Art. 684. Timpul în care se efectuează executarea

(1) Niciun act de executare nu se va putea face înainte de ora 6,00 şi nici după ora 20,00. (2) Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele menţionate şi nici în zilele nelucrătoare, stabilite potrivit… Read moreArt. 684. Timpul în care se efectuează executarea

Art. 687. Interzicerea executării silite

(1) Dacă debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc, nicio executare silită nu poate fi pornită, iar dacă moare după ce aceasta a fost pornită, ea nu poate fi continuată cât timp moştenirea nu a fost acceptată de către cei… Read moreArt. 687. Interzicerea executării silite

Art. 688. Începerea executării contra moştenitorilor

(1) Dacă debitorul moare înainte de începerea executării silite şi se constată că nu există niciun moştenitor acceptant şi nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea creditorului ori a executorului judecătoresc, instanţa de executare va numi de… Read moreArt. 688. Începerea executării contra moştenitorilor

Art. 689. Continuarea executării contra moştenitorilor

Dacă la moartea debitorului executarea era începută, ea se suspendă şi nu va fi reluată împotriva succesibililor acceptanţi decât după 10 zile de la data când aceştia au fost încunoştinţaţi despre continuarea executării silite, dispoziţiile art. 688 aplicându-se în mod… Read moreArt. 689. Continuarea executării contra moştenitorilor

Art. 690. Dreptul de intervenţie

(1) Orice creditor poate interveni în cursul executării silite pornite de un alt creditor, însă numai în condiţiile şi limitele prevăzute la alin. (2). (2) Pot interveni în executarea silită: creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului; creditorii… Read moreArt. 690. Dreptul de intervenţie

Art. 691. Termenul de intervenţie

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, intervenţia poate fi făcută, sub sancţiunea prevăzută la art. 696, până la termenul stabilit de către executor pentru valorificarea, în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege ori convenite de părţi, a bunurilor… Read moreArt. 691. Termenul de intervenţie

Art. 692. Procedura

(1) Cererea de intervenţie trebuie să fie făcută cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 664, indicându-se în mod expres dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, precum şi dacă este garantată sau negarantată, în tot ori în parte, privilegiată sau… Read moreArt. 692. Procedura

Art. 693. Înştiinţarea creditorului urmăritor şi a debitorului

(1) Odată cu sesizarea instanţei de executare, potrivit art. 692 alin. (3), executorul judecătoresc va comunica o copie de pe cererea de intervenţie şi de pe documentele justificative creditorului urmăritor, iar după soluţionarea cererii de intervenţie, şi o copie certificată… Read moreArt. 693. Înştiinţarea creditorului urmăritor şi a debitorului

Art. 694. Drepturile creditorului urmăritor

(1) În cazul creditorilor chirografari care au intervenit în cursul urmăririi silite şi ale căror creanţe au fost recunoscute de debitor, în tot sau în parte, creditorul urmăritor are dreptul de a le indica acestora, printr-o notificare, făcută în termen… Read moreArt. 694. Drepturile creditorului urmăritor

Art. 695. Efectele intervenţiei

(1) Creditorii intervenienţi şi cei ale căror creanţe au fost recunoscute de către debitor, în condiţiile prevăzute la art. 692, pot să participe la distribuirea sumei rezultate din urmărire, în limita sumelor reclamate sau, după caz, recunoscute, şi, dacă au… Read moreArt. 695. Efectele intervenţiei

Art. 696. Intervenţia tardivă

Creditorii chirografari care au intervenit după expirarea termenului prevăzut la art. 691 alin. (1), dar înainte de expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanţă, în vederea întocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmărire, au dreptul să participe la… Read moreArt. 696. Intervenţia tardivă

Art. 697. Termenul de perimare

(1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept…. Read moreArt. 697. Termenul de perimare

Art. 698. Constatarea perimării. Efecte

(1) Perimarea se constată de către instanţa de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părţilor. (2) Perimarea executării atrage desfiinţarea tuturor actelor de executare, cu excepţia celor care… Read moreArt. 698. Constatarea perimării. Efecte

Art. 699. Reînnoirea cererii de executare

(1) În caz de perimare a executării, se va putea face, înăuntrul termenului de prescripţie, o nouă cerere de executare silită, dispoziţiile art. 665 şi 666 fiind aplicabile în mod corespunzător. (2) După încuviinţarea executării silite, executorul va comunica debitorului… Read moreArt. 699. Reînnoirea cererii de executare

Art. 700. Amânarea executării

(1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, executorul judecătoresc nu poate amâna executarea decât dacă procedura de citare sau de întocmire a anunţurilor şi publicaţiilor de vânzare nu a fost îndeplinită sau dacă, la termenul stabilit, executarea nu poate… Read moreArt. 700. Amânarea executării

Art. 701. Suspendarea executării

(1) Executarea silită se suspendă în cazurile în care aceasta este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanţă. (2) Executarea se suspendă şi la cererea creditorului urmăritor de către executorul judecătoresc. (3) Pe perioada suspendării executării, actele de… Read moreArt. 701. Suspendarea executării

Art. 702. Restrângerea executării

(1) Când creditorul urmăreşte în acelaşi timp mai multe bunuri mobile sau imobile a căror valoare este vădit excesivă în raport cu creanţa ce urmează a fi satisfăcută, instanţa de executare, la cererea debitorului şi după citarea creditorului, poate să… Read moreArt. 702. Restrângerea executării