Art. 864. Eliberarea sumei

Dacă există un singur creditor urmăritor, după reţinerea cheltuielilor de executare, când este cazul, suma de bani realizată prin urmărirea silită se eliberează acestuia până la acoperirea integrală a drepturilor sale, iar suma rămasă disponibilă se predă debitorului.

Art. 865. Rangul creanţelor cu preferinţă generală

(1) În cazul în care urmărirea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când, până la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus şi alţi creditori titlurile lor, executorul judecătoresc procedează la distribuirea sumei potrivit următoarei… Read moreArt. 865. Rangul creanţelor cu preferinţă generală

Art. 866. Declararea creanţelor statului

(1) În termen de 15 zile de la începerea executării silite, potrivit legii, orice creditor poate cere statului sau unităţilor administrativ-teritoriale să declare creanţele lor privilegiate. Această cerere va fi înscrisă în registrele de publicitate numai dacă se depune dovada… Read moreArt. 866. Declararea creanţelor statului

Art. 867. Rangul creanţelor garantate

Dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi de preferinţă conservate, în condiţiile prevăzute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creanţele lor vor fi plătite înaintea creanţelor prevăzute la art…. Read moreArt. 867. Rangul creanţelor garantate

Art. 869. Termenul de depunere a titlurilor de creanţă

(1) Dacă există mai mulţi creditori urmăritori sau intervenienţi, suma rezultată din vânzare se distribuie acestora potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art. 865-868. (2) În acest scop, după depunerea sau consemnarea sumei rezultate din vânzare, executorul va fixa de… Read moreArt. 869. Termenul de depunere a titlurilor de creanţă

Art. 870. Depunerea titlurilor de creanţă

(1) În vederea participării la distribuire, toţi creditorii interesaţi vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, în termenul prevăzut la art. 869 alin. (4), titlurile de creanţă, în original sau în copie certificată, arătând în mod distinct capitalul, dobânzile… Read moreArt. 870. Depunerea titlurilor de creanţă

Art. 871. Creanţele periodice

(1) În cazul în care unul dintre titlurile depuse de creditorii urmăritori conţine obligaţia debitorului de a plăti o sumă de bani în mod periodic, iar bunurile rămase în patrimoniul debitorului după efectuarea executării sau veniturile sale nu asigură plata… Read moreArt. 871. Creanţele periodice

Art. 872. Încetarea curgerii dobânzilor

De la data fixată pentru depunerea titlurilor de creanţă, dobânzile creanţelor creditorilor urmăritori trecute în proiectul de distribuire încetează de a mai fi în sarcina debitorului urmărit, chiar în caz de convenţie contrară. Dacă instituţia de credit la care s-au… Read moreArt. 872. Încetarea curgerii dobânzilor

Art. 873. Interdicţia popririi

(1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmărite şi cele consemnate la dispoziţia executorului nu pot fi poprite de către creditorii debitorului sau ai adjudecatarului. (2) Se va putea înfiinţa poprire numai asupra sumelor atribuite creditorilor sau debitorului prin procesul-verbal de… Read moreArt. 873. Interdicţia popririi

Art. 874. Întocmirea proiectului de distribuire

(1) În termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanţă, executorul va întocmi proiectul de distribuire a sumelor, potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art. 865-868, iar dacă printre creditorii urmăritori şi intervenienţi se află… Read moreArt. 874. Întocmirea proiectului de distribuire

Art. 875. Afişarea proiectului de distribuire

(1) Proiectul de distribuire va fi comunicat debitorului şi creditorilor care şi-au depus titlurile de creanţă, potrivit dispoziţiilor privitoare la comunicarea şi înmânarea citaţiilor. (2) Ei vor fi citaţi cu menţiunea expresă că, sub sancţiunea decăderii, în termen de 5… Read moreArt. 875. Afişarea proiectului de distribuire

Art. 876. Încercarea de conciliere. Efecte

(1) Dacă la termenul fixat în vederea concilierii, debitorul sau creditorii care au formulat obiecţiuni nu mai stăruie în menţinerea lor sau se ajunge la un acord privind modul de distribuire, executorul va lua act de acordul realizat şi va… Read moreArt. 876. Încercarea de conciliere. Efecte

Art. 877. Soluţionarea contestaţiilor

(1) Toate contestaţiile formulate împotriva proiectului de distribuire se judecă de instanţa de executare, printr-o singură hotărâre, de urgenţă şi cu precădere, cu citarea în termen scurt a părţilor. Hotărârea poate fi atacată numai cu apel în termen de 5… Read moreArt. 877. Soluţionarea contestaţiilor

Art. 878. Îndreptarea erorilor de calcul şi a greşelilor materiale

Erorile de calcul şi alte greşeli materiale se vor îndrepta de executor, din oficiu ori la cerere, făcându-se menţiune despre aceasta în încheierea prin care se dispune eliberarea sau, după caz, distribuirea sumei.

Art. 879. Condiţii

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, plata sumei rezultate din executare se poate dispune numai după expirarea termenului de depunere a titlurilor de creanţă ori, după caz, la data expirării termenului de formulare a obiecţiunilor împotriva proiectului de… Read moreArt. 879. Condiţii

Art. 880. Efectuarea plăţilor

(1) Plăţile vor fi efectuate de către unitatea la care au fost depuse sau consemnate sumele rezultate din urmărire, pe baza unei dispoziţii de plată trimise de executorul judecătoresc. (2) Dovada efectuării plăţii va fi comunicată executorului, care o va… Read moreArt. 880. Efectuarea plăţilor

Art. 881. Plata creanţelor afectate de termen

Dacă creanţa este afectată de un termen suspensiv, aceasta se va plăti chiar dacă termenul nu s-a împlinit. Când o astfel de creanţă este fără dobândă, plata înainte de termen nu se va face decât dacă se scade dobânda cuvenită… Read moreArt. 881. Plata creanţelor afectate de termen

Art. 882. Plata creanţelor condiţionale

(1) Atunci când condiţia este rezolutorie, nu se va putea elibera creditorului suma cuvenită, decât dacă acesta va da o cauţiune sau va constitui o ipotecă în favoarea celor care ar trebui să se folosească de această sumă în cazul… Read moreArt. 882. Plata creanţelor condiţionale

Art. 883. Plata creanţelor contestate

(1) Sumele corespunzătoare creanţelor contestate sau acelora pentru care sau înfiinţat măsuri asigurătorii, precum şi cele reclamate în condiţiile prevăzute la art. 692 alin. (6), dar nerecunoscute, în tot sau în parte, de debitor, vor fi consemnate spre a fi… Read moreArt. 883. Plata creanţelor contestate