Art. 829. Procesul-verbal de situaţie

(1) După comunicarea încheierii de încuviinţare a executării şi notarea în cartea funciară a urmăririi silite, executorul judecătoresc, în vederea identificării imobilului urmărit şi a preţuirii lui, va încheia un proces-verbal de situaţie, care va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute… Read moreArt. 829. Procesul-verbal de situaţie

Art. 830. Evacuarea debitorului

În cazul în care debitorul sau terţul dobânditor ocupă el însuşi imobilul urmărit, la cererea creditorului sau a executorului, instanţa de executare va putea, după împrejurări, să ordone evacuarea sa din imobil, în tot sau în parte, fie de îndată,… Read moreArt. 830. Evacuarea debitorului

Art. 831. Administrarea imobilului urmărit

(1) La data comunicării încheierii de încuviinţare a executării, debitorul sau, după caz, terţul dobânditor este decăzut din dreptul de a efectua acte de administrare asupra imobilului urmărit. (2) Executorul judecătoresc, atunci când apreciază ca fiind necesar, va numi, prin… Read moreArt. 831. Administrarea imobilului urmărit

Art. 832. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru

(1) Administratorul-sechestru este obligat: a) să păstreze şi să întreţină imobilul urmărit, cu toate accesoriile lui; b) să încaseze chiriile, arenzile şi alte venituri; c) să plătească primele de asigurare, impozitele şi taxele locale; d) să denunţe contractele de locaţiune… Read moreArt. 832. Drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru

Art. 833. Sumele necesare întreţinerii debitorului

(1) Dacă debitorul sau terţul dobânditor nu are alt mijloc de subzistenţă decât veniturile imobilului urmărit, la cererea acestuia, executorul judecătoresc va fixa prin proces-verbal o cotă de cel mult 20% din aceste venituri pentru întreţinerea rezonabilă a lui şi… Read moreArt. 833. Sumele necesare întreţinerii debitorului

Art. 834. Distribuirea veniturilor imobilului

Sumele încasate de administratorul-sechestru se vor distribui creditorilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 864-887, chiar înainte de distribuirea preţului rezultat din vânzarea imobilului urmărit.