Art. 644. Enumerare

(1) Participanţii la executarea silită sunt: părţile; terţii garanţi; creditorii intervenienţi; instanţa de executare; executorul judecătoresc; Ministerul Public; agenţii forţei publice; martorii asistenţi, experţii, interpreţii şi alţi participanţi, în condiţiile anume prevăzute de lege. (2) Dispoziţiile art. 41 şi următoarele… Read moreArt. 644. Enumerare

Art. 645. Părţile

(1) Sunt părţi în procedura de executare silită creditorul şi debitorul. (2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricând în cursul executării silite, potrivit legii. În acest caz, actele de executare îndeplinite până la data transmiterii calităţii… Read moreArt. 645. Părţile

Art. 646. Drepturile părţilor

(1) Creditorul şi debitorul au dreptul să asiste, personal sau prin reprezentanţii lor, la efectuarea tuturor actelor de executare, să ia cunoştinţă de actele dosarului de executare şi să obţină adeverinţe şi copii de pe aceste acte, certificate de executorul… Read moreArt. 646. Drepturile părţilor

Art. 647. Obligaţiile părţilor

(1) Creditorul este obligat să acorde executorului judecătoresc, la cererea acestuia, sprijin efectiv pentru aducerea la îndeplinire, în bune condiţii, a executării silite, punându-i la dispoziţie şi mijloacele necesare în acest scop. El este obligat să avanseze cheltuielile necesare îndeplinirii… Read moreArt. 647. Obligaţiile părţilor

Art. 648. Terţii garanţi

(1) Creditorul, în condiţiile legii, poate urmări, în limita creanţei şi a accesoriilor acesteia, concomitent sau, după caz, separat, şi bunurile terţilor care au garantat plata datoriilor debitorului. În acest caz, dispoziţiile privitoare la drepturile şi obligaţiile debitorului se aplică… Read moreArt. 648. Terţii garanţi

Art. 649. Creditorii intervenienţi

Orice creditor al debitorului poate, în condiţiile art. 690 şi următoarele, să intervină în procedura de executare silită aflată în curs până la data fixării de către executorul judecătoresc a termenului pentru valorificarea bunurilor urmăribile, iar după depunerea sau consemnarea… Read moreArt. 649. Creditorii intervenienţi

Art. 651. Instanţa de executare

(1) Instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu… Read moreArt. 651. Instanţa de executare

Art. 652. Executorul judecătoresc

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de către executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel, după cum urmează: a) în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile, al urmăririi silite a… Read moreArt. 652. Executorul judecătoresc

Art. 653. Recuzarea şi înlocuirea executorului judecătoresc

(1) Executorii judecătoreşti pot fi recuzaţi numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 42 şi următoarele. (2) Cererea de recuzare nu suspendă de drept executarea. Cu toate acestea, instanţa de executare poate dispune, motivat, suspendarea executării până la… Read moreArt. 653. Recuzarea şi înlocuirea executorului judecătoresc

Art. 654. Competenţa. Conexarea executărilor

(1) Când, privitor la aceleaşi bunuri, se efectuează mai multe executări silite de către executori judecătoreşti diferiţi, instanţa de executare în circumscripţia căreia a început prima executare, la cererea persoanei interesate sau a oricăruia dintre executori, le va conexa, dispunând… Read moreArt. 654. Competenţa. Conexarea executărilor

Art. 655. Concursul dintre executarea silită şi executarea pornită de un creditor

Dispoziţiile art. 654 rămân aplicabile şi atunci când, privitor la aceleaşi bunuri, se efectuează mai multe executări, unele pornite de executorul judecătoresc, la cererea unui creditor, iar altele direct de către alţi creditori, în cazurile anume prevăzute de lege. În… Read moreArt. 655. Concursul dintre executarea silită şi executarea pornită de un creditor

Art. 656. Actele executorului judecătoresc

(1) În îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor sale legate de punerea în executare a titlurilor executorii, executorul judecătoresc va întocmi încheieri, procese-verbale şi alte acte de procedură cu formele şi în termenele prevăzute de lege. (2) Erorile materiale săvârşite cu prilejul… Read moreArt. 656. Actele executorului judecătoresc

Art. 657. Încheierile executorului judecătoresc

(1) Amânarea, suspendarea şi încetarea executării silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute din executare, precum şi alte măsuri anume prevăzute de lege se dispun de executorul judecătoresc prin încheiere, care trebuie să cuprindă: a) denumirea şi sediul organului de executare;… Read moreArt. 657. Încheierile executorului judecătoresc

Art. 658. Ministerul Public

Ministerul Public sprijină, în condiţiile legii, executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii. În cazurile anume prevăzute de lege, Ministerul Public poate să ceară punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii.

Art. 659. Agenţii forţei publice

(1) În cazurile prevăzute de lege, precum şi când executorul judecătoresc consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită, fără… Read moreArt. 659. Agenţii forţei publice

Art. 660. Îndatorirea terţilor de a da informaţii

(1) La cererea executorului judecătoresc, cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori deţin bunuri ale acestuia supuse urmăririi, potrivit legii, au datoria să comunice în scris toate informaţiile necesare pentru efectuarea executării. Ei sunt ţinuţi să declare întinderea… Read moreArt. 660. Îndatorirea terţilor de a da informaţii

Art. 661. Martorii asistenţi

(1) În cazurile şi în condiţiile anume prevăzute de lege, prezenţa martorilor asistenţi este obligatorie la pătrunderea într-o locuinţă, în localuri, depozite sau alte încăperi, în vederea sechestrării şi ridicării bunurilor debitorului. (2) La aprecierea executorului judecătoresc sau la cererea… Read moreArt. 661. Martorii asistenţi

Art. 662. Drepturile şi îndatoririle martorilor asistenţi

(1) Martorul asistent, prin semnarea procesului-verbal, atestă faptele la care a asistat. (2) El este îndreptăţit să ceară informaţii despre actele de executare la care este invitat şi să facă observaţii în legătură cu îndeplinirea lor. Observaţiile martorului asistent, când… Read moreArt. 662. Drepturile şi îndatoririle martorilor asistenţi

Art. 712. Obiectul contestaţiei

(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul… Read moreArt. 712. Obiectul contestaţiei