Art. 781. Obiectul popririi

(1) Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va… Read moreArt. 781. Obiectul popririi

Art. 782. Cererea de poprire. Competenţa

(1) Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul. (2) Dispoziţiile art. 652 alin. (5) sunt aplicabile.

Art. 783. Înfiinţarea popririi

(1) Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art…. Read moreArt. 783. Înfiinţarea popririi

Art. 784. Efectul înfiinţării popririi

(1) Din momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi către terţul poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite. De la indisponibilizare şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin… Read moreArt. 784. Efectul înfiinţării popririi

Art. 785. Publicitatea popririi

(1) În cazul când creanţa poprită este garantată cu ipotecă sau cu altă garanţie reală, creditorul popritor va fi în drept să ceară, pe baza unei copii certificate de executorul judecătoresc de pe adresa de înfiinţare a popririi, ca poprirea… Read moreArt. 785. Publicitatea popririi

Art. 786. Continuarea popririi

(1) Poprirea rămâne în fiinţă şi atunci când debitorul îşi schimbă locul de muncă sau este pensionat. În aceste cazuri, terţul poprit va trimite actele prin care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de muncă al… Read moreArt. 786. Continuarea popririi

Art. 787. Obligaţiile terţului poprit

(1) În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz,… Read moreArt. 787. Obligaţiile terţului poprit

Art. 788. Eliberarea şi distribuirea sumei consemnate

(1) Executorul judecătoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate, în condiţiile dispoziţiilor art. 787 alin. (1) pct. 1 şi ale art. 864 şi următoarele. (2) În cazul creditorilor care nu locuiesc sau nu îşi au sediul… Read moreArt. 788. Eliberarea şi distribuirea sumei consemnate

Art. 789. Cazul popririlor ce depăşesc cuantumul sumei urmăribile

(1) În cazul în care sunt înfiinţate mai multe popriri şi sumele pentru care s-a dispus înfiinţarea popririi depăşesc suma urmăribilă din veniturile debitorului, terţul poprit, în termenul prevăzut la art. 787 alin. (1), va reţine şi va consemna suma… Read moreArt. 789. Cazul popririlor ce depăşesc cuantumul sumei urmăribile

Art. 790. Validarea popririi

(1) Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult… Read moreArt. 790. Validarea popririi

Art. 792. Efectele validării popririi

(1) Hotărârea de validare rămasă definitivă are efectul unei cesiuni de creanţă şi constituie titlu executoriu împotriva terţului poprit, până la concurenţa sumelor pentru care s-a făcut validarea. (2) După validarea popririi, terţul poprit va proceda, după caz, la consemnarea… Read moreArt. 792. Efectele validării popririi

Art. 793. Vânzarea bunurilor poprite

Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri mobile incorporale, executorul va proceda la valorificarea lor potrivit dispoziţiilor prevăzute pentru urmărirea mobiliară propriu-zisă, ţinând seama şi de reglementările speciale referitoare la aceste bunuri, precum… Read moreArt. 793. Vânzarea bunurilor poprite

Art. 794. Desfiinţarea popririi

(1) Dacă după înfiinţarea popririi cauza în temeiul căreia s-a înfiinţat aceasta a încetat să mai existe, executorul judecătoresc, din oficiu sau la cererea debitorului poprit, va dispune desfiinţarea popririi printr-o adresă către terţul poprit. Atunci când poprirea a fost… Read moreArt. 794. Desfiinţarea popririi