Art. 277. Înscrisurile întocmite de profesionişti

(1) Dispoziţiile art. 274 şi 275 nu se aplică în raporturile dintre profesionişti. (2) Înscrisul nesemnat, dar utilizat în mod obişnuit în exerciţiul activităţii unei întreprinderi pentru a constata un act juridic, face dovada cuprinsului său, cu excepţia cazului în… Read moreArt. 277. Înscrisurile întocmite de profesionişti

Art. 278. Data certă a înscrisului sub semnătură privată

(1) Data înscrisurilor sub semnătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au întocmit, numai din ziua în care a devenit certă, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, respectiv: din ziua în care au fost prezentate spre a… Read moreArt. 278. Data certă a înscrisului sub semnătură privată

Art. 279. Registrele şi hârtiile domestice

Registrele şi hârtiile domestice nu fac dovadă pentru cel care le-a scris. Ele fac dovadă împotriva lui: în toate cazurile în care atestă neîndoielnic o plată primită; când cuprind menţiunea expresă că însemnarea a fost făcută în folosul celui arătat… Read moreArt. 279. Registrele şi hârtiile domestice

Art. 280. Registrele profesioniştilor

(1) Registrele profesioniştilor, întocmite şi ţinute cu respectarea dispoziţiilor legale, pot face între aceştia deplină dovadă în justiţie, pentru faptele şi chestiunile legate de activitatea lor profesională. (2) Registrele prevăzute la alin. (1), chiar neţinute cu respectarea dispoziţiilor legale, fac… Read moreArt. 280. Registrele profesioniştilor

Art. 281. Menţiunile făcute de creditor

Orice menţiune făcută de creditor în josul, pe marginea sau pe dosul unui titlu care a rămas neîntrerupt în posesia sa face dovada, cu toate că nu este nici semnată, nici datată de el, când tinde a stabili liberaţiunea debitorului…. Read moreArt. 281. Menţiunile făcute de creditor

Art. 282. Noţiune

(1) Când datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic, documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actului, dacă este inteligibil şi prezintă garanţii suficient de serioase pentru a face deplină credinţă în privinţa conţinutului acestuia… Read moreArt. 282. Noţiune

Art. 283. Prezumţia de validitate a înscrierii

Înscrierea datelor unui act juridic pe suport informatic este prezumată a prezenta garanţii suficient de serioase pentru a face deplină credinţă în cazul în care ea este făcută în mod sistematic şi fără lacune şi când datele înscrise sunt protejate… Read moreArt. 283. Prezumţia de validitate a înscrierii

Art. 284. Puterea doveditoare

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, documentul care reproduce datele unui act, înscrise pe un suport informatic, face deplină dovadă între părţi, până la proba contrară. (2) Dacă suportul sau tehnologia utilizată pentru redactare nu garantează integritatea documentului,… Read moreArt. 284. Puterea doveditoare

Art. 285. Regimul duplicatelor

Duplicatele de pe înscrisurile notariale sau alte înscrisuri autentice, eliberate în condiţiile prevăzute de lege, înlocuiesc originalul şi au aceeaşi putere doveditoare ca şi acesta.

Art. 286. Regimul copiilor

(1) Copia, chiar legalizată, de pe orice înscris autentic sau sub semnătură privată nu poate face dovadă decât despre ceea ce este cuprins în înscrisul original. (2) Părţile pot să ceară confruntarea copiei cu originalul, prezentarea acestuia din urmă putând… Read moreArt. 286. Regimul copiilor

Art. 287. Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice

Datele din înscrisurile autentice sau sub semnătură privată redate pe microfilme şi alte suporturi accesibile de prelucrare electronică a datelor, făcute cu respectarea dispoziţiilor legale, au aceeaşi putere doveditoare ca şi înscrisurile în baza cărora au fost redate.

Art. 288. Putere doveditoare

Înscrisul de recunoaştere sau de reînnoire a unei datorii preexistente face dovadă împotriva debitorului, moştenitorilor sau succesorilor săi în drepturi, dacă aceştia nu dovedesc, prin aducerea documentului originar, că recunoaşterea este eronată sau inexactă.

Art. 289. Alte categorii de înscrisuri

(1) Contractele încheiate pe formulare tipizate sau standardizate ori încorporând condiţii generale tip, după caz, sunt considerate înscrisuri sub semnătură privată, dacă legea nu prevede altfel. (2) Dacă legea nu dispune altfel, biletele, tichetele şi alte asemenea documente, utilizate cu… Read moreArt. 289. Alte categorii de înscrisuri

Art. 290. Anexele

Planurile, schiţele, hârtiile, fotografiile şi orice alte documente anexate au aceeaşi putere doveditoare ca şi înscrisurile la care sunt alăturate, dacă au legătură directă cu înscrisul şi poartă semnătura, după caz, a părţii sau a persoanei competente care a întocmit… Read moreArt. 290. Anexele

Art. 291. Modificările înscrisului

Ştersăturile, radierile, corecturile şi orice alte modificări, menţiuni sau adăugiri, făcute într-un înscris, nu vor fi luate în considerare decât dacă au fost constatate sub semnătură de cel competent să îl întocmească sau de partea de la care emană înscrisul,… Read moreArt. 291. Modificările înscrisului

Art. 292. Depunerea înscrisurilor

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, fiecare parte are dreptul să depună înscrisurile de care înţelege să se folosească, în copie certificată pentru conformitate. (2) Dacă înscrisul este depus în copie, partea care l-a depus este obligată să… Read moreArt. 292. Depunerea înscrisurilor

Art. 293. Obligaţia părţii adverse de a prezenta înscrisul

(1) Când partea învederează că partea adversă deţine un înscris probatoriu, referitor la proces, instanţa poate ordona înfăţişarea lui. (2) Cererea de înfăţişare va fi admisă, dacă înscrisul este comun părţilor din proces, dacă însăşi partea adversă s-a referit în… Read moreArt. 293. Obligaţia părţii adverse de a prezenta înscrisul

Art. 294. Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului

(1) Judecătorul va respinge motivat cererea de depunere la dosar a înscrisului, în întregime sau în parte, când: conţinutul înscrisului se referă la chestiuni strict personale privind demnitatea sau viaţa privată a unei persoane; depunerea înscrisului ar încălca îndatorirea legală… Read moreArt. 294. Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului

Art. 295. Refuzul de a prezenta înscrisul

Dacă partea refuză să răspundă la interogatoriul ce s-a propus în dovedirea deţinerii sau existenţei înscrisului, dacă reiese din dovezile administrate că a ascuns înscrisul ori l-a distrus sau dacă, după ce s-a dovedit deţinerea înscrisului, nu se conformează ordinului… Read moreArt. 295. Refuzul de a prezenta înscrisul

Art. 296. Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat

(1) Când un înscris, necesar dezlegării procesului, se găseşte la una dintre părţi şi nu poate fi prezentat fiindcă aducerea ar fi prea costisitoare sau când înscrisurile sunt prea voluminoase ori numeroase, se va putea delega un judecător în prezenţa… Read moreArt. 296. Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat