA 382 – II. Interogatoriul

Art. 351 – Încuviinţarea interogatoriului
Art. 352 – Luarea interogatoriului persoanelor fizice
Art. 353 – Luarea interogatoriului reprezentantului legal
Art. 354 – Consemnarea răspunsurilor la interogatoriu
Art. 355 – Luarea interogatoriului persoanelor juridice
Art. 356 – Luarea interogatoriului părţii aflate în străinătate
Art. 357 – Luarea interogatoriului prin judecător delegat sau comisie rogatorie
Art. 358 – Neprezentarea la interogatoriu şi refuzul de a răspunde

SUBSECŢIUNEA 39 – 9. Asigurarea probelor

Art. 359 – Condiţii de admisibilitate
Art. 360 – Soluţionarea cererii
Art. 361 – Regimul căilor de atac
Art. 362 – Administrarea probelor asigurate
Art. 363 – Puterea doveditoare
Art. 364 – Constatarea de urgenţă a unei stări de fapt
Art. 365 – Dispoziţii speciale

SUBSECŢIUNEA 4 – Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici

Art. 366 – Domeniu de aplicare
Art. 367 – Obligaţia instanţei
Art. 368 – Convenţia părţilor
Art. 369 – Desfăşurarea şedinţei de judecată
Art. 370 – Măsuri luate de instanţă
Art. 371 – Termenul administrării probelor
Art. 372 – Programul administrării probelor
Art. 373 – Soluţionarea incidentelor
Art. 374 – Înscrisuri deţinute de terţi
Art. 375 – Verificarea înscrisurilor
Art. 376 – Ascultarea martorilor
Art. 377 – Consemnarea mărturiei
Art. 378 – Autentificarea mărturiei
Art. 379 – Expertiza
Art. 380 – Cercetarea la faţa locului
Art. 381 – Interogatoriul
Art. 382 – Incidente privind probele
Art. 383 – Concluziile scrise
Art. 384 – Alcătuirea dosarului
Art. 385 – Depunerea dosarului la instanţă
Art. 386 – Judecarea cauzei
Art. 387 – Dispoziţii aplicabile
Art. 388 – Consilierii juridici

SECŢIUNEA 3 – Dezbaterea în fond a procesului

Art. 389 – Obiectul dezbaterilor
Art. 390 – Chestiunile prealabile dezbaterilor în fond
Art. 391 – Completarea sau refacerea unor probe
Art. 392 – Deschiderea dezbaterilor în fond
Art. 393 – Continuarea dezbaterilor în fond
Art. 394 – Închiderea dezbaterilor în fond

SECŢIUNEA 4 – Deliberarea şi pronunţarea hotărârii

Art. 395 – Deliberarea
Art. 396 – Amânarea pronunţării
Art. 397 – Soluţionarea cauzei
Art. 398 – Luarea hotărârii
Art. 399 – Judecata în complet de divergenţă
Art. 400 – Repunerea pe rol
Art. 401 – Întocmirea minutei
Art. 402 – Pronunţarea hotărârii
Art. 403 – Data hotărârii
Art. 404 – Renunţarea la calea de atac în faţa primei instanţe
Art. 405 – Nulitatea hotărârii

CAPITOLUL III – Unele incidente procedurale

SECŢIUNEA 1 – Renunţarea la judecată

Art. 406 – Condiţii
Art. 407 – Efectele renunţării

SECŢIUNEA 2 – Renunţarea la dreptul pretins

Art. 408 – Renunţarea în prima instanţă
Art. 409 – Renunţarea în căile de atac
Art. 410 – Căi de atac

SECŢIUNEA 3 – Suspendarea procesului

Art. 411 – Suspendarea voluntară
Art. 412 – Suspendarea de drept
Art. 413 – Suspendarea facultativă
Art. 414 – Hotărârea de suspendare
Art. 415 – Reluarea judecării procesului

SECŢIUNEA 4 – Perimarea cererii

Art. 416 – Cererile supuse perimării
Art. 417 – Întreruperea cursului perimării
Art. 418 – Suspendarea cursului perimării
Art. 419 – Efectele cererii asupra coparticipanţilor
Art. 420 – Procedura perimării
Art. 421 – Hotărârea de perimare
Art. 422 – Efectele perimării
Art. 423 – Perimarea instanţei

CAPITOLUL IV – Hotărârile judecătoreşti

SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii generale

SUBSECŢIUNEA 1 – 1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii

Art. 424 – Denumirea hotărârilor
Art. 425 – Conţinutul hotărârii
Art. 426 – Redactarea şi semnarea hotărârii
Art. 427 – Comunicarea hotărârii
Art. 428 – Adăugirile, schimbările sau corecturile

SUBSECŢIUNEA 2 – 2. Efectele hotărârii judecătoreşti

Art. 429 – Dezînvestirea instanţei
Art. 430 – Autoritatea de lucru judecat
Art. 431 – Efectele lucrului judecat
Art. 432 – Excepţia autorităţii de lucru judecat
Art. 434 – Forţa probantă
Art. 434 – Forţa probantă
Art. 435 – Obligativitatea şi opozabilitatea hotărârii

SECŢIUNEA 2 – Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor

Art. 436 – Cazuri
Art. 437 – Calea de atac

SECŢIUNEA 3 – Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor

Art. 438 – Condiţiile în care se poate lua act de tranzacţie
Art. 439 – Forma tranzacţiei
Art. 440 – Calea de atac
Art. 441 – Domeniu de aplicare

SECŢIUNEA 4 – Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

Art. 442 – Îndreptarea hotărârii
Art. 443 – Lămurirea hotărârii şi înlăturarea dispoziţiilor contradictorii
Art. 444 – Completarea hotărârii
Art. 445 – Obligativitatea procedurii
Art. 446 – Căi de atac
Art. 447 – Suportarea cheltuielilor de judecată

SECŢIUNEA 5 – Executarea provizorie

Art. 448 – Executarea provizorie de drept
Art. 449 – Executarea provizorie judecătorească
Art. 450 – Suspendarea executării provizorii

SECŢIUNEA 6 – Cheltuielile de judecată

Art. 451 – Cuantumul cheltuielilor de judecată
Art. 452 – Dovada cheltuielilor de judecată
Art. 453 – Acordarea cheltuielilor de judecată
Art. 454 – Exonerarea pârâtului de la plată
Art. 455 – Situaţia mai multor reclamanţi sau pârâţi

TITLUL II – Căile de atac

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 456 – Enumerare
Art. 457 – Legalitatea căii de atac
Art. 458 – Subiectele căilor de atac
Art. 459 – Ordinea exercitării căilor de atac
Art. 460 – Unicitatea căii de atac
Art. 461 – Partea din hotărâre care poate fi atacată
Art. 462 – Înţelegerea părţilor în căile de atac
Art. 463 – Achiesarea la hotărâre
Art. 464 – Felurile achiesării
Art. 465 – Măsurile de administrare judiciară

CAPITOLUL II – Apelul

Art. 466 – Apelul principal. Obiectul
Art. 467 – Situaţiile în care partea nu poate face apel principal
Art. 468 – Termenul de apel
Art. 469 – Întreruperea termenului de apel
Art. 470 – Cererea de apel
Art. 471 – Depunerea cererii de apel
Art. 4711Pregătirea judecăţii apelului
Art. 472 – Apelul incident
Art. 473 – Apelul provocat
Art. 474 – Depunerea apelului incident şi a celui provocat
Art. 475 – Abrogat
Art. 476 – Efectul devolutiv al apelului
Art. 477 – Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat
Art. 478 – Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă
Art. 479 – Dispoziţii speciale privind judecata
Art. 480 – Soluţiile pe care le pronunţă instanţa de apel
Art. 481 – Neînrăutăţirea situaţiei în propria cale de atac
Art. 482 – Completare cu alte norme

CAPITOLUL III – Căile extraordinare de atac

SECŢIUNEA 1 – Recursul

Art. 483 – Obiectul şi scopul recursului. Instanţa competentă
Art. 484 – Suspendarea executării
Art. 485 – Termenul de recurs
Art. 486 – Cererea de recurs
Art. 487 – Motivarea recursului
Art. 488 – Motivele de casare
Art. 489 – Sancţiunea nemotivării recursului
Art. 490 – Depunerea recursului
Art. 491 – Recursul incident şi recursul provocat
Art. 492 – Probe noi în recurs
Art. 493 – Abrogat
Art. 494 – Reguli privind judecata
Art. 495 – Ordinea cuvântului în şedinţă
Art. 496 – Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de recurs
Art. 497 – Soluţiile pe care le poate pronunţa Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Art. 498 – Soluţiile pe care le pot pronunţa alte instanţe de recurs
Art. 499 – Motivarea hotărârii
Art. 500 – Efectele casării
Art. 501 – Judecata în fond după casare
Art. 502 – Neînrăutăţirea situaţiei în propria cale de atac

SECŢIUNEA 2 – Contestaţia în anulare

Art. 503 – Obiectul şi motivele contestaţiei în anulare
Art. 504 – Condiţii de admisibilitate
Art. 505 – Instanţa competentă
Art. 506 – Termen de exercitare
Art. 507 – Suspendarea executării
Art. 508 – Procedura de judecată

SECŢIUNEA 3 – Revizuirea

Art. 509 – Obiectul şi motivele revizuirii
Art. 510 – Instanţa competentă
Art. 511 – Termen de exercitare
Art. 512 – Suspendarea executării
Art. 513 – Procedura de judecată

TITLUL III – Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare

CAPITOLUL I – Recursul în interesul legii

Art. 514 – Calitatea procesuală
Art. 515 – Condiţii de admisibilitate
Art. 516 – Judecarea recursului în interesul legii
Art. 517 – Conţinutul hotărârii şi efectele ei
Art. 518 – Încetarea efectelor deciziei

CAPITOLUL II – Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Art. 519 – Obiectul sesizării
Art. 520 – Procedura de judecată
Art. 521 – Conţinutul şi efectele hotărârii

TITLUL IV – Contestaţia privind tergiversarea procesului

Art. 522 – Subiectele contestaţiei şi motivele ei
Art. 523 – Retragerea contestaţiei
Art. 524 – Forma contestaţiei. Procedura înaintea instanţei care judecă procesul
Art. 525 – Procedura de soluţionare a plângerii
Art. 526 – Sancţionarea contestatorului de rea-credinţă

CARTEA III – Procedura necontencioasă judiciară

TITLUL I – Dispoziţii generale

Art. 527 – Domeniu de aplicare
Art. 528 – Competenţa
Art. 529 – Verificarea competenţei
Art. 530 – Cuprinsul cererii
Art. 531 – Caracterul contencios
Art. 532 – Procedura
Art. 533 – Soluţionarea cererii
Art. 534 – Calea de atac
Art. 535 – Efectele hotărârii
Art. 536 – Reguli aplicabile
Art. 537 – Măsuri luate de preşedintele instanţei

TITLUL II – Dispoziţii speciale

Art. 538 – Eliberarea de copii de pe hotărâri şi de pe alte înscrisuri
Art. 539 – Încheieri pentru eliberarea unor bunuri
Art. 540 – Inventarierea bunurilor minorului

CARTEA IV – Despre arbitraj

TITLUL I – Dispoziţii generale

Art. 541 – Noţiune
Art. 542 – Obiectul arbitrajului
Art. 543 – Tribunalul arbitral
Art. 544 – Organizarea arbitrajului de către părţi
Art. 545 – Organizarea arbitrajului de un terţ
Art. 546 – Reprezentarea părţilor
Art. 547 – Intervenţia instanţei

TITLUL II – Convenţia arbitrală

Art. 548 – Forma scrisă
Art. 549 – Felurile convenţiei arbitrale
Art. 550 – Clauza compromisorie
Art. 551 – Compromisul
Art. 552 – Eficacitatea clauzei compromisorii
Art. 553 – Excluderea competenţei instanţei
Art. 554 – Verificarea competenţei instanţei

TITLUL III – Tribunalul arbitral

Art. 555 – Arbitrii
Art. 556 – Numărul arbitrilor
Art. 557 – Nulitatea parţială
Art. 558 – Numirea arbitrilor
Art. 559 – Acceptarea sarcinii de arbitru
Art. 560 – Numirea supraarbitrului
Art. 561 – Numirea arbitrilor de către instanţă
Art. 562 – Incompatibilitatea arbitrilor
Art. 563 – Cererea de recuzare
Art. 564 – Înlocuirea arbitrilor
Art. 565 – Răspunderea arbitrilor
Art. 566 – Constituirea tribunalului arbitral
Art. 567 – Termenul arbitrajului
Art. 568 – Caducitatea arbitrajului
Art. 569 – Locul arbitrajului
Art. 570 – Limba arbitrajului

TITLUL IV – Procedura arbitrală

CAPITOLUL I – Sesizarea tribunalului arbitral

Art. 571 – Cererea de arbitrare
Art. 572 – Comunicarea cererii arbitrale
Art. 573 – Întâmpinarea
Art. 574 – Cererea reconvenţională

CAPITOLUL II – Judecata

Art. 575 – Dispoziţii generale
Art. 576 – Reguli de procedură aplicabile
Art. 577 – Comunicarea actelor de procedură
Art. 578 – Verificarea dosarului
Art. 579 – Verificarea competenţei
Art. 580 – Termenul de citare
Art. 581 – Participarea terţilor
Art. 582 – Absenţa unei părţi
Art. 583 – Solicitarea judecării în lipsă
Art. 584 – Absenţa ambelor părţi
Art. 585 – Măsuri asigurătorii
Art. 586 – Sarcina probei
Art. 587 – Propunerea probelor
Art. 588 – Administrarea probelor
Art. 589 – Audierea martorilor şi a experţilor
Art. 590 – Informaţii deţinute de autorităţile publice
Art. 591 – Aprecierea probelor
Art. 592 – Cereri şi excepţii
Art. 593 – Încheierea de şedinţă
Art. 594 – Atacarea separată a încheierilor de şedinţă

CAPITOLUL III – Cheltuielile arbitrale

Art. 595 – Cheltuielile arbitrale
Art. 596 – Onorariul arbitrilor
Art. 597 – Plata anticipată a cheltuielilor
Art. 598 – Verificarea cheltuielilor
Art. 599 – Plata onorariilor
Art. 600 – Regularizarea cheltuielilor

CAPITOLUL IV – Hotărârea arbitrală

Art. 601 – Soluţionarea litigiului
Art. 602 – Deliberarea şi pronunţarea
Art. 603 – Hotărârea arbitrală
Art. 604 – Lămurirea, completarea şi îndreptarea hotărârii
Art. 605 – Comunicarea hotărârii
Art. 606 – Efectele hotărârii arbitrale
Art. 607 – Păstrarea dosarului

TITLUL V – Desfiinţarea hotărârii arbitrale

Art. 608 – Acţiunea în anulare
Art. 609 – Renunţarea la acţiunea în anulare
Art. 610 – Instanţa competentă
Art. 611 – Termen de exercitare
Art. 612 – Suspendarea executării
Art. 613 – Judecarea acţiunii în anulare

TITLUL VI – Executarea hotărârii arbitrale

Art. 614 – Executarea de bunăvoie
Art. 615 – Executarea silită

TITLUL VII – Arbitrajul instituţionalizat

Art. 616 – Noţiune
Art. 617 – Alegerea arbitrajului instituţionalizat
Art. 618 – Arbitrii
Art. 619 – Regulile arbitrale
Art. 620 – Cheltuielile arbitrale
Art. 621 – Refuzul soluţionării litigiului

CARTEA V – Despre executarea silită

TITLUL I – Dispoziţii generale

CAPITOLUL I – Scopul şi obiectul executării silite

Art. 622 – Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu
Art. 623 – Organul de executare
Art. 624 – Modalităţi de executare
Art. 625 – Legalitatea executării silite
Art. 626 – Rolul statului în executarea silită
Art. 627 – Rolul activ al executorului judecătoresc
Art. 628 – Obligaţiile susceptibile de executare silită
Art. 629 – Veniturile şi bunurile supuse executării
Art. 630 – Înţelegeri privind efectuarea executării
Art. 631 – Domeniu de aplicare

CAPITOLUL II – Titlul executoriu

Art. 632 – Temeiul executării silite
Art. 633 – Hotărârile executorii
Art. 634 – Hotărârile definitive
Art. 635 – Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale
Art. 636 – Titlurile executorii europene
Art. 637 – Executarea hotărârilor supuse controlului instanţelor judecătoreşti
Art. 638 – Alte titluri executorii
Art. 639 – Înscrisurile autentice notariale
Art. 640 – Titlurile de credit
Art. 641 – Înscrisurile sub semnătură privată
Art. 642 – Refuzul eliberării titlului executoriu
Art. 643 – Desfiinţarea titlului executoriu

CAPITOLUL III – Participanţii la executarea silită

Art. 644 – Enumerare
Art. 645 – Părţile
Art. 646 – Drepturile părţilor
Art. 647 – Obligaţiile părţilor
Art. 648 – Terţii garanţi
Art. 649 – Creditorii intervenienţi
Art. 650 – Terţii
Art. 651 – Instanţa de executare
Art. 652 – Executorul judecătoresc
Art. 653 – Recuzarea şi înlocuirea executorului judecătoresc
Art. 654 – Competenţa. Conexarea executărilor
Art. 655 – Concursul dintre executarea silită şi executarea pornită de un creditor
Art. 656 – Actele executorului judecătoresc
Art. 657 – Încheierile executorului judecătoresc
Art. 658 – Ministerul Public
Art. 659 – Agenţii forţei publice
Art. 660 – Îndatorirea terţilor de a da informaţii
Art. 661 – Martorii asistenţi
Art. 662 – Drepturile şi îndatoririle martorilor asistenţi

CAPITOLUL IV – Efectuarea executării silite

SECŢIUNEA 1 – Sesizarea organului de executare

Art. 663 – Creanţa certă, lichidă şi exigibilă
Art. 664 – Cererea de executare silită
Art. 665 – Înregistrarea cererii de executare
Art. 666 – Încuviinţarea executării silite
Art. 667 – Înştiinţarea debitorului
Art. 668 – Somaţia
Art. 669 – Excepţii de la comunicare
Art. 670 – Cheltuieli de executare
Art. 671 – Depunerea şi consemnarea de cauţiuni sau alte sume
Art. 672 – Comunicarea actelor de procedură

SECŢIUNEA 2 – Efectuarea actelor de executare silită

Art. 673 – Trecerea la executarea silită
Art. 674 – Existenţa unui termen de plată
Art. 675 – Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată
Art. 676 – Cazul obligaţiilor alternative
Art. 677 – Executarea prestaţiilor reciproce
Art. 678 – Existenţa unei cauţiuni
Art. 679 – Constatarea actelor de executare
Art. 680 – Accesul la bunurile debitorului
Art. 681 – Identificarea bunurilor urmăribile
Art. 682 – Măsuri în cazul opunerii la executare
Art. 683 – Locul executării
Art. 684 – Timpul în care se efectuează executarea
Art. 685 – Executarea în lipsa părţilor
Art. 686 – Sancţiune

SECŢIUNEA 3 – Executarea împotriva moştenitorilor

Art. 687 – Interzicerea executării silite
Art. 688 – Începerea executării contra moştenitorilor
Art. 689 – Continuarea executării contra moştenitorilor

SECŢIUNEA 4 – Intervenţia altor creditori

Art. 690 – Dreptul de intervenţie
Art. 691 – Termenul de intervenţie
Art. 692 – Procedura
Art. 693 – Înştiinţarea creditorului urmăritor şi a debitorului
Art. 694 – Drepturile creditorului urmăritor
Art. 695 – Efectele intervenţiei
Art. 696 – Intervenţia tardivă

SECŢIUNEA 5 – Perimarea executării silite

Art. 697 – Termenul de perimare
Art. 698 – Constatarea perimării. Efecte
Art. 699 – Reînnoirea cererii de executare

SECŢIUNEA 6 – Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării

Art. 700 – Amânarea executării
Art. 701 – Suspendarea executării
Art. 702 – Restrângerea executării

SECŢIUNEA 7 – Încetarea executării silite

Art. 703 – Cazuri de încetare a executării
Art. 704 – Nulitatea executării silite
Art. 705 – Reluarea executării

CAPITOLUL V – Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită

Art. 706 – Termenul de prescripţie
Art. 707 – Efectele împlinirii termenului de prescripţie
Art. 708 – Suspendarea prescripţiei
Art. 709 – Întreruperea prescripţiei
Art. 710 – Repunerea în termenul de prescripţie
Art. 711 – Alte dispoziţii aplicabile

CAPITOLUL VI – Contestaţia la executare

Art. 712 – Obiectul contestaţiei
Art. 713 – Condiţii de admisibilitate
Art. 714 – Instanţa competentă
Art. 715 – Termene
Art. 716 – Condiţii de formă
Art. 717 – Procedura de judecată
Art. 718 – Căi de atac
Art. 719 – Suspendarea executării
Art. 720 – Efectele soluţionării contestaţiei

CAPITOLUL VII – Depunerea cu afectaţiune specială

Art. 721 – Condiţii
Art. 722 – Efecte

CAPITOLUL VIII – Întoarcerea executării

Art. 723 – Dreptul la întoarcerea executării
Art. 724 – Modalitatea de restabilire
Art. 725 – Cazuri speciale
Art. 726 – Executarea provizorie

TITLUL II – Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului

CAPITOLUL I – Urmărirea mobiliară

SECŢIUNEA 1 – Bunurile mobile care nu se pot urmări

Art. 727 – Bunurile neurmăribile
Art. 728 – Bunurile destinate exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului
Art. 729 – Limitele urmăririi veniturilor băneşti
Art. 730 – Sancţiune

SECŢIUNEA 2 – Procedura urmăririi mobiliare

SUBSECŢIUNEA 1 – 1. Sechestrarea bunurilor mobile

Art. 731 – Indicarea bunurilor asupra cărora să se facă executarea
Art. 732 – Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului
Art. 733 – Sechestrarea bunurilor aflate în mâinile terţilor
Art. 734 – Concursul forţei publice
Art. 735 – Deschiderea încăperilor şi mobilelor
Art. 736 – Participarea specialiştilor
Art. 737 – Sechestrul asupra bunurilor aflate în casete închiriate
Art. 738 – Identificarea bunurilor sechestrate
Art. 739 – Sechestrul asupra bunurilor deja identificate
Art. 740 – Sechestrarea autovehiculelor
Art. 741 – Sechestrul bunurilor afectate unor garanţii reale
Art. 742 – Publicitatea sechestrului
Art. 743 – Sechestrul asupra bunurilor anterior sechestrate
Art. 744 – Procesul-verbal de sechestru
Art. 745 – Indisponibilizarea bunurilor sechestrate
Art. 746 – Păstrarea bunurilor sechestrate
Art. 747 – Strămutarea bunurilor sechestrate
Art. 748 – Remuneraţia administratorului-sechestru
Art. 749 – Răspunderea administratorului-sechestru
Art. 750 – Liberarea terţului deţinător
Art. 751 – Oprirea urmăririi
Art. 752 – Continuarea urmăririi

SUBSECŢIUNEA 2 – 2. Valorificarea bunurilor sechestrate

Art. 753 – Modalităţi de valorificare
Art. 754 – Vânzarea amiabilă
Art. 755 – Vânzarea directă
Art. 756 – Vânzarea silită
Art. 757 – Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie special

SUBSECŢIUNEA 3 – 3. Vânzarea la licitaţie publică

Art. 758 – Evaluarea bunurilor sechestrate
Art. 759 – Fixarea termenului de licitaţie
Art. 760 – Locul licitaţiei
Art. 761 – Înştiinţarea părţilor şi a altor persoane interesate
Art. 762 – Publicitatea vânzării
Art. 763 – Restrângerea formalităţilor de publicitate
Art. 764 – Refacerea formalităţilor de publicitate
Art. 765 – Pregătirea licitaţiei
Art. 766 – Amânarea licitaţiei
Art. 767 – Participanţii la licitaţie
Art. 768 – Garanţia de participare
Art. 769 – Efectuarea licitaţiei
Art. 770 – Stingerea dreptului de preempţiune
Art. 771 – Depunerea şi consemnarea preţului
Art. 772 – Închiderea licitaţiei
Art. 773 – Procesul-verbal de licitaţie
Art. 774 – Eliberarea titlului de proprietate
Art. 775 – Efectele adjudecării
Art. 776 – Vicii ascunse
Art. 777 – Inadmisibilitatea desfiinţării vânzării. Excepţii
Art. 778 – Menţinerea sau încetarea unor contracte

SUBSECŢIUNEA 4 – 4. Dispoziţii speciale

Art. 779 – Preluarea bunului în contul creanţei
Art. 780 – Restituirea sau predarea unor bunuri

SECŢIUNEA 3 – Poprirea

Art. 781 – Obiectul popririi
Art. 782 – Cererea de poprire. Competenţa
Art. 783 – Înfiinţarea popririi
Art. 784 – Efectul înfiinţării popririi
Art. 785 – Publicitatea popririi
Art. 786 – Continuarea popririi
Art. 787 – Obligaţiile terţului poprit
Art. 788 – Eliberarea şi distribuirea sumei consemnate
Art. 789 – Cazul popririlor ce depăşesc cuantumul sumei urmăribile
Art. 790 – Validarea popririi
Art. 791 – Căi de atac
Art. 792 – Efectele validării popririi
Art. 793 – Vânzarea bunurilor poprite
Art. 794 – Desfiinţarea popririi

SECŢIUNEA 4 – Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor

SUBSECŢIUNEA 1 – 1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini

Art. 795 – Obiectul urmăririi
Art. 796 – Începerea şi efectuarea urmăririi
Art. 797 – Înfiinţarea sechestrului
Art. 798 – Obligaţiile administratorului-sechestru
Art. 799 – Vânzarea fructelor şi recoltelor

SUBSECŢIUNEA 2 – 2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor

Art. 800 – Obiectul urmăririi
Art. 801 – Cererea de urmărire
Art. 802 – Administratorul-sechestru
Art. 803 – Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru
Art. 804 – Concursul de urmăriri
Art. 805 – Publicitatea urmăririi
Art. 806 – Predarea imobilului
Art. 807 – Efectele urmăririi
Art. 808 – Evacuarea debitorului
Art. 809 – Sumele necesare întreţinerii debitorului
Art. 810 – Descărcarea administratorului-sechestru
Art. 811 – Eliberarea şi distribuirea veniturilor
Art. 812 – Încetarea urmăririi

CAPITOLUL II – Urmărirea imobiliară

SECŢIUNEA 1 – Bunurile imobile care pot fi urmărite

Art. 813 – Obiectul urmăririi
Art. 814 – Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară
Art. 815 – Întinderea urmăririi
Art. 816 – Imobilele minorilor şi interzişilor
Art. 817 – Urmărirea imobilelor ipotecate
Art. 818 – Urmărirea imobilelor proprietate comună

SECŢIUNEA 2 – Încuviinţarea urmăririi imobiliare

Art. 819 – Competenţa
Art. 820 – Înştiinţarea debitorului şi a terţului dobânditor
Art. 821 – Înştiinţarea altor persoane
Art. 822 – Publicitatea urmăririi
Art. 823 – Vânzarea în întregime a imobilului aflat în coproprietate
Art. 824 – Suspendarea urmăririi la cererea debitorului
Art. 825 – Concursul de urmăriri imobiliare
Art. 826 – Modalităţi de valorificare

SECŢIUNEA 3 – Efectele urmăririi

Art. 827 – Inopozabilitatea unor drepturi
Art. 828 – Locaţiunea şi cesiunea de venituri

SECŢIUNEA 4 – Vânzarea la licitaţie publică

SUBSECŢIUNEA 1 – 1. Formalităţile premergătoare vânzării

Art. 829 – Procesul-verbal de situaţie
Art. 830 – Evacuarea debitorului
Art. 831 – Administrarea imobilului urmărit
Art. 832 – Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru
Art. 833 – Sumele necesare întreţinerii debitorului
Art. 834 – Distribuirea veniturilor imobilului

SUBSECŢIUNEA 2 – 2. Scoaterea în vânzare a imobilului

Art. 835 – Declanşarea procedurii de vânzare
Art. 836 – Evaluarea imobilului urmărit
Art. 837 – Stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi
Art. 838 – Punerea în vânzare
Art. 839 – Publicitatea vânzării
Art. 840 – Comunicarea publicaţiilor de vânzare
Art. 841 – Situaţia vânzătorului imobilului urmărit

SUBSECŢIUNEA 3 – 3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului

Art. 842 – Locul licitaţiei
Art. 843 – Participanţii la licitaţie
Art. 844 – Garanţia de participare şi oferta de cumpărare
Art. 845 – Amânarea licitaţiei
Art. 846 – Efectuarea licitaţiei
Art. 847 – Procesul-verbal de licitaţie
Art. 848 – Stingerea dreptului de preempţiune
Art. 849 – Contestaţia împotriva procesului-verbal de licitaţie
Art. 850 – Depunerea preţului
Art. 851 – Nedepunerea preţului. Reluarea licitaţiei
Art. 852 – Restituirea garanţiilor
Art. 853 – Plata preţului în rate
Art. 854 – Actul de adjudecare
Art. 855 – Predarea actului de adjudecare
Art. 856 – Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecatarului

SECŢIUNEA 5 – Efectele adjudecării

Art. 857 – Transmiterea proprietăţii imobilului
Art. 858 – Viciile ascunse şi leziunea
Art. 859 – Menţinerea sau încetarea unor contracte

SECŢIUNEA 6 – Dispoziţii speciale

Art. 860 – Stingerea acţiunilor contra adjudecatarului
Art. 861 – Suspendarea împărţelii preţului
Art. 862 – Acţiunea în regres
Art. 863 – Desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare

CAPITOLUL III – Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită

SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii generale

Art. 864 – Eliberarea sumei
Art. 865 – Rangul creanţelor cu preferinţă generală
Art. 866 – Declararea creanţelor statului
Art. 867 – Rangul creanţelor garantate
Art. 868 – Rangul creanţelor accesorii

SECŢIUNEA 2 – Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite

Art. 869 – Termenul de depunere a titlurilor de creanţă
Art. 870 – Depunerea titlurilor de creanţă
Art. 871 – Creanţele periodice
Art. 872 – Încetarea curgerii dobânzilor
Art. 873 – Interdicţia popririi
Art. 874 – Întocmirea proiectului de distribuire
Art. 875 – Afişarea proiectului de distribuire
Art. 876 – Încercarea de conciliere. Efecte
Art. 877 – Soluţionarea contestaţiilor
Art. 878 – Îndreptarea erorilor de calcul şi a greşelilor materiale

SECŢIUNEA 3 – Plata sumei rezultate din urmărirea silită

Art. 879 – Condiţii
Art. 880 – Efectuarea plăţilor
Art. 881 – Plata creanţelor afectate de termen
Art. 882 – Plata creanţelor condiţionale
Art. 883 – Plata creanţelor contestate
Art. 884 – Plata creanţelor periodice
Art. 885 – Predarea titlurilor de creanţă
Art. 886 – Închiderea procedurii
Art. 887 – Sumele neridicate

TITLUL III – Executarea silită directă

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 888 – Modul de executare
Art. 889 – Executarea fără somaţie
Art. 890 – Procesul-verbal de îndeplinire a executării
Art. 891 – Imposibilitatea predării silite a bunului
Art. 892 – Obligarea debitorului la despăgubiri

CAPITOLUL II – PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR MOBILE

Art. 893 – Înştiinţarea debitorului
Art. 894 – Efectuarea executării silite
Art. 895 – Imposibilitatea de predare

CAPITOLUL III – PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR IMOBILE

Art. 896 – Termen de executare
Art. 897 – Înştiinţarea debitorului
Art. 898 – Efectuarea executării silite
Art. 899 – Depozitarea bunurilor mobile
Art. 900 – Procesul-verbal de predare silită
Art. 901 – Vânzarea bunurilor lăsate în depozit
Art. 902 – Reocuparea imobilului

CAPITOLUL IV – Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face

SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii comune

Art. 903 – Domeniu de aplicare
Art. 904 – Executarea obligaţiei de a face
Art. 905 – Executarea obligaţiei de a nu face
Art. 906 – Aplicarea de penalităţi
Art. 907 – Interzicerea daunelor cominatorii
Art. 908 – Concursul forţei publice
Art. 909 – Efectuarea înscrierilor în cartea funciară

SECŢIUNEA 2 – Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii referitoare la minori

Art. 910 – Domeniu de aplicare
Art. 911 – Reguli speciale de executare
Art. 912 – Opunerea la executare
Art. 913 – Refuzul minorului
Art. 914 – Procesul-verbal de constatare

CARTEA VI – Proceduri speciale

TITLUL I – Procedura divorţului

CAPITOLUL I – Dispoziţii comune

Art. 915 – Instanţa competentă
Art. 916 – Cererea de divorţ
Art. 917 – Cererea reconvenţională
Art. 918 – Calitatea procesuală activă
Art. 919 – Cereri accesorii şi incidentale
Art. 920 – Măsuri vremelnice
Art. 921 – Prezenţa personală a părţilor
Art. 922 – Absenţa reclamantului
Art. 923 – Citarea pârâtului
Art. 924 – Renunţarea la judecată
Art. 925 – Împăcarea soţilor
Art. 926 – Decesul unuia dintre soţi
Art. 927 – Nemotivarea hotărârii
Art. 928 – Căi de atac. Publicitatea hotărârii

CAPITOLUL II – Divorţul remediu

SECŢIUNEA 1 – Divorţul prin acordul soţilor

Art. 929 – Domeniu de aplicare
Art. 930 – Depunerea cererii
Art. 931 – Soluţionarea cererii
Art. 932 – Cererea acceptată de pârât

SECŢIUNEA 2 – Divorţul din motive de sănătate

Art. 933 – Condiţii

CAPITOLUL III – Divorţul din culpa soţilor

Art. 934 – Culpa în destrămarea căsătoriei
Art. 935 – Divorţul pentru separarea în fapt îndelungată

TITLUL II – Procedura punerii sub interdicţie judecătorească

Art. 936 – Instanţa competentă
Art. 937 – Conţinutul cererii
Art. 938 – Măsuri prealabile
Art. 939 – Internarea provizorie
Art. 940 – Judecata
Art. 941 – Comunicarea hotărârii
Art. 942 – Numirea tutorelui
Art. 943 – Ridicarea interdicţiei

TITLUL III – Procedura de declarare a morţii

Art. 944 – Instanţa competentă
Art. 945 – Măsuri prealabile
Art. 946 – Judecata
Art. 947 – Comunicarea hotărârii
Art. 948 – Situaţii speciale
Art. 949 – Nulitatea hotărârii
Art. 950 – Rectificarea datei morţii
Art. 951 – Notarea cererii în cartea funciară

TITLUL IV – Măsuri asigurătorii şi provizorii

CAPITOLUL I – Sechestrul asigurător

SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii generale

Art. 952 – Noţiune
Art. 953 – Condiţii de înfiinţare
Art. 954 – Procedura de soluţionare
Art. 955 – Executarea măsurii
Art. 956 – Desfiinţarea de drept a sechestrului asigurător
Art. 957 – Ridicarea sechestrului asigurător
Art. 958 – Valorificarea bunurilor sechestrate
Art. 959 – Dispoziţii speciale

SECŢIUNEA 2 – Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile

Art. 960 – Dreptul de a sechestra o navă civilă
Art. 961 – Înfiinţarea sechestrului. Condiţii
Art. 962 – Instanţa competentă
Art. 963 – Interdicţia sechestrului
Art. 964 – Autorizarea efectuării de călătorii
Art. 965 – Strămutarea sechestrului
Art. 966 – Sechestrarea mărfurilor
Art. 967 – Executarea sechestrului
Art. 968 – Măsuri urgente
Art. 969 – Oprirea temporară a plecării navei

CAPITOLUL II – Poprirea asigurătorie

Art. 970 – Obiectul popririi asigurătorii
Art. 971 – Reguli aplicabile

CAPITOLUL III – Sechestrul judiciar

Art. 972 – Noţiune
Art. 973 – Condiţii de înfiinţare
Art. 974 – Instanţa competentă
Art. 975 – Procedura de înfiinţare
Art. 976 – Administratorul-sechestru
Art. 977 – Administratorul provizoriu

CAPITOLUL IV – Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală

Art. 978 – Domeniu de aplicare
Art. 979 – Măsuri provizorii

TITLUL V – Procedura partajului judiciar

Art. 980 – Reguli aplicabile
Art. 981 – Cuprinsul cererii
Art. 982 – Declaraţiile părţilor
Art. 983 – Rolul activ al instanţei. Înţelegerile dintre părţi
Art. 984 – Partajul judiciar
Art. 985 – Încheierea de admitere în principiu
Art. 986 – Încheierea de admitere în principiu suplimentară
Art. 987 – Căile de atac împotriva unor încheieri
Art. 988 – Criteriile partajului
Art. 989 – Atribuirea provizorie
Art. 990 – Atribuirea definitivă
Art. 991 – Vânzarea bunului
Art. 992 – Procedura vânzării la licitaţie
Art. 993 – Bunurile nesupuse vânzării
Art. 994 – Soluţionarea cererii de partaj
Art. 995 – Hotărârea de partaj
Art. 996 – Revendicarea bunurilor atribuite

TITLUL VI – Procedura ordonanţei preşedinţiale

Art. 997 – Condiţii de admisibilitate
Art. 998 – Instanţa competentă
Art. 999 – Procedura de soluţionare
Art. 1000 – Calea de atac
Art. 1001 – Transformarea cererii
Art. 1002 – Autoritatea de lucru judecat

TITLUL VII – Cererile posesorii

Art. 1003 – Condiţii de admisibilitate
Art. 1004 – Judecata şi căile de atac
Art. 1005 – Autoritatea lucrului judecat

TITLUL VIII – Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii

Art. 1006 – Domeniu de aplicare
Art. 1007 – Procedura ofertei reale
Art. 1008 – Acceptarea ofertei reale
Art. 1009 – Consemnarea sumei sau a bunului
Art. 1010 – Anularea ofertei reale, urmată de consemnaţiune
Art. 1011 – Oferta de plată în faţa instanţei
Art. 1012 – Radierea ipotecilor
Art. 1013 – Incidenţa dispoziţiilor Codului civil

TITLUL IX – Procedura ordonanţei de plată

Art. 1014 – Domeniu de aplicare
Art. 1015 – Comunicarea somaţiei
Art. 1016 – Instanţa competentă
Art. 1017 – Cuprinsul cererii
Art. 1018 – Determinarea dobânzii
Art. 1019 – Citarea părţilor. Întâmpinarea
Art. 1020 – Declaraţiile părţilor. Stingerea litigiului
Art. 1021 – Contestarea creanţei
Art. 1022 – Emiterea ordonanţei
Art. 1023 – Durata procedurii
Art. 1024 – Cererea în anulare
Art. 1025 – Titlul executoriu

TITLUL X – Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Art. 1026 – Domeniu de aplicare
Art. 1027 – Caracterul alternativ
Art. 1028 – Instanţa competentă
Art. 1029 – Declanşarea procedurii
Art. 1030 – Desfăşurarea procedurii
Art. 1031 – Soluţionarea cererii
Art. 1032 – Cheltuieli de judecată
Art. 1033 – Căi de atac

TITLUL XI – Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 1034 – Domeniu de aplicare
Art. 1035 – Caracterul facultativ al procedurii
Art. 1036 – Instanţa competentă
Art. 1037 – Citarea şi comunicarea actelor procedurale
Art. 1038 – Încetarea locaţiunii. Notificarea locatarului
Art. 1039 – Notificarea ocupantului

CAPITOLUL II – Procedura de evacuare

Art. 1040 – Evacuarea voluntară
Art. 1041 – Sesizarea instanţei
Art. 1042 – Procedura de judecată. Calea de atac
Art. 1043 – Apărările pârâtului în cazul judecării cu citare
Art. 1044 – Contestaţia la executare
Art. 1045 – Suspendarea executării

CAPITOLUL III – Dispoziţii speciale

Art. 1046 – Încetarea abuzului de folosinţă
Art. 1047 – Efectuarea reparaţiilor. Restrângerea folosinţei. Evacuarea
Art. 1048 – Examinarea imobilului
Art. 1049 – Cereri ale asociaţiilor de proprietari

TITLUL XII – Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

Art. 1050 – Domeniu de aplicare
Art. 1051 – Instanţa competentă. Cuprinsul cererii
Art. 1052 – Procedura de judecată. Căi de atac
Art. 1053 – Înscrierea în cartea funciară a dreptului uzucapat

TITLUL XIII – Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

Art. 1054 – Refacerea dosarelor sau înscrisurilor în cauzele în curs de soluţionare
Art. 1055 – Refacerea hotărârilor dispărute
Art. 1056 – Refacerea hotărârilor definitive

TITLUL XIV – Cauţiunea judiciară

Art. 1057 – Stabilirea cauţiunii şi depunerea ei
Art. 1058 – Depunerea în numerar sau în instrumente financiare
Art. 1059 – Oferirea de garanţii reale
Art. 1060 – Aducerea unui garant
Art. 1061 – Indisponibilizarea cauţiunii
Art. 1062 – Procedura de stabilire a cauţiunii
Art. 1063 – Înlocuirea cauţiunii în numerar
Art. 1064 – Restituirea cauţiunii

CARTEA VII – Procesul civil internaţional

Art. 1065 – Domeniul de aplicare

TITLUL I – Competenţa internaţională a instanţelor române

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 1066 – Competenţa întemeiată pe domiciliul sau sediul pârâtului
Art. 1067 – Prorogarea voluntară de competenţă în favoarea instanţei române
Art. 1068 – Alegerea forului
Art. 1069 – Excepţia de arbitraj
Art. 1070 – For de necesitate
Art. 1071 – Verificarea competenţei internaţionale
Art. 1072 – Competenţa internă
Art. 1073 – Chestiuni preliminare
Art. 1074 – Cereri incidentale
Art. 1075 – Măsuri provizorii, conservatorii şi de executare
Art. 1076 – Litispendenţa internaţională
Art. 1077 – Conexitatea internaţională
Art. 1078 – Termene

CAPITOLUL II – Dispoziţii speciale de competenţă internaţională a instanţelor române

Art. 1079 – Competenţa personală exclusivă
Art. 1080 – Competenţa exclusivă în materia unor acţiuni patrimoniale
Art. 1081 – Competenţa preferenţială a instanţelor române
Art. 1082 – Convenţii inoperante

TITLUL II – Legea aplicabilă în procesul civil internaţional

CAPITOLUL I – Capacitatea şi drepturile părţilor în proces

Art. 1083 – Capacitatea procesuală
Art. 1084 – Condiţia străinului
Art. 1085 – Scutirea de cauţiunea judiciară
Art. 1086 – Curator special
Art. 1087 – Reguli aplicabile apatrizilor

CAPITOLUL II – Legea aplicabilă în materie procedurală

Art. 1088 – Legea forului
Art. 1089 – Calificare
Art. 1090 – Calitatea procesuală şi calificarea pretenţiei
Art. 1091 – Probele
Art. 1092 – Formalităţi de publicitate
Art. 1093 – Acte oficiale publice

TITLUL III – Eficacitatea hotărârilor străine

Art. 1094 – Noţiune

CAPITOLUL I – Recunoaşterea hotărârilor străine

Art. 1095 – Recunoaşterea de plin drept
Art. 1096 – Condiţiile recunoaşterii
Art. 1097 – Motivele de refuz al recunoaşterii
Art. 1098 – Neexaminarea pe fond
Art. 1099 – Instanţa competentă
Art. 1100 – Documente ataşate la cerere
Art. 1101 – Întreruperea prescripţiei
Art. 1102 – Citarea părţilor

CAPITOLUL II – Executarea hotărârilor străine

Art. 1103 – Instanţa competentă
Art. 1104 – Condiţiile încuviinţării executării
Art. 1105 – Dovada caracterului executoriu
Art. 1106 – Soluţionarea cererii
Art. 1107 – Emiterea titlului executoriu
Art. 1108 – Forţa probantă a hotărârii străine
Art. 1109 – Hotărâri stabilind obligaţii fiscale prevăzute de legi străine
Art. 1110 – Tranzacţii judiciare

TITLUL IV – Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine

CAPITOLUL I – Procesul arbitral internaţional

Art. 1111 – Calificare şi domeniu de aplicare
Art. 1112 – Arbitrabilitatea litigiului
Art. 1113 – Convenţia arbitrală
Art. 1114 – Tribunalul arbitral
Art. 1115 – Procedura arbitrală
Art. 1116 – Limba în care se desfăşoară procedura
Art. 1117 – Măsuri provizorii şi conservatorii
Art. 1118 – Administrarea probelor
Art. 1119 – Competenţa tribunalului arbitral
Art. 1120 – Drept aplicabil
Art. 1121 – Hotărârea arbitrală
Art. 1122 – Cheltuieli arbitrale
Art. 1123 – Reguli de aplicare subsidiară

CAPITOLUL II – Efectele hotărârilor arbitrale străine

Art. 1124 – Calificare
Art. 1125 – Eficacitate
Art. 1126 – Instanţa competentă
Art. 1127 – Cererea
Art. 1128 – Documente ataşate la cerere
Art. 1129 – Motivele de refuz al recunoaşterii sau executării
Art. 1130 – Suspendarea judecăţii
Art. 1131 – Judecata
Art. 1132 – Forţa probantă
Art. 1133 – Examinarea fondului cauzei

CAPITOLUL III

Art. 1134 – Intrare în vigoare