Art. 434. Hotărârile supuse recursului în casaţie

(1) Pot fi atacate cu recurs în casaţie deciziile pronunţate de curţile de apel şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca instanţe de apel, cu excepţia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor. (2) Nu pot fi atacate… Read moreArt. 434. Hotărârile supuse recursului în casaţie

Art. 436. Declararea recursului în casaţie

(1) Pot formula cerere de recurs în casaţie: a) procurorul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă; b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă, împotriva hotărârilor prin care s-a dispus condamnarea, renunţarea la aplicarea… Read moreArt. 436. Declararea recursului în casaţie

Art. 437. Motivarea recursului în casaţie

(1) Cererea de recurs în casaţie se formulează în scris şi va cuprinde: a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii ori, după caz, numele şi prenumele procurorului care exercită recursul în casaţie, precum şi organul judiciar din care acesta… Read moreArt. 437. Motivarea recursului în casaţie

Art. 438. Cazurile în care se poate face recurs în casaţie

(1) Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri: în cursul judecăţii nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente; abrogat abrogat abrogat… Read moreArt. 438. Cazurile în care se poate face recurs în casaţie

Art. 439. Procedura de comunicare

(1) Cererea de recurs în casaţie împreună cu înscrisurile anexate se depun, însoţite de copii pentru procuror şi părţi, la instanţa a cărei hotărâre se atacă. (2) Preşedintele instanţei a cărei hotărâre se atacă ori judecătorul delegat de către acesta… Read moreArt. 439. Procedura de comunicare

Art. 440. Admiterea în principiu

(1) Admisibilitatea cererii de recurs în casaţie se examinează în camera de consiliu de un complet format din un judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent şi atunci când procedura de comunicare este legal îndeplinită, fără citarea părţilor şi fără participarea procurorului…. Read moreArt. 440. Admiterea în principiu

Art. 441. Suspendarea executării

(1) Instanţa care admite în principiu cererea de recurs în casaţie sau completul care judecă recursul în casaţie poate suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hotărârii, putând impune respectarea de către condamnat a unora dintre obligaţiile prevăzute la… Read moreArt. 441. Suspendarea executării

Art. 442. Efectul devolutiv şi limitele sale

(1) Instanţa judecă recursul în casaţie numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de recurs în casaţie şi numai în raport cu calitatea pe care recurentul o are în proces. (2)… Read moreArt. 442. Efectul devolutiv şi limitele sale