Art. 395. Deliberarea

(1) După închiderea dezbaterilor, completul de judecată deliberează în secret asupra hotărârii ce urmează să pronunţe. (2) La deliberare iau parte numai membrii completului în faţa cărora au avut loc dezbaterile. Fiecare dintre membrii completului de judecată are îndatorirea să… Read moreArt. 395. Deliberarea

Art. 396. Amânarea pronunţării

(1) În cazuri justificate, dacă instanţa nu ia hotărârea de îndată, pronunţarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăşi 15 zile. (2) În cazul amânării prevăzute la alin. (1), preşedintele, odată cu anunţarea termenului la care… Read moreArt. 396. Amânarea pronunţării

Art. 397. Soluţionarea cauzei

(1) Instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor cererilor deduse judecăţii. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut, dacă legea nu prevede altfel. (2) Dacă cererea are ca obiect pretenţii privitoare la obligaţia de întreţinere,… Read moreArt. 397. Soluţionarea cauzei

Art. 398. Luarea hotărârii

(1) Hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată şi se dă în numele legii. (2) Când unanimitatea nu poate fi realizată, hotărârea se ia cu majoritatea membrilor completului de judecată. Dacă din deliberare rezultă mai mult de… Read moreArt. 398. Luarea hotărârii

Art. 399. Judecata în complet de divergenţă

(1) În situaţia prevăzută la art. 398 alin. (3), divergenţa se judecă în aceeaşi zi sau, dacă nu este posibil, într-un termen care nu poate depăşi 20 de zile de la ivirea divergenţei, cu citarea părţilor. În pricinile considerate urgente… Read moreArt. 399. Judecata în complet de divergenţă

Art. 401. Întocmirea minutei

(1) După ce a fost luată hotărârea, se va întocmi de îndată o minută care va cuprinde soluţia şi în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflaţi în minoritate. (2) Minuta, sub sancţiunea nulităţii hotărârii,… Read moreArt. 401. Întocmirea minutei

Art. 402. Pronunţarea hotărârii

Hotărârea se poate pronunţa în şedinţă publică, la locul unde s-au desfăşurat dezbaterile, de către preşedinte sau de către un judecător, membru al completului de judecată, care va citi minuta, indicând şi calea de atac ce poate fi folosită împotriva… Read moreArt. 402. Pronunţarea hotărârii

Art. 404. Renunţarea la calea de atac în faţa primei instanţe

(1) Partea prezentă la pronunţarea hotărârii poate renunţa, în condiţiile legii, la calea de atac, făcându-se menţiune despre aceasta într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de grefier. (2) Renunţarea se poate face şi ulterior pronunţării, chiar şi după declararea căii… Read moreArt. 404. Renunţarea la calea de atac în faţa primei instanţe