Art. 771. Depunerea şi consemnarea preţului

(1) După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul preţ, în numerar ori cu ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată; la cererea sa, acceptată de creditor sau de reprezentantul său, preţul se va… Read moreArt. 771. Depunerea şi consemnarea preţului

Art. 772. Închiderea licitaţiei

(1) Licitaţia se va închide de îndată ce din sumele obţinute se pot acoperi toate creanţele ce se urmăresc, precum şi toate cheltuielile de executare. (2) Executorul judecătoresc va declara închisă licitaţia şi în cazul în care în timpul acesteia… Read moreArt. 772. Închiderea licitaţiei

Art. 773. Procesul-verbal de licitaţie

(1) După închiderea licitaţiei, executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul acesteia. Acest proces-verbal va cuprinde, în afara datelor şi menţiunilor prevăzute la art. 679, sub sancţiunea nulităţii: a) arătarea locului, datei şi orei când licitaţia a… Read moreArt. 773. Procesul-verbal de licitaţie

Art. 774. Eliberarea titlului de proprietate

(1) Executorul judecătoresc îi va elibera, sub semnătura sa, fiecărui adjudecatar în parte un certificat de adjudecare, care va cuprinde data şi locul licitaţiei, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat şi, după caz, a preţului plătit sau care urmează să fie… Read moreArt. 774. Eliberarea titlului de proprietate

Art. 775. Efectele adjudecării

Prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat, liber de orice sarcini, care se strămută de drept asupra preţului plătit, în afară de cazul în care adjudecatarul ar fi de acord să fie menţinute sau vânzarea s-a… Read moreArt. 775. Efectele adjudecării

Art. 777. Inadmisibilitatea desfiinţării vânzării. Excepţii

(1) În cazul vânzărilor la licitaţie publică făcute în condiţiile prezentei secţiuni nu este admisibilă nicio cerere de desfiinţare a vânzării împotriva terţului adjudecatar care a plătit preţul, în afară de cazul în care a existat fraudă din partea acestuia…. Read moreArt. 777. Inadmisibilitatea desfiinţării vânzării. Excepţii

Art. 778. Menţinerea sau încetarea unor contracte

(1) Locaţiunile şi celelalte acte juridice privitoare la bunul adjudecat rămân în fiinţă sau, după caz, încetează potrivit legii. În toate cazurile, adjudecatarul nu este ţinut să respecte locaţiunea sau un alt act juridic atunci când preţul convenit este mai… Read moreArt. 778. Menţinerea sau încetarea unor contracte

Art. 779. Preluarea bunului în contul creanţei

(1) În cazul în care bunul sechestrat nu s-a putut vinde în condiţiile prezentei secţiuni, orice creditor care, potrivit legii, putea cere executarea silită asupra bunurilor mobile ale debitorului îl poate prelua în contul creanţei sale la preţul stabilit în… Read moreArt. 779. Preluarea bunului în contul creanţei

Art. 780. Restituirea sau predarea unor bunuri

(1) Bunurile sechestrate care nu au putut fi valorificate în condiţiile prezentei secţiuni rămân indisponibilizate cel mult un an de la data aplicării sechestrului. În cursul acestui termen, executorul judecătoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri; în acest… Read moreArt. 780. Restituirea sau predarea unor bunuri