Art. 632. Temeiul executării silite

(1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. (2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi… Read moreArt. 632. Temeiul executării silite

Art. 633. Hotărârile executorii

Sunt hotărâri executorii: hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel; hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să exercite direct recursul, potrivit art. 459 alin…. Read moreArt. 633. Hotărârile executorii

Art. 634. Hotărârile definitive

(1) Sunt hotărâri definitive: hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului; hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs; hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel; hotărârile date în… Read moreArt. 634. Hotărârile definitive

Art. 635. Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale

Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu acţiunea în anulare, precum şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în faţa instanţei judecătoreşti competente.

Art. 637. Executarea hotărârilor supuse controlului instanţelor judecătoreşti

(1) Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti care constituie titlu executoriu se poate face numai pe riscul creditorului dacă hotărârea poate fi atacată cu apel sau recurs; dacă titlul este ulterior modificat ori desfiinţat, creditorul va fi ţinut, în… Read moreArt. 637. Executarea hotărârilor supuse controlului instanţelor judecătoreşti

Art. 638. Alte titluri executorii

(1) Sunt, de asemenea, titluri executorii şi pot fi puse în executare silită: Încheierile şi procesele-verbale întocmite de executorii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titluri executorii; Înscrisurile autentice, în cazurile prevăzute de lege; titlurile executorii notariale emise în condiţiile prevăzute… Read moreArt. 638. Alte titluri executorii

Art. 639. Înscrisurile autentice notariale

(1) Actul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă, lichidă şi exigibilă constituie titlu executoriu. În lipsa originalului, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. (2) În cazul anulării… Read moreArt. 639. Înscrisurile autentice notariale

Art. 641. Înscrisurile sub semnătură privată

Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă. Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile.

Art. 642. Refuzul eliberării titlului executoriu

Dacă se refuză eliberarea titlului executoriu de către alte organe competente potrivit legii şi dacă legea specială nu prevede altfel, creditorul poate face plângere la judecătoria în circumscripţia căreia se află organul care trebuia să emită titlul executoriu, în termen… Read moreArt. 642. Refuzul eliberării titlului executoriu