Art. 495. Ordinea cuvântului în şedinţă

(1) Preşedintele va da mai întâi cuvântul recurentului, iar apoi intimatului. (2) Procurorul vorbeşte cel din urmă, în afară de cazul când este recurent. Dacă procurorul a pornit acţiunea civilă în care s-a pronunţat hotărârea atacată cu recurs, procurorului i… Read moreArt. 495. Ordinea cuvântului în şedinţă

Art. 496. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de recurs

(1) Instanţa, verificând toate motivele invocate şi judecând recursul, îl poate admite, îl poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui. (2) În caz de admitere a recursului, hotărârea atacată poate fi casată, în tot sau în parte.

Art. 497. Soluţiile pe care le poate pronunţa Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în caz de casare, trimite, o singură dată în cursul procesului, cauza spre o nouă judecată instanţei de apel care a pronunţat hotărârea casată ori, atunci când este cazul şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute… Read moreArt. 497. Soluţiile pe care le poate pronunţa Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Art. 498. Soluţiile pe care le pot pronunţa alte instanţe de recurs

(1) În cazul în care competenţa de soluţionare a recursului aparţine tribunalului sau curţii de apel şi s-a casat hotărârea atacată, rejudecarea procesului în fond se va face de către instanţa de recurs, fie la termenul la care a avut… Read moreArt. 498. Soluţiile pe care le pot pronunţa alte instanţe de recurs

Art. 499. Motivarea hotărârii

Prin derogare de la prevederile art. 425 alin. (1) lit. b), hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins. În cazul în… Read moreArt. 499. Motivarea hotărârii

Art. 500. Efectele casării

(1) Hotărârea casată nu are nicio putere. (2) Actele de executare sau de asigurare făcute în temeiul unei asemenea hotărâri sunt desfiinţate de drept, dacă instanţa de recurs nu dispune altfel. Instanţa va constata aceasta, din oficiu, prin dispozitivul hotărârii… Read moreArt. 500. Efectele casării

Art. 501. Judecata în fond după casare

(1) În caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanţa care judecă fondul. (2) Când hotărârea a fost casată pentru încălcarea regulilor de procedură, judecata va reîncepe de la actul anulat. (3)… Read moreArt. 501. Judecata în fond după casare

Art. 502. Neînrăutăţirea situaţiei în propria cale de atac

La judecarea recursului, precum şi la rejudecarea procesului după casarea hotărârii de către instanţa de recurs, dispoziţiile art. 481 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art. 503. Obiectul şi motivele contestaţiei în anulare

(1) Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata. (2) Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate… Read moreArt. 503. Obiectul şi motivele contestaţiei în anulare

Art. 504. Condiţii de admisibilitate

(1) Contestaţia în anulare este inadmisibilă dacă motivul prevăzut la art. 503 alin. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului. (2) Cu toate acestea, contestaţia poate fi primită în cazul în care motivul a fost invocat prin… Read moreArt. 504. Condiţii de admisibilitate

Art. 506. Termen de exercitare

(1) Contestaţia în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitivă. (2) Contestaţia se motivează în termenul de 15… Read moreArt. 506. Termen de exercitare

Art. 508. Procedura de judecată

(1) Contestaţia în anulare se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată. (2) Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată. Contestatorul… Read moreArt. 508. Procedura de judecată

Art. 509. Obiectul şi motivele revizuirii

1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;… Read moreArt. 509. Obiectul şi motivele revizuirii

Art. 510. Instanţa competentă

(1) Cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere. (2) În cazul dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8, cererea de revizuire se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă… Read moreArt. 510. Instanţa competentă

Art. 511. Termen de exercitare

(1) Termenul de revizuire este de o lună şi se va socoti: în cazurile prevăzute la art. 509 alin. (1) pct. 1, de la comunicarea hotărârii; în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 2, de la cel din… Read moreArt. 511. Termen de exercitare

Art. 513. Procedura de judecată

(1) Cererea de revizuire se soluţionează potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată. (2) Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată. Revizuentul va lua cunoştinţă de conţinutul… Read moreArt. 513. Procedura de judecată