Art. 849. Contestaţia împotriva procesului-verbal de licitaţie

(1) Procesul-verbal de licitaţie care consemnează adjudecarea va fi notat în cartea funciară, la cererea de îndată a executorului, pe cheltuiala adjudecatarului. (2) În termen de o lună de la data înscrierii adjudecării în cartea funciară, debitorul sau terţul dobânditor,… Read moreArt. 849. Contestaţia împotriva procesului-verbal de licitaţie

Art. 850. Depunerea preţului

(1) Adjudecatarul imobilului va depune preţul la dispoziţia executorului judecătoresc, în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de garanţia depusă în contul preţului. (2) Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa… Read moreArt. 850. Depunerea preţului

Art. 851. Nedepunerea preţului. Reluarea licitaţiei

(1) Dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul prevăzut la art. 850 alin. (1), imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia, la preţul de începere a licitaţiei la care bunul a fost adjudecat, el fiind obligat… Read moreArt. 851. Nedepunerea preţului. Reluarea licitaţiei

Art. 852. Restituirea garanţiilor

După adjudecarea imobilului către unul dintre participanţii la licitaţie, potrivit art. 846, executorul, la cerere, va dispune restituirea garanţiilor depuse de ceilalţi participanţi, procedând, când este cazul, potrivit dispoziţiilor art. 851 alin. (3).

Art. 853. Plata preţului în rate

La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, când acesta nu este adjudecatar, precum şi al debitorului, pentru partea din preţ care depăşeşte valoarea creanţei, poate stabili plata preţului în rate cu dobânda legală aferentă, numărul acestora, cuantumul şi data… Read moreArt. 853. Plata preţului în rate

Art. 854. Actul de adjudecare

După plata integrală a preţului sau a avansului prevăzut la art. 853, executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de adjudecare, care va cuprinde următoarele menţiuni: a) denumirea şi sediul organului de executare; b) numele executorului judecătoresc; c)… Read moreArt. 854. Actul de adjudecare

Art. 855. Predarea actului de adjudecare

Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar în cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, un exemplar va fi predat creditorului urmăritor şi,… Read moreArt. 855. Predarea actului de adjudecare

Art. 856. Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecatarului

(1) Odată cu predarea către adjudecatar a unui exemplar al actului de adjudecare, executorul judecătoresc va solicita de îndată, din oficiu, intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului, pe cheltuiala acestuia, chiar şi în cazul în care… Read moreArt. 856. Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecatarului