Art. 466. Apelul principal. Obiectul

(1) Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. (2) Sunt supuse apelului şi hotărârile date în ultimă instanţă dacă, potrivit legii, instanţa nu putea să judece decât în primă… Read moreArt. 466. Apelul principal. Obiectul

Art. 467. Situaţiile în care partea nu poate face apel principal

(1) Partea care a renunţat expres la apel cu privire la o hotărâre nu mai are dreptul de a face apel principal. (2) Partea care a executat parţial hotărârea de primă instanţă, deşi aceasta nu era susceptibilă de executare provizorie,… Read moreArt. 467. Situaţiile în care partea nu poate face apel principal

Art. 469. Întreruperea termenului de apel

(1) Termenul de apel se întrerupe prin moartea părţii care are interes să facă apel. În acest caz se face din nou o singură comunicare a hotărârii, la cel din urmă domiciliu al părţii, pe numele moştenirii, fără să se… Read moreArt. 469. Întreruperea termenului de apel

Art. 470. Cererea de apel

(1) Cererea de apel va cuprinde: a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de… Read moreArt. 470. Cererea de apel

Art. 471. Depunerea cererii de apel

(1) Apelul şi, când este cazul, motivele de apel se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, sub sancţiunea nulităţii. (2) Dispoziţiile art. 195 sunt aplicabile în mod corespunzător. (3) Preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta va înainta… Read moreArt. 471. Depunerea cererii de apel

Art. 471(1). Pregătirea judecăţii apelului

(1) Preşedintele instanţei de apel sau persoana desemnată de acesta, îndată ce primeşte dosarul, va lua măsuri în vederea repartizării aleatorii la un complet de judecată. (2) În cazul în care cererea de apel nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege,… Read moreArt. 471(1). Pregătirea judecăţii apelului

Art. 472. Apelul incident

(1) Intimatul este în drept, după împlinirea termenului de apel, să formuleze apel în scris, în cadrul procesului în care se judecă apelul făcut de partea potrivnică, printr-o cerere proprie care să tindă la schimbarea hotărârii primei instanţe. (2) Dacă… Read moreArt. 472. Apelul incident

Art. 474. Depunerea apelului incident şi a celui provocat

(1) Apelul incident şi apelul provocat se depun de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal, fiind aplicabile prevederile art. 4711 alin. (4). (2) Apelul provocat se comunică şi intimatului din acest apel, prevăzut la art. 473, acesta fiind… Read moreArt. 474. Depunerea apelului incident şi a celui provocat

Art. 476. Efectul devolutiv al apelului

(1) Apelul exercitat în termen provoacă o nouă judecată asupra fondului, instanţa de apel statuând atât în fapt, cât şi în drept. (2) În cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace… Read moreArt. 476. Efectul devolutiv al apelului

Art. 477. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat

(1) Instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată. (2) Devoluţiunea va opera cu… Read moreArt. 477. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat

Art. 478. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă

(1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe. (2) Părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau… Read moreArt. 478. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă

Art. 479. Dispoziţii speciale privind judecata

(1) Instanţa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă. Motivele de ordine publică pot fi invocate şi din oficiu. (2) Instanţa de apel va putea dispune refacerea… Read moreArt. 479. Dispoziţii speciale privind judecata

Art. 480. Soluţiile pe care le pronunţă instanţa de apel

(1) Instanţa de apel poate păstra hotărârea atacată, situaţie în care, după caz, va respinge, va anula apelul ori va constata perimarea lui. (2) În caz de admitere a apelului, instanţa poate anula ori, după caz, schimba în tot sau… Read moreArt. 480. Soluţiile pe care le pronunţă instanţa de apel