Art. 673. Trecerea la executarea silită

În afară de cazul în care legea prevede altfel, actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somaţie sau, în lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a încuviinţat executarea.

Art. 675. Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată

(1) Debitorul care beneficiază de un termen de plată va fi decăzut, la cererea creditorului, din beneficiul acestui termen, dacă: debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit legii în scopul realizării executării silite; debitorul risipeşte averea… Read moreArt. 675. Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată

Art. 676. Cazul obligaţiilor alternative

(1) Când titlul executoriu cuprinde o obligaţie alternativă, fără să se arate termenul de alegere, executorul judecătoresc va notifica debitorului să îşi exercite acest drept în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, sub sancţiunea… Read moreArt. 676. Cazul obligaţiilor alternative

Art. 677. Executarea prestaţiilor reciproce

Când executarea depinde de o contraprestaţie, ce rezultă din acelaşi titlu executoriu şi urmează să fie făcută de creditor în acelaşi timp cu prestaţia debitorului, executarea va putea fi făcută numai după ce creditorul a oferit debitorului propria prestaţie sau… Read moreArt. 677. Executarea prestaţiilor reciproce

Art. 679. Constatarea actelor de executare

(1) Dacă din lege nu rezultă contrariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele menţiuni: a) denumirea şi sediul organului de executare; b) numele şi calitatea celui… Read moreArt. 679. Constatarea actelor de executare

Art. 680. Accesul la bunurile debitorului

(1) În vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forţei publice. (2)… Read moreArt. 680. Accesul la bunurile debitorului

Art. 681. Identificarea bunurilor urmăribile

(1) Executorul judecătoresc are dreptul să identifice bunurile urmăribile ale debitorului şi, la locul unde ele se găsesc, să îndeplinească asupra lor acte de executare, în prezenţa debitorului sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei… Read moreArt. 681. Identificarea bunurilor urmăribile

Art. 682. Măsuri în cazul opunerii la executare

(1) În cazul în care executorul judecătoresc întâmpină opunere la efectuarea unui act de executare, la cererea acestuia, făcută în condiţiile art. 659 alin. (2), organele de poliţie, jandarmerie şi alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să asigure îndeplinirea… Read moreArt. 682. Măsuri în cazul opunerii la executare

Art. 684. Timpul în care se efectuează executarea

(1) Niciun act de executare nu se va putea face înainte de ora 6,00 şi nici după ora 20,00. (2) Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele menţionate şi nici în zilele nelucrătoare, stabilite potrivit… Read moreArt. 684. Timpul în care se efectuează executarea