Art. 829. Procesul-verbal de situaţie

(1) După comunicarea încheierii de încuviinţare a executării şi notarea în cartea funciară a urmăririi silite, executorul judecătoresc, în vederea identificării imobilului urmărit şi a preţuirii lui, va încheia un proces-verbal de situaţie, care va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute… Read moreArt. 829. Procesul-verbal de situaţie

Art. 830. Evacuarea debitorului

În cazul în care debitorul sau terţul dobânditor ocupă el însuşi imobilul urmărit, la cererea creditorului sau a executorului, instanţa de executare va putea, după împrejurări, să ordone evacuarea sa din imobil, în tot sau în parte, fie de îndată,… Read moreArt. 830. Evacuarea debitorului

Art. 831. Administrarea imobilului urmărit

(1) La data comunicării încheierii de încuviinţare a executării, debitorul sau, după caz, terţul dobânditor este decăzut din dreptul de a efectua acte de administrare asupra imobilului urmărit. (2) Executorul judecătoresc, atunci când apreciază ca fiind necesar, va numi, prin… Read moreArt. 831. Administrarea imobilului urmărit

Art. 832. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru

(1) Administratorul-sechestru este obligat: a) să păstreze şi să întreţină imobilul urmărit, cu toate accesoriile lui; b) să încaseze chiriile, arenzile şi alte venituri; c) să plătească primele de asigurare, impozitele şi taxele locale; d) să denunţe contractele de locaţiune… Read moreArt. 832. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru

Art. 833. Sumele necesare întreţinerii debitorului

(1) Dacă debitorul sau terţul dobânditor nu are alt mijloc de subzistenţă decât veniturile imobilului urmărit, la cererea acestuia, executorul judecătoresc va fixa prin proces-verbal o cotă de cel mult 20% din aceste venituri pentru întreţinerea rezonabilă a lui şi… Read moreArt. 833. Sumele necesare întreţinerii debitorului

Art. 834. Distribuirea veniturilor imobilului

Sumele încasate de administratorul-sechestru se vor distribui creditorilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 864-887, chiar înainte de distribuirea preţului rezultat din vânzarea imobilului urmărit.

Art. 835. Declanşarea procedurii de vânzare

(1) Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte datoria, executorul judecătoresc va începe procedura de vânzare. (2) În cazul în care obiectul executării silite îl formează mai multe bunuri imobile… Read moreArt. 835. Declanşarea procedurii de vânzare

Art. 836. Evaluarea imobilului urmărit

(1) Executorul judecătoresc va stabili de îndată, prin încheiere, valoarea de circulaţie a imobilului, raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea respectivă, şi o va comunica părţilor. (2) Totodată, executorul va cere biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să… Read moreArt. 836. Evaluarea imobilului urmărit

Art. 837. Stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi

(1) Executorul va fixa preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, la valoarea stabilită conform art. 836, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor. (2) Separat de preţul imobilului se va determina şi valoarea drepturilor de uzufruct,… Read moreArt. 837. Stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi

Art. 838. Punerea în vânzare

(1) În termen de 5 zile de la stabilirea preţului imobilului, executorul va fixa, prin încheiere definitivă, termenul pentru vânzarea imobilului, ce va fi adus la cunoştinţa publică prin publicaţii de vânzare. (2) Termenul stabilit pentru vânzare nu va fi… Read moreArt. 838. Punerea în vânzare

Art. 839. Publicitatea vânzării

(1) Publicaţiile de vânzare vor cuprinde următoarele menţiuni: a) denumirea şi sediul organului de executare; b) numărul dosarului de executare; c) numele executorului judecătoresc; d) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului, ale terţului dobânditor, dacă va… Read moreArt. 839. Publicitatea vânzării

Art. 840. Comunicarea publicaţiilor de vânzare

(1) Câte un exemplar din publicaţia de vânzare se va comunica, potrivit dispoziţiilor pentru comunicarea şi înmânarea citaţiilor: a) creditorului urmăritor şi debitorului, precum şi, după caz, terţului dobânditor, coproprietarilor sau altor persoane care au un drept înscris în legătură… Read moreArt. 840. Comunicarea publicaţiilor de vânzare

Art. 841. Situaţia vânzătorului imobilului urmărit

(1) Vânzătorul imobilului urmărit, care are, în condiţiile legii, ipotecă legală, precum şi dreptul de a cere sau de a declara rezoluţiunea pentru neplata preţului, va fi somat prin publicaţie să opteze, în scris, în termen de 5 zile de… Read moreArt. 841. Situaţia vânzătorului imobilului urmărit

Art. 842. Locul licitaţiei

Vânzarea se face la sediul organului de executare sau al instanţei de executare ori la locul unde este situat imobilul sau în orice alt loc, dacă se consideră că este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. Vânzarea se poate… Read moreArt. 842. Locul licitaţiei

Art. 843. Participanţii la licitaţie

(1) Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea să dobândească bunul ce se vinde. (2) Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse. (3) Solvabilitatea, capacitatea… Read moreArt. 843. Participanţii la licitaţie

Art. 844. Garanţia de participare şi oferta de cumpărare

(1) Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia executorului judecătoresc, o garanţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi ataşată… Read moreArt. 844. Garanţia de participare şi oferta de cumpărare

Art. 845. Amânarea licitaţiei

(1) Executorul judecătoresc va amâna vânzarea, din oficiu sau la cererea părţii interesate, dacă se constată că nu au fost respectate termenele de înştiinţare a debitorului sau a terţului dobânditor ori, după caz, cele de efectuare a publicităţii vânzării. Pentru… Read moreArt. 845. Amânarea licitaţiei

Art. 846. Efectuarea licitaţiei

(1) Vânzarea la licitaţie se face în mod public. Ea începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea dată. (2) Licitaţia se va ţine separat pentru fiecare imobil. (3) Dacă mai… Read moreArt. 846. Efectuarea licitaţiei

Art. 847. Procesul-verbal de licitaţie

(1) Executorul va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul fiecărei licitaţii, care va cuprinde: a) locul, data şi ora când s-a ţinut licitaţia; b) numele executorului judecătoresc; c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului,… Read moreArt. 847. Procesul-verbal de licitaţie

Art. 848. Stingerea dreptului de preempţiune

Titularul unui drept de preempţiune care nu a participat la licitaţie nu va mai putea să îşi exercite dreptul după adjudecarea imobilului.