Art. 80. Formele reprezentării

(1) Părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convenţională sau judiciară. (2) Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciţiu vor sta în judecată prin reprezentant legal. (3) Părţile pot să stea în judecată… Read moreArt. 80. Formele reprezentării

Art. 81. Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului

(1) Renunţarea la judecată sau la dreptul dedus judecăţii, achiesarea la hotărârea pronunţată, încheierea unei tranzacţii, precum şi orice alte acte procedurale de dispoziţie nu se pot face de reprezentant decât în baza unui mandat special ori cu încuviinţarea prealabilă… Read moreArt. 81. Limitele reprezentării. Continuarea judecării procesului

Art. 82. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant

(1) Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată. (2) Excepţia lipsei dovezii calităţii de… Read moreArt. 82. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant

Art. 83. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice

(1) În faţa primei instanţe, în apel, precum şi în recurs, persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat sau alt mandatar. Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra excepţiilor procesuale… Read moreArt. 83. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice

Art. 84. Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice

(1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condiţiile legii. (2) Abrogat prin L. nr. 310/2018. (3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi entităţilor arătate la… Read moreArt. 84. Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice

Art. 85. Forma mandatului

(1) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedeşte prin înscris autentic. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat şi prin declaraţie verbală, făcută… Read moreArt. 85. Forma mandatului

Art. 86. Mandatul general

Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant, numai dacă acest drept i-a fost dat anume. Dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu şi nici reşedinţă în ţară sau dacă procura este dată unui… Read moreArt. 86. Mandatul general

Art. 87. Conţinutul mandatului

(1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în faţa aceleiaşi instanţe; el poate fi însă restrâns, în mod expres, la anumite acte. (2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fără… Read moreArt. 87. Conţinutul mandatului

Art. 88. Încetarea mandatului

Mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat şi nici dacă acesta a devenit incapabil. Mandatul dăinuieşte până la retragerea lui de către moştenitori sau de către reprezentantul legal al incapabilului.

Art. 89. Renunţarea la mandat şi revocarea mandatului

(1) Renunţarea la mandat sau revocarea acestuia nu poate fi opusă celeilalte părţi decât de la comunicare, afară numai dacă a fost făcută în şedinţa de judecată şi în prezenţa ei. (2) Mandatarul care renunţă la împuternicire este ţinut să… Read moreArt. 89. Renunţarea la mandat şi revocarea mandatului