Art. 800. Obiectul urmăririi

(1) Se pot urmări toate veniturile prezente şi viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului sau asupra cărora el are un drept de uzufruct. (2) De asemenea, se pot urmări şi veniturile debitorului arendaş sau chiriaş provenite din exploatarea imobilelor… Read moreArt. 800. Obiectul urmăririi

Art. 801. Cererea de urmărire

(1) Cererea de urmărire, însoţită de titlul executoriu şi de dovada achitării taxelor de timbru, se va îndrepta la executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială se află imobilul ale cărui venituri se urmăresc. (2)… Read moreArt. 801. Cererea de urmărire

Art. 802. Administratorul-sechestru

(1) După încuviinţarea urmăririi silite, la cererea creditorului sau, în lipsă, atunci când apreciază că este necesar, executorul judecătoresc va numi, prin încheiere, dată cu citarea în termen scurt a părţilor, un administrator-sechestru, pentru administrarea veniturilor imobilului. (2) Poate fi… Read moreArt. 802. Administratorul-sechestru

Art. 803. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru

(1) Administratorul-sechestru este îndatorat să ia măsuri de conservare şi de întreţinere în bună stare a imobilului, să facă însămânţări sau plantaţii pomicole ori viticole şi să încaseze chiriile şi arenzile sau alte venituri ale imobilului, să plătească impozitele şi… Read moreArt. 803. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru

Art. 804. Concursul de urmăriri

În cazul când asupra aceluiaşi imobil s-au încuviinţat urmăriri generale de venituri la cererea mai multor creditori, ele vor fi conexate, potrivit dispoziţiilor art. 654, desemnându-se totodată un singur administrator-sechestru în persoana celui dintâi numit sau a aceluia care ar… Read moreArt. 804. Concursul de urmăriri

Art. 805. Publicitatea urmăririi

(1) Executorul judecătoresc va afişa de îndată copii certificate ale încheierii de încuviinţare a urmăririi la sediul organului de executare, la instanţa de executare şi la sediul primăriei în raza căreia se află imobilul. De asemenea, încheierea va fi publicată… Read moreArt. 805. Publicitatea urmăririi

Art. 806. Predarea imobilului

(1) După încuviinţarea urmăririi, executorul judecătoresc se va deplasa la faţa locului, însoţit de administratorul-sechestru, căruia îi va preda, pe bază de inventar, bunurile ale căror venituri sunt urmărite. Dacă debitorul refuză să permită accesul în imobil, lipseşte ori refuză… Read moreArt. 806. Predarea imobilului

Art. 807. Efectele urmăririi

(1) De la data notării urmăririi în cartea funciară, aceasta va fi opozabilă tuturor dobânditorilor de drepturi asupra imobilului. (2) De la aceeaşi dată, cesiunile de venituri, contractele de închiriere, de arendare sau de exploatare a imobilului, inclusiv cesiunile de… Read moreArt. 807. Efectele urmăririi

Art. 808. Evacuarea debitorului

În cazul în care debitorul ocupă el însuşi imobilul ale cărui venituri sunt urmărite, la cererea creditorului, instanţa de executare va putea, după împrejurări, să ordone evacuarea, în tot sau în parte, a imobilului fie de îndată, fie într-un anumit… Read moreArt. 808. Evacuarea debitorului

Art. 809. Sumele necesare întreţinerii debitorului

Dacă debitorul nu are alte mijloace de subzistenţă, la cererea sa, executorul judecătoresc va dispune ca o parte din venituri să servească pentru întreţinerea rezonabilă a lui şi a familiei sale, pe toată durata urmăririi, dispoziţiile art. 833 aplicându-se în… Read moreArt. 809. Sumele necesare întreţinerii debitorului

Art. 810. Descărcarea administratorului-sechestru

(1) La sfârşitul fiecărei perioade de 6 luni, socotite de la data predării imobilului sau de la data fixată de executor, precum şi la sfârşitul gestiunii, administratorul-sechestru este dator să prezinte o dare de seamă, în faţa executorului şi a… Read moreArt. 810. Descărcarea administratorului-sechestru

Art. 811. Eliberarea şi distribuirea veniturilor

(1) După fiecare depunere de socoteli, sumele rezultate din urmărire vor fi eliberate sau, după caz, distribuite între creditori, potrivit dispoziţiilor art. 864 şi următoarele. (2) În caz de concurs între urmărirea generală de venituri şi o urmărire imobiliară, înfiinţată… Read moreArt. 811. Eliberarea şi distribuirea veniturilor

Art. 812. Încetarea urmăririi

Urmărirea veniturilor încetează: prin renunţare la urmărire, făcută de toţi creditorii urmăritori şi intervenienţi; prin plata creanţelor acestora, inclusiv a dobânzilor şi a cheltuielilor de judecată şi de executare; prin depunerea, cu afectaţiune specială, a sumelor pentru care s-a făcut… Read moreArt. 812. Încetarea urmăririi