Art. 457. Legalitatea căii de atac

(1) Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei. (2) Menţiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac deschisă contra acesteia… Read moreArt. 457. Legalitatea căii de atac

Art. 459. Ordinea exercitării căilor de atac

(1) Căile extraordinare de atac nu pot fi exercitate atât timp cât este deschisă calea de atac a apelului. (2) În cazul hotărârilor susceptibile de apel, dacă acesta nu a fost exercitat, recursul este inadmisibil. Cu toate acestea, o hotărâre… Read moreArt. 459. Ordinea exercitării căilor de atac

Art. 460. Unicitatea căii de atac

(1) O cale de atac poate fi exercitată împotriva unei hotărâri numai o singură dată, dacă legea prevede acelaşi termen de exercitare pentru toate motivele existente la data declarării acelei căi de atac. (2) Dacă prin aceeaşi hotărâre au fost… Read moreArt. 460. Unicitatea căii de atac

Art. 461. Partea din hotărâre care poate fi atacată

(1) Calea de atac se îndreaptă împotriva soluţiei cuprinse în dispozitivul hotărârii. (2) Cu toate acestea, în cazul în care calea de atac vizează numai considerentele hotărârii prin care s-au dat dezlegări unor probleme de drept ce nu au legătură… Read moreArt. 461. Partea din hotărâre care poate fi atacată

Art. 463. Achiesarea la hotărâre

(1) Achiesarea la hotărâre reprezintă renunţarea unei părţi la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja împotriva tuturor sau a anumitor soluţii din respectiva hotărâre. (2) Achiesarea, atunci când este condiţionată, nu produce… Read moreArt. 463. Achiesarea la hotărâre

Art. 464. Felurile achiesării

(1) Achiesarea poate fi expresă sau tacită, totală ori parţială. (2) Achiesarea expresă se face de parte prin act autentic sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei ori de mandatarul său în temeiul unei procuri speciale. (3) Achiesarea tacită poate… Read moreArt. 464. Felurile achiesării

Art. 466. Apelul principal. Obiectul

(1) Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. (2) Sunt supuse apelului şi hotărârile date în ultimă instanţă dacă, potrivit legii, instanţa nu putea să judece decât în primă… Read moreArt. 466. Apelul principal. Obiectul

Art. 467. Situaţiile în care partea nu poate face apel principal

(1) Partea care a renunţat expres la apel cu privire la o hotărâre nu mai are dreptul de a face apel principal. (2) Partea care a executat parţial hotărârea de primă instanţă, deşi aceasta nu era susceptibilă de executare provizorie,… Read moreArt. 467. Situaţiile în care partea nu poate face apel principal

Art. 469. Întreruperea termenului de apel

(1) Termenul de apel se întrerupe prin moartea părţii care are interes să facă apel. În acest caz se face din nou o singură comunicare a hotărârii, la cel din urmă domiciliu al părţii, pe numele moştenirii, fără să se… Read moreArt. 469. Întreruperea termenului de apel

Art. 470. Cererea de apel

(1) Cererea de apel va cuprinde: a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de… Read moreArt. 470. Cererea de apel

Art. 471. Depunerea cererii de apel

(1) Apelul şi, când este cazul, motivele de apel se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, sub sancţiunea nulităţii. (2) Dispoziţiile art. 195 sunt aplicabile în mod corespunzător. (3) Preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta va înainta… Read moreArt. 471. Depunerea cererii de apel

Art. 471(1). Pregătirea judecăţii apelului

(1) Preşedintele instanţei de apel sau persoana desemnată de acesta, îndată ce primeşte dosarul, va lua măsuri în vederea repartizării aleatorii la un complet de judecată. (2) În cazul în care cererea de apel nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege,… Read moreArt. 471(1). Pregătirea judecăţii apelului

Art. 472. Apelul incident

(1) Intimatul este în drept, după împlinirea termenului de apel, să formuleze apel în scris, în cadrul procesului în care se judecă apelul făcut de partea potrivnică, printr-o cerere proprie care să tindă la schimbarea hotărârii primei instanţe. (2) Dacă… Read moreArt. 472. Apelul incident

Art. 474. Depunerea apelului incident şi a celui provocat

(1) Apelul incident şi apelul provocat se depun de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal, fiind aplicabile prevederile art. 4711 alin. (4). (2) Apelul provocat se comunică şi intimatului din acest apel, prevăzut la art. 473, acesta fiind… Read moreArt. 474. Depunerea apelului incident şi a celui provocat