Art. 622. Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu

(1) Obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. (2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe… Read moreArt. 622. Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu

Art. 623. Organul de executare

Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi… Read moreArt. 623. Organul de executare

Art. 624. Modalităţi de executare

Executarea silită se efectuează prin: urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului sau aparţinând terţilor ţinuţi să răspundă, în condiţiile legii, pentru obligaţiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor; predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deţinute… Read moreArt. 624. Modalităţi de executare

Art. 625. Legalitatea executării silite

(1) Executarea silită se face cu respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate. (2) Este interzisă efectuarea de acte de executare de către alte persoane sau organe decât cele prevăzute la art. 623.

Art. 626. Rolul statului în executarea silită

Statul este obligat să asigure, prin agenţii săi, executarea în mod prompt şi efectiv a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii, iar, în caz de refuz, cei vătămaţi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit.

Art. 627. Rolul activ al executorului judecătoresc

(1) În tot cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi… Read moreArt. 627. Rolul activ al executorului judecătoresc

Art. 628. Obligaţiile susceptibile de executare silită

(1) Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări, încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia… Read moreArt. 628. Obligaţiile susceptibile de executare silită

Art. 629. Veniturile şi bunurile supuse executării

(1) Veniturile şi bunurile debitorului pot fi supuse executării silite dacă, potrivit legii, sunt urmăribile şi numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor. (2) Bunurile supuse unui regim special de circulaţie pot fi urmărite numai cu respectarea condiţiilor prevăzute… Read moreArt. 629. Veniturile şi bunurile supuse executării

Art. 630. Înţelegeri privind efectuarea executării

În tot cursul executării silite, sub supravegherea executorului judecătoresc, creditorul şi debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor băneşti sau altor bunuri ale debitorului, ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se… Read moreArt. 630. Înţelegeri privind efectuarea executării

Art. 631. Domeniu de aplicare

(1) Executarea silită poate fi pornită împotriva oricărei persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau de drept privat, cu excepţia acelora care beneficiază, în condiţiile legii, de imunitate de executare. (2) Dispoziţiile prezentei cărţi constituie dreptul comun în… Read moreArt. 631. Domeniu de aplicare

Art. 632. Temeiul executării silite

(1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. (2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi… Read moreArt. 632. Temeiul executării silite

Art. 633. Hotărârile executorii

Sunt hotărâri executorii: hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel; hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să exercite direct recursul, potrivit art. 459 alin…. Read moreArt. 633. Hotărârile executorii

Art. 634. Hotărârile definitive

(1) Sunt hotărâri definitive: hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului; hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs; hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel; hotărârile date în… Read moreArt. 634. Hotărârile definitive

Art. 635. Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale

Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu acţiunea în anulare, precum şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în faţa instanţei judecătoreşti competente.

Art. 637. Executarea hotărârilor supuse controlului instanţelor judecătoreşti

(1) Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti care constituie titlu executoriu se poate face numai pe riscul creditorului dacă hotărârea poate fi atacată cu apel sau recurs; dacă titlul este ulterior modificat ori desfiinţat, creditorul va fi ţinut, în… Read moreArt. 637. Executarea hotărârilor supuse controlului instanţelor judecătoreşti

Art. 638. Alte titluri executorii

(1) Sunt, de asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită: Încheierile şi procesele-verbale întocmite de executorii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titluri executorii; Înscrisurile autentice, în cazurile prevăzute de lege; titlurile executorii notariale emise în condiţiile prevăzute… Read moreArt. 638. Alte titluri executorii

Art. 639. Înscrisurile autentice notariale

(1) Actul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă, lichidă şi exigibilă constituie titlu executoriu. În lipsa originalului, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. (2) În cazul anulării… Read moreArt. 639. Înscrisurile autentice notariale

Art. 641. Înscrisurile sub semnătură privată

Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă. Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile.