Art. 1111. Calificare şi domeniu de aplicare

(1) În sensul prezentului titlu, un litigiu arbitral care se desfăşoară în România este socotit internaţional dacă s-a născut dintr-un raport de drept privat cu element de extraneitate. (2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică oricărui arbitraj internaţional dacă sediul instanţei… Read moreArt. 1111. Calificare şi domeniu de aplicare

Art. 1112. Arbitrabilitatea litigiului

(1) Orice cauză de natură patrimonială poate face obiectul arbitrajului dacă ea priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune liber, iar legea statului de sediu al instanţei arbitrale nu rezervă competenţa exclusivă instanţelor judecătoreşti. (2) Dacă una dintre părţile convenţiei… Read moreArt. 1112. Arbitrabilitatea litigiului

Art. 1113. Convenţia arbitrală

(1) Convenţia arbitrală se încheie valabil în formă scrisă, prin înscris, telegramă, telex, telecopiator, poştă electronică sau orice alt mijloc de comunicare permiţând a-i stabili proba printr-un text. (2) Cu privire la cerinţele de fond, convenţia arbitrală este valabilă dacă… Read moreArt. 1113. Convenţia arbitrală

Art. 1114. Tribunalul arbitral

(1) Numirea, revocarea şi înlocuirea arbitrilor se realizează conform convenţiei arbitrale sau celor stabilite de părţi ulterior încheierii acesteia, iar în lipsă, partea interesată poate solicita tribunalului de la sediul arbitrajului să facă acest lucru, dispoziţiile cărţii a IV-a aplicându-se… Read moreArt. 1114. Tribunalul arbitral

Art. 1115. Procedura arbitrală

(1) Părţile pot stabili procedura arbitrală direct sau prin referire la regulamentul unei instituţii de arbitraj ori o pot supune unei legi procedurale la alegerea lor. (2) Dacă părţile nu au procedat conform celor prevăzute la alin. (1), tribunalul arbitral… Read moreArt. 1115. Procedura arbitrală

Art. 1116. Limba în care se desfăşoară procedura

(1) Dezbaterea litigiului în faţa tribunalului arbitral se face în limba stabilită prin convenţia arbitrală sau, dacă nu s-a prevăzut nimic în această privinţă ori nu a intervenit o înţelegere ulterioară, în limba contractului din care s-a născut litigiul ori… Read moreArt. 1116. Limba în care se desfăşoară procedura

Art. 1117. Măsuri provizorii şi conservatorii

(1) Tribunalul arbitral poate dispune măsuri provizorii sau conservatorii la cererea uneia dintre părţi, dacă nu este stipulat contrariul în convenţia arbitrală. (2) Dacă partea vizată nu se supune voluntar măsurilor dispuse, tribunalul arbitral poate cere concursul tribunalului competent, care… Read moreArt. 1117. Măsuri provizorii şi conservatorii

Art. 1118. Administrarea probelor

(1) Administrarea probelor se face de către tribunalul arbitral. (2) Dacă pentru administrarea probelor este necesar concursul instanţelor judecătoreşti, tribunalul arbitral sau părţile, de acord cu tribunalul arbitral, pot solicita concursul tribunalului de la sediul arbitrajului, care aplică legea proprie.

Art. 1119. Competenţa tribunalului arbitral

(1) Tribunalul arbitral decide asupra propriei competenţe. (2) Tribunalul arbitral statuează asupra propriei competenţe fără a lua în considerare o cerere având acelaşi obiect, deja pendinte între aceleaşi părţi în faţa unui tribunal statal sau arbitral, afară numai dacă motive… Read moreArt. 1119. Competenţa tribunalului arbitral

Art. 1120. Drept aplicabil

(1) Tribunalul arbitral aplică litigiului legea stabilită de părţi, iar dacă părţile nu au desemnat dreptul aplicabil, legea pe care o consideră adecvată, în toate situaţiile ţinând seama de uzanţe şi reguli profesionale. (2) Tribunalul arbitral poate statua în echitate… Read moreArt. 1120. Drept aplicabil

Art. 1121. Hotărârea arbitrală

(1) Hotărârea arbitrală este dată cu procedura convenită de părţi. În lipsa unor asemenea prevederi în convenţia arbitrală, hotărârea se pronunţă cu votul majorităţii arbitrilor, iar în caz de paritate a voturilor prevalează soluţia care se raliază votului supraarbitrului. (2)… Read moreArt. 1121. Hotărârea arbitrală

Art. 1122. Cheltuieli arbitrale

În afară de cazul în care părţile convin altfel, onorariile arbitrilor şi cheltuielile de deplasare ale acestora se suportă de partea care i-a numit; în cazul arbitrului unic sau al supraarbitrului, aceste cheltuieli se suportă de părţi în cote egale.

Art. 1123. Reguli de aplicare subsidiară

Orice aspecte privind constituirea tribunalului arbitral, procedura, hotărârea arbitrală, completarea, comunicarea şi efectele acesteia, nereglementate de părţi prin convenţia arbitrală şi neîncredinţate de acestea rezolvării de către tribunalul arbitral, vor fi soluţionate prin aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor cărţii… Read moreArt. 1123. Reguli de aplicare subsidiară