Art. 114. Cereri în materie de tutelă şi familie

(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită. (2)… Read moreArt. 114. Cereri în materie de tutelă şi familie

Art. 115. Cererile în materie de asigurări

(1) În materie de asigurare, cererea privitoare la despăgubiri se va putea face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află: domiciliul sau sediul asiguratului; bunurile asigurate; locul unde s-a produs riscul asigurat. (2) Alegerea competenţei prin convenţie este considerată… Read moreArt. 115. Cererile în materie de asigurări

Art. 117. Cererile privitoare la imobile

(1) Cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc numai la instanţa în a cărei circumscripţie este situat imobilul. (2) Când imobilul este situat în circumscripţiile mai multor instanţe, cererea se va face la instanţa domiciliului sau reşedinţei pârâtului, dacă… Read moreArt. 117. Cererile privitoare la imobile

Art. 118. Cererile privitoare la moştenire

(1) În materie de moştenire, până la ieşirea din indiviziune, sunt de competenţa exclusivă a instanţei celui din urmă domiciliu al defunctului: cererile privitoare la validitatea sau executarea dispoziţiilor testamentare; cererile privitoare la moştenire şi la sarcinile acesteia, precum şi… Read moreArt. 118. Cererile privitoare la moştenire

Art. 123. Cereri accesorii, adiţionale şi incidentale

(1) Cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă de instanţa competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competenţa materială sau teritorială a altei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor prevăzute la art. 120. (2) Dispoziţiile alin. (1)… Read moreArt. 123. Cereri accesorii, adiţionale şi incidentale

Art. 124. Apărări şi incidente procedurale

(1) Instanţa competentă să judece cererea principală se va pronunţa şi asupra apărărilor şi excepţiilor, în afara celor care constituie chestiuni prejudiciale şi care, potrivit legii, sunt de competenţa exclusivă a altei instanţe. (2) Incidentele procedurale sunt soluţionate de instanţa… Read moreArt. 124. Apărări şi incidente procedurale

Art. 126. Alegerea de competenţă

(1) Părţile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, şi prin declaraţie verbală în faţa instanţei ca procesele privitoare la bunuri şi la alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanţe decât… Read moreArt. 126. Alegerea de competenţă

Art. 127. Competenţa facultativă

(1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cauză de competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea sau a unei instanţe inferioare acesteia, va sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de… Read moreArt. 127. Competenţa facultativă

Art. 129. Excepţia de necompetenţă

(1) Necompetenţa este de ordine publică sau privată. (2) Necompetenţa este de ordine publică: în cazul încălcării competenţei generale, când procesul nu este de competenţa instanţelor judecătoreşti; în cazul încălcării competenţei materiale, când procesul este de competenţa unei instanţe de… Read moreArt. 129. Excepţia de necompetenţă

Art. 130. Invocarea excepţiei

(1) Necompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti poate fi invocată de părţi ori de către judecător în orice stare a pricinii. (2) Necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică trebuie invocată de părţi ori de către judecător la primul termen de… Read moreArt. 130. Invocarea excepţiei

Art. 131. Verificarea competenţei

(1) La primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe şi pot pune concluzii, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial să… Read moreArt. 131. Verificarea competenţei

Art. 132. Soluţionarea excepţiei

(1) Când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicţională competent. (2) Dacă… Read moreArt. 132. Soluţionarea excepţiei

Art. 133. Conflictul de competenţă. Cazuri

Există conflict de competenţă: când două sau mai multe instanţe se declară deopotrivă competente să judece acelaşi proces; când două sau mai multe instanţe şi-au declinat reciproc competenţa de a judeca acelaşi proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima… Read moreArt. 133. Conflictul de competenţă. Cazuri