Art. 663. Creanţa certă, lichidă şi exigibilă

(1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. (2) Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu. (3) Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când… Read moreArt. 663. Creanţa certă, lichidă şi exigibilă

Art. 664. Cererea de executare silită

(1) Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel. (2) Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin… Read moreArt. 664. Cererea de executare silită

Art. 665. Înregistrarea cererii de executare

(1) De îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia şi deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare. (2) Încheierea prevăzută la alin. (1) se comunică de… Read moreArt. 665. Înregistrarea cererii de executare

Art. 666. Încuviinţarea executării silite

(1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea… Read moreArt. 666. Încuviinţarea executării silite

Art. 667. Înştiinţarea debitorului

(1) Dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condiţiile art. 666, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea… Read moreArt. 667. Înştiinţarea debitorului

Art. 669. Excepţii de la comunicare

Nu este necesară comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei: În cazurile prevăzute la art. 675; În cazul ordonanţelor şi încheierilor pronunţate de instanţă şi declarate de lege executorii.

Art. 670. Cheltuieli de executare

(1) Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor. (2) Cheltuielile ocazionate… Read moreArt. 670. Cheltuieli de executare

Art. 671. Depunerea şi consemnarea de cauţiuni sau alte sume

(1) Depunerea sau consemnarea oricărei sume în scopul participării la desfăşurarea, potrivit legii, a executării silite ori al obţinerii suspendării executării silite, depunerea sumelor cu afectaţiune specială, precum şi depunerea sau consemnarea sumelor reprezentând veniturile bunurilor urmărite ori preţul rezultat… Read moreArt. 671. Depunerea şi consemnarea de cauţiuni sau alte sume

Art. 672. Comunicarea actelor de procedură

Comunicarea actelor de procedură în cadrul executării silite se poate face de către executorul judecătoresc fie personal, fie prin intermediul agentului său procedural, iar, dacă aceasta nu este posibilă, potrivit dispoziţiilor legale privind citarea şi comunicarea actelor de procedură, care… Read moreArt. 672. Comunicarea actelor de procedură

Art. 673. Trecerea la executarea silită

În afară de cazul în care legea prevede altfel, actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somaţie sau, în lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a încuviinţat executarea.

Art. 675. Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată

(1) Debitorul care beneficiază de un termen de plată va fi decăzut, la cererea creditorului, din beneficiul acestui termen, dacă: debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit legii în scopul realizării executării silite; debitorul risipeşte averea… Read moreArt. 675. Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată

Art. 676. Cazul obligaţiilor alternative

(1) Când titlul executoriu cuprinde o obligaţie alternativă, fără să se arate termenul de alegere, executorul judecătoresc va notifica debitorului să îşi exercite acest drept în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, sub sancţiunea… Read moreArt. 676. Cazul obligaţiilor alternative

Art. 677. Executarea prestaţiilor reciproce

Când executarea depinde de o contraprestaţie, ce rezultă din acelaşi titlu executoriu şi urmează să fie făcută de creditor în acelaşi timp cu prestaţia debitorului, executarea va putea fi făcută numai după ce creditorul a oferit debitorului propria prestaţie sau… Read moreArt. 677. Executarea prestaţiilor reciproce

Art. 679. Constatarea actelor de executare

(1) Dacă din lege nu rezultă contrariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele menţiuni: a) denumirea şi sediul organului de executare; b) numele şi calitatea celui… Read moreArt. 679. Constatarea actelor de executare

Art. 680. Accesul la bunurile debitorului

(1) În vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forţei publice. (2)… Read moreArt. 680. Accesul la bunurile debitorului

Art. 681. Identificarea bunurilor urmăribile

(1) Executorul judecătoresc are dreptul să identifice bunurile urmăribile ale debitorului şi, la locul unde ele se găsesc, să îndeplinească asupra lor acte de executare, în prezenţa debitorului sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei… Read moreArt. 681. Identificarea bunurilor urmăribile

Art. 682. Măsuri în cazul opunerii la executare

(1) În cazul în care executorul judecătoresc întâmpină opunere la efectuarea unui act de executare, la cererea acestuia, făcută în condiţiile art. 659 alin. (2), organele de poliţie, jandarmerie şi alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să asigure îndeplinirea… Read moreArt. 682. Măsuri în cazul opunerii la executare