Art. 751. Oprirea urmăririi

(1) Debitorul va putea împiedica aplicarea sechestrului sau, după caz, va putea obţine ridicarea lui numai dacă: plăteşte creanţa, inclusiv accesoriile şi cheltuielile de executare, în mâinile creditorului sau reprezentantului său având procură specială. Dispoziţiile art. 703 sunt aplicabile; face… Read moreArt. 751. Oprirea urmăririi

Art. 752. Continuarea urmăririi

(1) În orice alte cazuri decât cele prevăzute la art. 751, debitorul sau o altă persoană interesată nu poate opri vânzarea bunurilor sechestrate, dar poate contesta executarea, potrivit dispoziţiilor art. 712 şi următoarele. (2) Terţul care contestă executarea nu va… Read moreArt. 752. Continuarea urmăririi

Art. 753. Modalităţi de valorificare

(1) Dacă în termen de 15 zile de la aplicarea sechestrului nu au fost plătite suma datorată, toate accesoriile şi cheltuielile de executare, executorul judecătoresc va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie publică, vânzare directă sau prin… Read moreArt. 753. Modalităţi de valorificare

Art. 754. Vânzarea amiabilă

(1) Executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate să îi încuviinţeze debitorului să procedeze el însuşi la valorificarea bunurilor sechestrate. În acest caz, debitorul este obligat să îl informeze în scris pe executor despre ofertele primite, indicând, după caz, numele sau… Read moreArt. 754. Vânzarea amiabilă

Art. 755. Vânzarea directă

(1) Executorul judecătoresc poate, de asemenea, proceda, cu acordul ambelor părţi, la valorificarea bunurilor urmărite prin vânzare directă cumpărătorului care oferă cel puţin preţul stabilit potrivit art. 758. (2) Termenul pentru vânzarea directă va fi stabilit prin acordul părţilor. Debitorul… Read moreArt. 755. Vânzarea directă

Art. 756. Vânzarea silită

În lipsa acordului părţilor sau dacă vânzarea directă ori amiabilă nu se realizează, executorul judecătoresc va proceda la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor sechestrate.

Art. 757. Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie special

(1) Titlurile de credit şi orice alte valori sau mărfuri negociabile la bursele de valori, bursele de mărfuri ori pe alte pieţe se vor putea vinde prin intermediul bursei celei mai apropiate, respectiv prin sistemul alternativ de tranzacţionare, cu formele… Read moreArt. 757. Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie special

Art. 758. Evaluarea bunurilor sechestrate

(1) Cu ocazia aplicării sechestrului, executorul judecătoresc este obligat să identifice şi să evalueze bunurile sechestrate, în afară de cazurile în care aceasta nu este cu putinţă. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulaţie, raportată la preţurile medii… Read moreArt. 758. Evaluarea bunurilor sechestrate

Art. 759. Fixarea termenului de licitaţie

(1) Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitaţie publică, executorul judecătoresc, în termen de cel mult o zi de la expirarea termenelor prevăzute la art. 753 alin. (1) sau la art. 754, iar, în cazul bunurilor… Read moreArt. 759. Fixarea termenului de licitaţie

Art. 760. Locul licitaţiei

(1) Vânzarea la licitaţie se va face la locul unde se află bunurile sechestrate sau, dacă există motive temeinice, în alt loc. (2) În cazul când în localitate există târguri oficiale recunoscute şi ţinute în mod obişnuit cel puţin o… Read moreArt. 760. Locul licitaţiei

Art. 761. Înştiinţarea părţilor şi a altor persoane interesate

(1) Executorul judecătoresc îi va înştiinţa pe creditor, debitor, terţul deţinător al bunurilor sechestrate, precum şi pe orice persoană care are un drept în legătură cu aceste bunuri despre ziua, ora şi locul vânzării la licitaţie, potrivit dispoziţiilor privitoare la… Read moreArt. 761. Înştiinţarea părţilor şi a altor persoane interesate

Art. 762. Publicitatea vânzării

(1) Executorul judecătoresc va întocmi anunţurile de vânzare, pe care le va afişa cu cel puţin 5 zile înainte de ţinerea licitaţiei la locul licitaţiei, la sediul executorului judecătoresc, al primăriei de la locul vânzării bunurilor şi al instanţei de… Read moreArt. 762. Publicitatea vânzării

Art. 763. Restrângerea formalităţilor de publicitate

(1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 762, în cazul în care executarea se face în temeiul unui titlu executoriu privitor la o creanţă a cărei valoare nu depăşeşte 5.000 lei sau atunci când bunurile sunt supuse pieirii, degradării, alterării… Read moreArt. 763. Restrângerea formalităţilor de publicitate

Art. 764. Refacerea formalităţilor de publicitate

(1) Dacă din orice cauză vânzarea se amână, încunoştinţarea celor interesaţi şi formalităţile de publicitate se vor îndeplini şi pentru noul termen, care nu va putea fi mai scurt de o săptămână şi nici mai lung de două săptămâni. (2)… Read moreArt. 764. Refacerea formalităţilor de publicitate

Art. 765. Pregătirea licitaţiei

(1) În ziua fixată pentru vânzare, executorul judecătoresc se va duce la locul unde se află bunurile sechestrate, va ridica sigiliile sau va primi bunurile de la persoana căreia i-au fost încredinţate, eliberându-i chitanţă de primire. (2) Executorul va verifica,… Read moreArt. 765. Pregătirea licitaţiei

Art. 766. Amânarea licitaţiei

(1) La cererea părţii interesate făcută, sub sancţiunea decăderii, înainte de începerea licitaţiei, executorul judecătoresc va amâna vânzarea în cazul nerespectării termenelor de înştiinţare a creditorului, debitorului sau terţului deţinător ori, după caz, a termenelor de afişare sau publicare a… Read moreArt. 766. Amânarea licitaţiei

Art. 767. Participanţii la licitaţie

(1) Poate participa la licitaţie orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea de a dobândi bunurile scoase la licitaţie. (2) Debitorul urmărit nu va putea fi adjudecatar, nici personal, nici prin persoană interpusă. (3) Creditorii urmăritori… Read moreArt. 767. Participanţii la licitaţie

Art. 768. Garanţia de participare

(1) Participanţii la licitaţie trebuie să consemneze, cel mai târziu până la începerea licitaţiei, la dispoziţia executorului judecătoresc, cel puţin 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere. (2) Creditorii urmăritori sau intervenienţi… Read moreArt. 768. Garanţia de participare

Art. 769. Efectuarea licitaţiei

(1) Vânzarea la licitaţie se va face în mod public de către executorul judecătoresc, care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive. (2) Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut în publicaţii sau anunţuri, potrivit art…. Read moreArt. 769. Efectuarea licitaţiei

Art. 770. Stingerea dreptului de preempţiune

Titularul unui drept de preempţiune care nu a participat la licitaţie nu va mai putea să îşi exercite dreptul după adjudecarea bunului.