Art. 476. Efectul devolutiv al apelului

(1) Apelul exercitat în termen provoacă o nouă judecată asupra fondului, instanţa de apel statuând atât în fapt, cât şi în drept. (2) În cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace… Read moreArt. 476. Efectul devolutiv al apelului

Art. 477. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat

(1) Instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată. (2) Devoluţiunea va opera cu… Read moreArt. 477. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat

Art. 478. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă

(1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe. (2) Părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau… Read moreArt. 478. Limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă

Art. 479. Dispoziţii speciale privind judecata

(1) Instanţa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă. Motivele de ordine publică pot fi invocate şi din oficiu. (2) Instanţa de apel va putea dispune refacerea… Read moreArt. 479. Dispoziţii speciale privind judecata

Art. 480. Soluţiile pe care le pronunţă instanţa de apel

(1) Instanţa de apel poate păstra hotărârea atacată, situaţie în care, după caz, va respinge, va anula apelul ori va constata perimarea lui. (2) În caz de admitere a apelului, instanţa poate anula ori, după caz, schimba în tot sau… Read moreArt. 480. Soluţiile pe care le pronunţă instanţa de apel

Art. 483. Obiectul şi scopul recursului. Instanţa competentă

(1) Hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului. (2) Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct…. Read moreArt. 483. Obiectul şi scopul recursului. Instanţa competentă

Art. 484. Suspendarea executării

(1) Recursul suspendă de drept executarea hotărârii în cauzele privitoare la desfiinţarea de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări cu aşezare fixă, precum şi în cazurile anume prevăzute de lege. (2) La cererea recurentului formulată în condiţiile art. 83 alin…. Read moreArt. 484. Suspendarea executării

Art. 485. Termenul de recurs

(1) Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispoziţiile art. 468 alin. (2)-(4), precum şi cele ale art. 469 se aplică în mod corespunzător. (2) Dacă intimatul nu a invocat… Read moreArt. 485. Termenul de recurs

Art. 486. Cererea de recurs

(1) Cererea de recurs va cuprinde următoarele menţiuni: a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii în favoarea căreia se exercită recursul, sau, după caz, numele, prenumele şi domiciliul reprezentantului convenţional, numele, prenumele şi domiciliul profesional al avocatului care formulează… Read moreArt. 486. Cererea de recurs

Art. 487. Motivarea recursului

(1) Recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs, în afară de cazurile prevăzute la art. 470 alin. (5), aplicabile şi în recurs. (2) În cazurile în care Ministerul Public a participat în proces, se va depune o copie… Read moreArt. 487. Motivarea recursului

Art. 488. Motivele de casare

(1) Casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: când instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale; dacă hotărârea a fost pronunţată de alt judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond… Read moreArt. 488. Motivele de casare

Art. 489. Sancţiunea nemotivării recursului

(1) Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (3). (2) Aceeaşi sancţiune intervine în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488…. Read moreArt. 489. Sancţiunea nemotivării recursului

Art. 490. Depunerea recursului

(1) Recursul şi, dacă este cazul, motivele de casare se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, sub sancţiunea nulităţii. (2) Dispoziţiile art. 4711 se aplică în mod corespunzător. Termenul prevăzut la art. 4711 alin. (3) şi (5) se… Read moreArt. 490. Depunerea recursului

Art. 491. Recursul incident şi recursul provocat

(1) Recursul incident şi recursul provocat se pot exercita, în cazurile prevăzute la art. 472 şi 473, care se aplică în mod corespunzător. Dispoziţiile art. 488 rămân aplicabile. (2) Prevederile art. 474 se aplică în mod corespunzător.

Art. 492. Probe noi în recurs

(1) În instanţa de recurs nu se pot produce noi probe, cu excepţia înscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sancţiunea decăderii, odată cu cererea de recurs, respectiv odată cu întâmpinarea. (2) În cazul în care recursul urmează să fie… Read moreArt. 492. Probe noi în recurs