Art. 211. Scopul judecării procesului

Completul de judecată, constituit potrivit legii, efectuează activitatea de cercetare şi dezbaterea fondului procesului, cu respectarea tuturor principiilor şi garanţiilor procesuale, în vederea soluţionării legale şi temeinice a acestuia

Art. 213. Desfăşurarea procesului fără prezenţa publicului

(1) În cazurile în care cercetarea procesului sau dezbaterea fondului în şedinţă publică ar aduce atingere moralităţii, ordinii publice, intereselor minorilor, vieţii private a părţilor ori intereselor justiţiei, după caz, instanţa, la cerere sau din oficiu, poate dispune ca acestea… Read moreArt. 213. Desfăşurarea procesului fără prezenţa publicului

Art. 214. Continuitatea instanţei

(1) Membrii completului care judecă procesul trebuie să rămână aceiaşi în tot cursul judecăţii. (2) În cazurile în care, pentru motive temeinice, un judecător este împiedicat să participe la soluţionarea cauzei, acesta va fi înlocuit în condiţiile legii. (3) Dacă… Read moreArt. 214. Continuitatea instanţei

Art. 215. Ordinea judecării proceselor

(1) Pentru fiecare şedinţă de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afişată pe portalul instanţei şi la uşa sălii de şedinţă cu cel puţin o oră înainte de începerea… Read moreArt. 215. Ordinea judecării proceselor

Art. 216. Atribuţiile preşedintelui completului de judecată

(1) Preşedintele completului conduce şedinţa de judecată. El deschide, suspendă şi ridică şedinţa. (2) Preşedintele dă cuvântul mai întâi reclamantului, apoi pârâtului, precum şi celorlalte părţi din proces, în funcţie de poziţia lor procesuală. Reprezentantul Ministerului Public va vorbi cel… Read moreArt. 216. Atribuţiile preşedintelui completului de judecată

Art. 217. Poliţia şedinţei de judecată

(1) Preşedintele completului de judecată exercită poliţia şedinţei, putând lua măsuri pentru păstrarea ordinii şi a bunei-cuviinţe, precum şi a solemnităţii şedinţei de judecată. (2) Dacă nu mai este loc în sala de şedinţă, preşedintele le poate cere celor care… Read moreArt. 217. Poliţia şedinţei de judecată

Art. 218. Infracţiuni de audienţă

(1) Dacă în cursul şedinţei se săvârşeşte o infracţiune, preşedintele o constată şi îl identifică pe făptuitor. Procesul-verbal întocmit se trimite procurorului. (2) Instanţa poate, în condiţiile legii penale, să dispună şi reţinerea făptuitorului.

Art. 219. Verificări privind prezentarea părţilor

(1) Instanţa verifică identitatea părţilor, iar dacă ele sunt reprezentate ori asistate, verifică şi împuternicirea sau calitatea celor care le reprezintă ori le asistă. (2) În cazul în care părţile nu răspund la apel, instanţa va verifica dacă procedura de… Read moreArt. 219. Verificări privind prezentarea părţilor

Art. 220. Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată

Părţile pot cere instanţei, la începutul şedinţei, amânarea cauzelor care nu sunt în stare de judecată, dacă aceste cereri nu provoacă dezbateri. Când completul de judecată este alcătuit din mai mulţi judecători, această amânare se poate face şi de un… Read moreArt. 220. Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată

Art. 221. Amânarea judecăţii prin învoiala părţilor

(1) Amânarea judecăţii în temeiul învoielii părţilor nu se poate încuviinţa decât o singură dată în cursul procesului. (2) După o asemenea amânare, dacă părţile nu stăruiesc în judecată, aceasta va fi suspendată şi cauza va fi repusă pe rol… Read moreArt. 221. Amânarea judecăţii prin învoiala părţilor

Art. 222. Amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare

(1) Amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi dispusă, la cererea părţii interesate, numai în mod excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei. (2) Când instanţa refuză amânarea judecăţii pentru acest motiv, va… Read moreArt. 222. Amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare

Art. 223. Judecarea cauzei în lipsa părţii legal citate

(1) Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel. (2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi, instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va… Read moreArt. 223. Judecarea cauzei în lipsa părţii legal citate

Art. 224. Discutarea cererilor şi excepţiilor

Instanţa este obligată, în orice proces, să pună în discuţia părţilor toate cererile, excepţiile, împrejurările de fapt sau temeiurile de drept prezentate de ele, potrivit legii, sau invocate din oficiu.

Art. 225. Folosirea traducătorului şi interpretului

(1) Când una dintre părţi sau dintre persoanele care urmează să fie ascultate nu cunoaşte limba română, instanţa va folosi un traducător autorizat. Dacă părţile sunt de acord, judecătorul sau grefierul poate face oficiul de traducător. În situaţia în care… Read moreArt. 225. Folosirea traducătorului şi interpretului

Art. 226. Ascultarea minorilor

În cazul în care, potrivit legii, urmează să fie ascultat un minor, ascultarea se va face în camera de consiliu. Ţinând seama de împrejurările procesului, instanţa hotărăşte dacă părinţii, tutorele sau alte persoane vor fi de faţă la ascultarea minorului.

Art. 227. Prezenţa personală a părţilor în vederea soluţionării amiabile a litigiului

(1) În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii. În acest scop, el va solicita înfăţişarea personală a părţilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate. Dispoziţiile art. 241 alin. (3) sunt aplicabile. (2) În litigiile… Read moreArt. 227. Prezenţa personală a părţilor în vederea soluţionării amiabile a litigiului

Art. 229. Termen în cunoştinţă

(1) Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar şi a luat termenul în cunoştinţă, precum şi partea care a fost prezentă la un termen de judecată, personal sau printr-un reprezentant legal ori convenţional, chiar neîmputernicit cu dreptul de… Read moreArt. 229. Termen în cunoştinţă

Art. 230. Preschimbarea termenului

Termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi. Completul de judecată învestit cu judecarea cauzei hotărăşte în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Părţile vor fi citate de îndată… Read moreArt. 230. Preschimbarea termenului