Art. 1014. Domeniu de aplicare

(1) Prevederile prezentului titlu se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris… Read moreArt. 1014. Domeniu de aplicare

Art. 1015. Comunicarea somaţiei

(1) Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de… Read moreArt. 1015. Comunicarea somaţiei

Art. 1017. Cuprinsul cererii

(1) Cererea privind ordonanţa de plată va cuprinde: a) numele şi prenumele, precum şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului; b) numele şi prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul… Read moreArt. 1017. Cuprinsul cererii

Art. 1018. Determinarea dobânzii

(1) Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică… Read moreArt. 1018. Determinarea dobânzii

Art. 1019. Citarea părţilor. Întâmpinarea

(1) Pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o înţelegere a părţilor… Read moreArt. 1019. Citarea părţilor. Întâmpinarea

Art. 1020. Declaraţiile părţilor. Stingerea litigiului

(1) În cazul în care creditorul declară că a primit plata sumei datorate, instanţa ia act de această împrejurare printr-o încheiere definitivă, prin care se dispune închiderea dosarului. (2) Când creditorul şi debitorul ajung la o înţelegere asupra plăţii, instanţa… Read moreArt. 1020. Declaraţiile părţilor. Stingerea litigiului

Art. 1021. Contestarea creanţei

(1) Dacă debitorul contestă creanţa, instanţa verifică dacă contestaţia este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor. În cazul în care apărarea debitorului este întemeiată, instanţa va respinge cererea creditorului prin încheiere. (2) Dacă… Read moreArt. 1021. Contestarea creanţei

Art. 1022. Emiterea ordonanţei

(1) În cazul în care instanţa, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, precum şi a declaraţiilor părţilor, constată că pretenţiile creditorului sunt întemeiate, va emite o ordonanţă de plată, în care se precizează suma şi termenul de… Read moreArt. 1022. Emiterea ordonanţei

Art. 1025. Titlul executoriu

(1) Ordonanţa de plată este executorie, chiar dacă este atacată cu cerere în anulare şi are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluţionarea cererii în anulare. Ordonanţa de plată devine definitivă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în… Read moreArt. 1025. Titlul executoriu