Art. 366. Domeniu de aplicare

Dispoziţiile prezentei secţiuni sunt aplicabile tuturor litigiilor, cu excepţia celor ce privesc starea civilă şi capacitatea persoanelor, relaţiile de familie, precum şi orice alte drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzacţie.

Art. 367. Obligaţia instanţei

La primul termen de judecată la care părţile au fost legal citate şi dacă acestea sunt prezente sau reprezentate, instanţa le va întreba dacă sunt de acord ca probele să fie administrate potrivit dispoziţiilor din prezenta subsecţiune.

Art. 368. Convenţia părţilor

(1) La termenul prevăzut la art. 367 părţile, prezente personal sau reprezentate, pot conveni ca avocaţii care le asistă şi le reprezintă să administreze probele în cauză, potrivit dispoziţiilor prezentei subsecţiuni. (2) Consimţământul pentru administrarea probelor, prevăzut la alin. (1),… Read moreArt. 368. Convenţia părţilor

Art. 369. Desfăşurarea şedinţei de judecată

Pe parcursul administrării probelor de către avocaţi, şedinţele de judecată, atunci când acestea sunt necesare, se desfăşoară potrivit art. 240, cu participarea obligatorie a avocaţilor.

Art. 370. Măsuri luate de instanţă

(1) După constatarea valabilităţii consimţământului dat conform art. 368, instanţa va lua măsurile prevăzute la art. 237 alin. (2). Dispoziţiile art. 255, 256, art. 257 alin. (1), art. 258 şi 260 sunt aplicabile. (2) Când, potrivit legii, cererile prevăzute la… Read moreArt. 370. Măsuri luate de instanţă

Art. 371. Termenul administrării probelor

(1) Pentru administrarea probelor de către avocaţi instanţa va stabili un termen de până la 6 luni, ţinând seama de volumul şi complexitatea acestora. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi prelungit dacă în cursul administrării probelor: se… Read moreArt. 371. Termenul administrării probelor

Art. 372. Programul administrării probelor

(1) În cel mult 5 zile de la încuviinţarea probelor, avocaţii părţilor vor prezenta instanţei programul de administrare a acestora, purtând semnătura avocaţilor, în care se vor arăta locul şi data administrării fiecărei probe. Programul se încuviinţează de instanţă, în… Read moreArt. 372. Programul administrării probelor

Art. 373. Soluţionarea incidentelor

Dacă în cursul administrării probelor una dintre părţi formulează o cerere, invocă o excepţie, inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt incident privind administrarea probelor, ea va sesiza instanţa care, cu citarea celeilalte părţi, prin încheiere dată în camera de consiliu,… Read moreArt. 373. Soluţionarea incidentelor

Art. 374. Înscrisuri deţinute de terţi

În cazul în care se dispune înfăţişarea unui înscris deţinut de o autoritate sau de o altă persoană, instanţa, potrivit dispoziţiilor art. 298, va dispune solicitarea înscrisului şi, îndată ce acesta este depus la instanţă, comunicarea lui în copie fiecărui… Read moreArt. 374. Înscrisuri deţinute de terţi

Art. 375. Verificarea înscrisurilor

Dacă una dintre părţi nu recunoaşte scrisul sau semnătura dintr-un înscris, avocatul părţii interesate, potrivit art. 373, va solicita instanţei să procedeze la verificarea înscrisurilor.

Art. 376. Ascultarea martorilor

(1) Martorii vor fi ascultaţi, la locul şi data prevăzute în programul încuviinţat de instanţă, de către avocaţii părţilor, în condiţiile art. 318 alin. (1) şi art. 321 alin. (1), (2), (4) şi (5), care se aplică în mod corespunzător…. Read moreArt. 376. Ascultarea martorilor

Art. 377. Consemnarea mărturiei

(1) Mărturia se va consemna întocmai de către o persoană convenită de părţi şi se va semna, pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei, de către avocaţii părţilor, de cel ce a consemnat-o şi de martor, după ce acesta a… Read moreArt. 377. Consemnarea mărturiei

Art. 378. Autentificarea mărturiei

Părţile pot conveni ca declaraţiile martorilor să fie consemnate şi autentificate de un notar public. Dispoziţiile art. 376 sunt aplicabile.

Art. 379. Expertiza

(1) În cazul în care este încuviinţată o expertiză, în programul administrării probelor părţile vor trece numele expertului pe care îl vor alege prin învoiala lor, precum şi numele consilierilor fiecăreia dintre ele. (2) Dacă părţile nu se învoiesc asupra… Read moreArt. 379. Expertiza

Art. 380. Cercetarea la faţa locului

Dacă s-a dispus o cercetare la faţa locului, aceasta se va face de către instanţă potrivit dispoziţiilor art. 345-347. Procesul-verbal prevăzut la art. 347 alin. (1) va fi întocmit în atâtea exemplare câte părţi sunt şi va fi înmânat avocaţilor… Read moreArt. 380. Cercetarea la faţa locului

Art. 381. Interogatoriul

Când s-a încuviinţat chemarea la interogatoriu, instanţa va cita părţile, la termenul stabilit, în camera de consiliu. Copii de pe interogatoriul astfel luat, precum şi de pe cel dispus şi primit potrivit art. 355 alin. (1) vor fi înmânate de… Read moreArt. 381. Interogatoriul

Art. 382. Incidente privind probele

(1) Instanţa, în condiţiile art. 373, va hotărî asupra cererii de înlocuire a martorilor, de ascultare din nou sau de confruntare a acestora. (2) De asemenea, în condiţiile arătate la alin. (1), instanţa se va pronunţa cu privire la cererea… Read moreArt. 382. Incidente privind probele

Art. 383. Concluziile scrise

(1) După administrarea tuturor probelor încuviinţate de instanţă reclamantul, prin avocatul său, va redacta concluziile scrise privind susţinerea pretenţiilor sale, pe care le va trimite, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau le va înmâna în mod direct, sub… Read moreArt. 383. Concluziile scrise

Art. 384. Alcătuirea dosarului

(1) Avocaţii părţilor vor alcătui pentru fiecare parte câte un dosar şi unul pentru instanţă, în care vor depune câte un exemplar al tuturor înscrisurilor prin care, potrivit legii, se constată administrarea fiecărei probe. (2) Dosarele prevăzute la alin. (1)… Read moreArt. 384. Alcătuirea dosarului

Art. 385. Depunerea dosarului la instanţă

La expirarea termenului stabilit de instanţă potrivit art. 371 avocaţii părţilor vor prezenta împreună instanţei dosarul cauzei, întocmit potrivit art. 384.