Art. 571. Cererea de arbitrare

(1) Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisă, care va cuprinde: a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după… Read moreArt. 571. Cererea de arbitrare

Art. 573. Întâmpinarea

(1) În termen de 30 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitrare, pârâtul va face întâmpinare cuprinzând excepţiile privind cererea reclamantului, răspunsul în fapt şi în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum şi,… Read moreArt. 573. Întâmpinarea

Art. 574. Cererea reconvenţională

(1) Dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului, derivând din acelaşi raport juridic, el poate face cerere reconvenţională. (2) Cererea reconvenţională va fi introdusă în cadrul termenului pentru depunerea întâmpinării sau cel mai târziu până la primul termen de judecată la… Read moreArt. 574. Cererea reconvenţională

Art. 575. Dispoziţii generale

(1) Judecata arbitrală se desfăşoară potrivit regulilor procedurale stabilite la art. 576. (2)Cu toate acestea, principiile fundamentale ale procesului civil prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 8-10, art. 12-16, art. 19-21, art. 22 alin. (1), (2), (4), (5) şi… Read moreArt. 575. Dispoziţii generale

Art. 576. Reguli de procedură aplicabile

(1) Părţile pot stabili, în convenţia arbitrală, regulile de procedură aplicabile arbitrajului sau îi pot împuternici pe arbitri să stabilească aceste reguli. Aceste reguli se completează, dacă este cazul, cu prevederile prezentei cărţi. (2) Când părţile recurg la arbitrajul instituţionalizat,… Read moreArt. 576. Reguli de procedură aplicabile

Art. 577. Comunicarea actelor de procedură

(1) Comunicarea între părţi sau către părţi a înscrisurilor litigiului, a citaţiilor, hotărârilor arbitrale şi încheierilor de şedinţă se face prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire. Înştiinţarea părţilor cu privire la alte măsuri luate de tribunalul… Read moreArt. 577. Comunicarea actelor de procedură

Art. 578. Verificarea dosarului

(1) Îndată după expirarea termenului pentru depunerea întâmpinării, tribunalul arbitral verifică stadiul pregătirii litigiului pentru dezbatere şi, dacă va socoti necesar, va dispune măsurile corespunzătoare pentru completarea dosarului. (2) După această verificare şi, dacă este cazul, după completarea dosarului, tribunalul… Read moreArt. 578. Verificarea dosarului

Art. 579. Verificarea competenţei

(1) La primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, tribunalul arbitral îşi verifică propria sa competenţă de a soluţiona litigiul. (2) Dacă tribunalul arbitral hotărăşte că este competent, consemnează acest lucru într-o încheiere, care se poate desfiinţa numai prin… Read moreArt. 579. Verificarea competenţei

Art. 581. Participarea terţilor

(1) Terţii pot participa la procedura arbitrală în condiţiile art. 61-77, dar numai cu acordul lor şi al tuturor părţilor. Cu toate acestea, intervenţia accesorie este admisibilă şi fără îndeplinirea acestei condiţii. (2) Dispoziţiile art. 580 se aplică în mod… Read moreArt. 581. Participarea terţilor

Art. 582. Absenţa unei părţi

Neprezentarea părţii legal citate nu împiedică dezbaterea litigiului, afară numai dacă partea lipsă nu va cere, cel mai târziu cu 3 zile înainte de data pentru care a fost stabilită dezbaterea, amânarea acesteia pentru motive temeinice, încunoştinţând în acelaşi termen… Read moreArt. 582. Absenţa unei părţi

Art. 584. Absenţa ambelor părţi

(1) Dacă ambele părţi, deşi legal citate, nu se prezintă la termen, tribunalul arbitral va soluţiona litigiul, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice. Aprecierea temeiniciei motivelor amânării este de competenţa exclusivă a tribunalului arbitral,… Read moreArt. 584. Absenţa ambelor părţi

Art. 585. Măsuri asigurătorii

(1) Înaintea sau în cursul arbitrajului, oricare dintre părţi poate cere tribunalului prevăzut la art. 547 să încuviinţeze măsuri asigurătorii şi măsuri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt. (2) La această cerere se… Read moreArt. 585. Măsuri asigurătorii

Art. 586. Sarcina probei

(1) Fiecare dintre părţi are sarcina să dovedească faptele pe care îşi întemeiază în litigiu pretenţia sau apărarea. (2) În vederea soluţionării litigiului, tribunalul arbitral poate cere părţilor explicaţii scrise cu privire la obiectul cererii şi faptele litigiului şi poate… Read moreArt. 586. Sarcina probei

Art. 588. Administrarea probelor

(1) Administrarea probelor se efectuează în şedinţa tribunalului arbitral. Acesta poate dispune ca administrarea probelor să fie efectuată în faţa supraarbitrului sau, cu acordul părţilor, în faţa unui arbitru din compunerea tribunalului arbitral. (2) Dacă una dintre părţi deţine un… Read moreArt. 588. Administrarea probelor

Art. 589. Audierea martorilor şi a experţilor

(1) Martorii şi experţii sunt audiaţi fără prestare de jurământ. (2) Audierea martorilor şi a experţilor poate fi făcută, la cererea sau cu consimţământul acestora, şi la locuinţa ori la locul unde îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, tribunalul arbitral le… Read moreArt. 589. Audierea martorilor şi a experţilor

Art. 590. Informaţii deţinute de autorităţile publice

(1) Tribunalul arbitral poate solicita informaţii scrise autorităţilor publice în legătură cu actele şi acţiunile acestora, care sunt necesare pentru soluţionarea cauzei. (2) Dacă autoritatea publică refuză transmiterea informaţiilor, deşi nu sunt îndeplinite condiţiile art. 298 alin. (2), părţile sau… Read moreArt. 590. Informaţii deţinute de autorităţile publice