Art. 842. Locul licitaţiei

Vânzarea se face la sediul organului de executare sau al instanţei de executare ori la locul unde este situat imobilul sau în orice alt loc, dacă se consideră că este mai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. Vânzarea se poate… Read moreArt. 842. Locul licitaţiei

Art. 843. Participanţii la licitaţie

(1) Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea să dobândească bunul ce se vinde. (2) Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse. (3) Solvabilitatea, capacitatea… Read moreArt. 843. Participanţii la licitaţie

Art. 844. Garanţia de participare şi oferta de cumpărare

(1) Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia executorului judecătoresc, o garanţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi ataşată… Read moreArt. 844. Garanţia de participare şi oferta de cumpărare

Art. 845. Amânarea licitaţiei

(1) Executorul judecătoresc va amâna vânzarea, din oficiu sau la cererea părţii interesate, dacă se constată că nu au fost respectate termenele de înştiinţare a debitorului sau a terţului dobânditor ori, după caz, cele de efectuare a publicităţii vânzării. Pentru… Read moreArt. 845. Amânarea licitaţiei

Art. 846. Efectuarea licitaţiei

(1) Vânzarea la licitaţie se face în mod public. Ea începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea dată. (2) Licitaţia se va ţine separat pentru fiecare imobil. (3) Dacă mai… Read moreArt. 846. Efectuarea licitaţiei

Art. 847. Procesul-verbal de licitaţie

(1) Executorul va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul fiecărei licitaţii, care va cuprinde: a) locul, data şi ora când s-a ţinut licitaţia; b) numele executorului judecătoresc; c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului,… Read moreArt. 847. Procesul-verbal de licitaţie

Art. 848. Stingerea dreptului de preempţiune

Titularul unui drept de preempţiune care nu a participat la licitaţie nu va mai putea să îşi exercite dreptul după adjudecarea imobilului.

Art. 849. Contestaţia împotriva procesului-verbal de licitaţie

(1) Procesul-verbal de licitaţie care consemnează adjudecarea va fi notat în cartea funciară, la cererea de îndată a executorului, pe cheltuiala adjudecatarului. (2) În termen de o lună de la data înscrierii adjudecării în cartea funciară, debitorul sau terţul dobânditor,… Read moreArt. 849. Contestaţia împotriva procesului-verbal de licitaţie

Art. 850. Depunerea preţului

(1) Adjudecatarul imobilului va depune preţul la dispoziţia executorului judecătoresc, în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de garanţia depusă în contul preţului. (2) Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa… Read moreArt. 850. Depunerea preţului

Art. 851. Nedepunerea preţului. Reluarea licitaţiei

(1) Dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul prevăzut la art. 850 alin. (1), imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia, la preţul de începere a licitaţiei la care bunul a fost adjudecat, el fiind obligat… Read moreArt. 851. Nedepunerea preţului. Reluarea licitaţiei

Art. 852. Restituirea garanţiilor

După adjudecarea imobilului către unul dintre participanţii la licitaţie, potrivit art. 846, executorul, la cerere, va dispune restituirea garanţiilor depuse de ceilalţi participanţi, procedând, când este cazul, potrivit dispoziţiilor art. 851 alin. (3).

Art. 853. Plata preţului în rate

La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, când acesta nu este adjudecatar, precum şi al debitorului, pentru partea din preţ care depăşeşte valoarea creanţei, poate stabili plata preţului în rate cu dobânda legală aferentă, numărul acestora, cuantumul şi data… Read moreArt. 853. Plata preţului în rate

Art. 854. Actul de adjudecare

După plata integrală a preţului sau a avansului prevăzut la art. 853, executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de adjudecare, care va cuprinde următoarele menţiuni: a) denumirea şi sediul organului de executare; b) numele executorului judecătoresc; c)… Read moreArt. 854. Actul de adjudecare

Art. 855. Predarea actului de adjudecare

Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar în cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, un exemplar va fi predat creditorului urmăritor şi,… Read moreArt. 855. Predarea actului de adjudecare

Art. 856. Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecatarului

(1) Odată cu predarea către adjudecatar a unui exemplar al actului de adjudecare, executorul judecătoresc va solicita de îndată, din oficiu, intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului, pe cheltuiala acestuia, chiar şi în cazul în care… Read moreArt. 856. Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecatarului