Art. 265. Noţiune

Înscrisul este orice scriere sau altă consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare şi stocare.

Art. 266. Înscrisurile pe suport informatic

Înscrisul pe suport informatic este admis ca probă în aceleaşi condiţii ca înscrisul pe suport hârtie, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.

Art. 267. Înscrisurile în formă electronică

Înscrisurile făcute în formă electronică sunt supuse dispoziţiilor legii speciale.

Art. 268. Rolul semnăturii

(1) Semnătura unui înscris face deplină credinţă, până la proba contrară, despre existenţa consimţământului părţii care l-a semnat cu privire la conţinutul acestuia. Dacă semnătura aparţine unui funcţionar public, ea conferă autenticitate acelui înscris, în condiţiile legii. (2) Când semnătura… Read moreArt. 268. Rolul semnăturii

Art. 269. Noţiune

(1) Înscrisul autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, primit şi autentificat de o autoritate publică, de notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, în forma şi condiţiile stabilite de lege. Autenticitatea înscrisului… Read moreArt. 269. Noţiune

Art. 270. Putere doveditoare

(1) Înscrisul autentic face deplină dovadă, faţă de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii. (2) Declaraţiile părţilor cuprinse în înscrisul autentic fac… Read moreArt. 270. Putere doveditoare

Art. 271. Nulitatea şi conversiunea înscrisului autentic

(1) Înscrisul autentic întocmit fără respectarea formelor prevăzute pentru încheierea sa valabilă ori de o persoană incompatibilă, necompetentă sau cu depăşirea competenţei este lovit de nulitate absolută, dacă legea nu dispune altfel. (2) Înscrisul prevăzut la alin. (1) face însă… Read moreArt. 271. Nulitatea şi conversiunea înscrisului autentic

Art. 272. Noţiune

Înscrisul sub semnătură privată este acela care poartă semnătura părţilor, indiferent de suportul său material. El nu este supus niciunei alte formalităţi, în afara excepţiilor anume prevăzute de lege.

Art. 273. Putere doveditoare

(1) Înscrisul sub semnătură privată, recunoscut de cel căruia îi este opus sau, după caz, socotit de lege ca recunoscut, face dovadă între părţi până la proba contrară. (2) Menţiunile din înscris care sunt în directă legătură cu raportul juridic… Read moreArt. 273. Putere doveditoare

Art. 274. Pluralitatea de exemplare

(1) Înscrisul sub semnătură privată, care constată un contract sinalagmatic, are putere doveditoare numai dacă a fost făcut în atâtea exemplare originale câte părţi cu interese contrare sunt. (2) Un singur exemplar original este suficient pentru toate persoanele având acelaşi… Read moreArt. 274. Pluralitatea de exemplare

Art. 275. Formalitatea „bun şi aprobat”

(1) Înscrisul sub semnătură privată, prin care o singură parte se obligă către o alta să îi plătească o sumă de bani sau o cantitate de bunuri fungibile, trebuie să fie în întregime scris cu mâna celui care îl subscrie… Read moreArt. 275. Formalitatea „bun şi aprobat”

Art. 276. Sancţiunea nerespectării formalităţilor speciale

Înscrisurile sub semnătură privată pentru care nu s-au îndeplinit cerinţele prevăzute la art. 274 şi 275 vor putea fi socotite ca început de dovadă scrisă.

Art. 277. Înscrisurile întocmite de profesionişti

(1) Dispoziţiile art. 274 şi 275 nu se aplică în raporturile dintre profesionişti. (2) Înscrisul nesemnat, dar utilizat în mod obişnuit în exerciţiul activităţii unei întreprinderi pentru a constata un act juridic, face dovada cuprinsului său, cu excepţia cazului în… Read moreArt. 277. Înscrisurile întocmite de profesionişti

Art. 278. Data certă a înscrisului sub semnătură privată

(1) Data înscrisurilor sub semnătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au întocmit, numai din ziua în care a devenit certă, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, respectiv: din ziua în care au fost prezentate spre a… Read moreArt. 278. Data certă a înscrisului sub semnătură privată

Art. 279. Registrele şi hârtiile domestice

Registrele şi hârtiile domestice nu fac dovadă pentru cel care le-a scris. Ele fac dovadă împotriva lui: în toate cazurile în care atestă neîndoielnic o plată primită; când cuprind menţiunea expresă că însemnarea a fost făcută în folosul celui arătat… Read moreArt. 279. Registrele şi hârtiile domestice

Art. 280. Registrele profesioniştilor

(1) Registrele profesioniştilor, întocmite şi ţinute cu respectarea dispoziţiilor legale, pot face între aceştia deplină dovadă în justiţie, pentru faptele şi chestiunile legate de activitatea lor profesională. (2) Registrele prevăzute la alin. (1), chiar neţinute cu respectarea dispoziţiilor legale, fac… Read moreArt. 280. Registrele profesioniştilor

Art. 281. Menţiunile făcute de creditor

Orice menţiune făcută de creditor în josul, pe marginea sau pe dosul unui titlu care a rămas neîntrerupt în posesia sa face dovada, cu toate că nu este nici semnată, nici datată de el, când tinde a stabili liberaţiunea debitorului…. Read moreArt. 281. Menţiunile făcute de creditor

Art. 282. Noţiune

(1) Când datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic, documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actului, dacă este inteligibil şi prezintă garanţii suficient de serioase pentru a face deplină credinţă în privinţa conţinutului acestuia… Read moreArt. 282. Noţiune

Art. 283. Prezumţia de validitate a înscrierii

Înscrierea datelor unui act juridic pe suport informatic este prezumată a prezenta garanţii suficient de serioase pentru a face deplină credinţă în cazul în care ea este făcută în mod sistematic şi fără lacune şi când datele înscrise sunt protejate… Read moreArt. 283. Prezumţia de validitate a înscrierii

Art. 284. Puterea doveditoare

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, documentul care reproduce datele unui act, înscrise pe un suport informatic, face deplină dovadă între părţi, până la proba contrară. (2) Dacă suportul sau tehnologia utilizată pentru redactare nu garantează integritatea documentului,… Read moreArt. 284. Puterea doveditoare