Art. 813. Obiectul urmăririi

(1) Sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile imobile. (2) Pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare şi dreptul de uzufruct asupra unui imobil, precum şi dreptul de superficie. (3) Dreptul de servitute poate fi urmărit silit numai odată cu fondul dominant… Read moreArt. 813. Obiectul urmăririi

Art. 814. Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară

(1) Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe imobile în întregimea lor. (2) Se pot urmări în mod separat construcţiile ce formează o proprietate distinctă de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane, pe etaje sau pe apartamente,… Read moreArt. 814. Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară

Art. 815. Întinderea urmăririi

(1) Urmărirea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii imobilului, prevăzute de Codul civil, precum şi asupra fructelor şi veniturilor acestuia. (2) Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul.

Art. 816. Imobilele minorilor şi interzişilor

(1) Imobilul unui minor sau al unei persoane puse sub interdicţie judecătorească nu poate fi urmărit silit înaintea urmăririi mobilelor sale. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu împiedică urmărirea silită asupra unui imobil aflat în proprietatea comună a minorului sau a… Read moreArt. 816. Imobilele minorilor şi interzişilor

Art. 817. Urmărirea imobilelor ipotecate

(1) Creditorii care au ipotecă înscrisă asupra unui imobil îl pot urmări în orice mâini ar trece şi pot cere vânzarea lui pentru a se îndestula din preţul rezultat. (2) Cu toate acestea, în cazul în care se urmăreşte un… Read moreArt. 817. Urmărirea imobilelor ipotecate

Art. 818. Urmărirea imobilelor proprietate comună

(1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora. La cererea creditorului, acţiunea în împărţeală poate fi notată… Read moreArt. 818. Urmărirea imobilelor proprietate comună

Art. 819. Competenţa

(1) Urmărirea silită imobiliară este de competenţa executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul aparţinând debitorului sau unei terţe persoane, dacă se urmăreşte un imobil ipotecat ajuns în mâinile acesteia. (2) Dacă se urmăresc mai multe… Read moreArt. 819. Competenţa

Art. 820. Înştiinţarea debitorului şi a terţului dobânditor

Executorul judecătoresc va comunica o copie de pe încheierea de încuviinţare a executării silite prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât şi terţului dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie certificată de executor pentru conformitate cu originalul… Read moreArt. 820. Înştiinţarea debitorului şi a terţului dobânditor

Art. 821. Înştiinţarea altor persoane

Dacă se urmăreşte numai cota-parte aparţinând debitorului din imobilul aflat în proprietate comună pe cote-părţi, copii de pe încheierea de încuviinţare a executării vor fi comunicate şi coproprietarilor, cu invitaţia de a-şi exercita dreptul ce le este recunoscut potrivit art…. Read moreArt. 821. Înştiinţarea altor persoane

Art. 822. Publicitatea urmăririi

(1) Odată cu comunicarea încheierii de încuviinţare, executorul va solicita biroului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară să dispună, în baza acesteia, notarea urmăririi imobilului în cartea funciară, cu arătarea creditorului urmăritor şi a sumei pentru care se face urmărirea…. Read moreArt. 822. Publicitatea urmăririi

Art. 823. Vânzarea în întregime a imobilului aflat în coproprietate

(1) Coproprietarii imobilului urmărit pentru o parte indiviză vor putea exercita dreptul de a cere scoaterea la vânzare a întregului imobil aflat în indiviziune, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a urmăririi ori, în lipsă,… Read moreArt. 823. Vânzarea în întregime a imobilului aflat în coproprietate

Art. 824. Suspendarea urmăririi la cererea debitorului

(1) După primirea încheierii de încuviinţare a urmăririi, debitorul poate cere instanţei de executare, în termen de 10 zile de la comunicare, să îi încuviinţeze ca plata integrală a datoriei, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare, să se facă din… Read moreArt. 824. Suspendarea urmăririi la cererea debitorului

Art. 825. Concursul de urmăriri imobiliare

În cazul când mai mulţi creditori au început urmăriri asupra aceluiaşi imobil, ele se vor conexa de către instanţă, la cererea oricăruia dintre ei sau a oricăruia dintre executorii judecătoreşti, în condiţiile prevăzute la art. 654.

Art. 827. Inopozabilitatea unor drepturi

Drepturile reale, precum şi orice alte drepturi înscrise după notarea urmăririi imobilului în cartea funciară nu vor putea fi opuse creditorului urmăritor şi adjudecatarului, în afară de cazurile expres prevăzute de lege ori de cazul în care creditorul sau adjudecatarul… Read moreArt. 827. Inopozabilitatea unor drepturi

Art. 828. Locaţiunea şi cesiunea de venituri

(1) Închirierile sau arendările, precum şi cesiunile de venituri făcute de debitor sau terţul dobânditor după data notării urmăririi nu vor fi opozabile creditorului urmăritor şi adjudecatarului. (2) Închirierile sau arendările anterioare notării sunt opozabile, în condiţiile legii, atât creditorilor… Read moreArt. 828. Locaţiunea şi cesiunea de venituri

Art. 829. Procesul-verbal de situaţie

(1) După comunicarea încheierii de încuviinţare a executării şi notarea în cartea funciară a urmăririi silite, executorul judecătoresc, în vederea identificării imobilului urmărit şi a preţuirii lui, va încheia un proces-verbal de situaţie, care va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute… Read moreArt. 829. Procesul-verbal de situaţie

Art. 830. Evacuarea debitorului

În cazul în care debitorul sau terţul dobânditor ocupă el însuşi imobilul urmărit, la cererea creditorului sau a executorului, instanţa de executare va putea, după împrejurări, să ordone evacuarea sa din imobil, în tot sau în parte, fie de îndată,… Read moreArt. 830. Evacuarea debitorului

Art. 831. Administrarea imobilului urmărit

(1) La data comunicării încheierii de încuviinţare a executării, debitorul sau, după caz, terţul dobânditor este decăzut din dreptul de a efectua acte de administrare asupra imobilului urmărit. (2) Executorul judecătoresc, atunci când apreciază ca fiind necesar, va numi, prin… Read moreArt. 831. Administrarea imobilului urmărit

Art. 832. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru

(1) Administratorul-sechestru este obligat: a) să păstreze şi să întreţină imobilul urmărit, cu toate accesoriile lui; b) să încaseze chiriile, arenzile şi alte venituri; c) să plătească primele de asigurare, impozitele şi taxele locale; d) să denunţe contractele de locaţiune… Read moreArt. 832. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru