Art. 758. Evaluarea bunurilor sechestrate

(1) Cu ocazia aplicării sechestrului, executorul judecătoresc este obligat să identifice şi să evalueze bunurile sechestrate, în afară de cazurile în care aceasta nu este cu putinţă. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulaţie, raportată la preţurile medii… Read moreArt. 758. Evaluarea bunurilor sechestrate

Art. 759. Fixarea termenului de licitaţie

(1) Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitaţie publică, executorul judecătoresc, în termen de cel mult o zi de la expirarea termenelor prevăzute la art. 753 alin. (1) sau la art. 754, iar, în cazul bunurilor… Read moreArt. 759. Fixarea termenului de licitaţie

Art. 760. Locul licitaţiei

(1) Vânzarea la licitaţie se va face la locul unde se află bunurile sechestrate sau, dacă există motive temeinice, în alt loc. (2) În cazul când în localitate există târguri oficiale recunoscute şi ţinute în mod obişnuit cel puţin o… Read moreArt. 760. Locul licitaţiei

Art. 761. Înştiinţarea părţilor şi a altor persoane interesate

(1) Executorul judecătoresc îi va înştiinţa pe creditor, debitor, terţul deţinător al bunurilor sechestrate, precum şi pe orice persoană care are un drept în legătură cu aceste bunuri despre ziua, ora şi locul vânzării la licitaţie, potrivit dispoziţiilor privitoare la… Read moreArt. 761. Înştiinţarea părţilor şi a altor persoane interesate

Art. 762. Publicitatea vânzării

(1) Executorul judecătoresc va întocmi anunţurile de vânzare, pe care le va afişa cu cel puţin 5 zile înainte de ţinerea licitaţiei la locul licitaţiei, la sediul executorului judecătoresc, al primăriei de la locul vânzării bunurilor şi al instanţei de… Read moreArt. 762. Publicitatea vânzării

Art. 763. Restrângerea formalităţilor de publicitate

(1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 762, în cazul în care executarea se face în temeiul unui titlu executoriu privitor la o creanţă a cărei valoare nu depăşeşte 5.000 lei sau atunci când bunurile sunt supuse pieirii, degradării, alterării… Read moreArt. 763. Restrângerea formalităţilor de publicitate

Art. 764. Refacerea formalităţilor de publicitate

(1) Dacă din orice cauză vânzarea se amână, încunoştinţarea celor interesaţi şi formalităţile de publicitate se vor îndeplini şi pentru noul termen, care nu va putea fi mai scurt de o săptămână şi nici mai lung de două săptămâni. (2)… Read moreArt. 764. Refacerea formalităţilor de publicitate

Art. 765. Pregătirea licitaţiei

(1) În ziua fixată pentru vânzare, executorul judecătoresc se va duce la locul unde se află bunurile sechestrate, va ridica sigiliile sau va primi bunurile de la persoana căreia i-au fost încredinţate, eliberându-i chitanţă de primire. (2) Executorul va verifica,… Read moreArt. 765. Pregătirea licitaţiei

Art. 766. Amânarea licitaţiei

(1) La cererea părţii interesate făcută, sub sancţiunea decăderii, înainte de începerea licitaţiei, executorul judecătoresc va amâna vânzarea în cazul nerespectării termenelor de înştiinţare a creditorului, debitorului sau terţului deţinător ori, după caz, a termenelor de afişare sau publicare a… Read moreArt. 766. Amânarea licitaţiei

Art. 767. Participanţii la licitaţie

(1) Poate participa la licitaţie orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea de a dobândi bunurile scoase la licitaţie. (2) Debitorul urmărit nu va putea fi adjudecatar, nici personal, nici prin persoană interpusă. (3) Creditorii urmăritori… Read moreArt. 767. Participanţii la licitaţie

Art. 768. Garanţia de participare

(1) Participanţii la licitaţie trebuie să consemneze, cel mai târziu până la începerea licitaţiei, la dispoziţia executorului judecătoresc, cel puţin 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere. (2) Creditorii urmăritori sau intervenienţi… Read moreArt. 768. Garanţia de participare

Art. 769. Efectuarea licitaţiei

(1) Vânzarea la licitaţie se va face în mod public de către executorul judecătoresc, care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive. (2) Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut în publicaţii sau anunţuri, potrivit art…. Read moreArt. 769. Efectuarea licitaţiei

Art. 770. Stingerea dreptului de preempţiune

Titularul unui drept de preempţiune care nu a participat la licitaţie nu va mai putea să îşi exercite dreptul după adjudecarea bunului.

Art. 771. Depunerea şi consemnarea preţului

(1) După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul preţ, în numerar ori cu ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată; la cererea sa, acceptată de creditor sau de reprezentantul său, preţul se va… Read moreArt. 771. Depunerea şi consemnarea preţului

Art. 772. Închiderea licitaţiei

(1) Licitaţia se va închide de îndată ce din sumele obţinute se pot acoperi toate creanţele ce se urmăresc, precum şi toate cheltuielile de executare. (2) Executorul judecătoresc va declara închisă licitaţia şi în cazul în care în timpul acesteia… Read moreArt. 772. Închiderea licitaţiei

Art. 773. Procesul-verbal de licitaţie

(1) După închiderea licitaţiei, executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul acesteia. Acest proces-verbal va cuprinde, în afara datelor şi menţiunilor prevăzute la art. 679, sub sancţiunea nulităţii: a) arătarea locului, datei şi orei când licitaţia a… Read moreArt. 773. Procesul-verbal de licitaţie

Art. 774. Eliberarea titlului de proprietate

(1) Executorul judecătoresc îi va elibera, sub semnătura sa, fiecărui adjudecatar în parte un certificat de adjudecare, care va cuprinde data şi locul licitaţiei, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat şi, după caz, a preţului plătit sau care urmează să fie… Read moreArt. 774. Eliberarea titlului de proprietate

Art. 775. Efectele adjudecării

Prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat, liber de orice sarcini, care se strămută de drept asupra preţului plătit, în afară de cazul în care adjudecatarul ar fi de acord să fie menţinute sau vânzarea s-a… Read moreArt. 775. Efectele adjudecării

Art. 777. Inadmisibilitatea desfiinţării vânzării. Excepţii

(1) În cazul vânzărilor la licitaţie publică făcute în condiţiile prezentei secţiuni nu este admisibilă nicio cerere de desfiinţare a vânzării împotriva terţului adjudecatar care a plătit preţul, în afară de cazul în care a existat fraudă din partea acestuia…. Read moreArt. 777. Inadmisibilitatea desfiinţării vânzării. Excepţii